Feed on
Posts

Archive for December 2019

            „Nakoľko mnohokrát ste nám vyjadrili túžbu spoznať, čo to je, podľa Apoštola, duchovný zákon (Rim 7, 14), aký je tu myšlienkový systém a ako sa činia tí, ktorí sa snažia ho zachovávať, o tom niečo povieme podľa vlastných síl.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 1.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 11, odstavec 21.

***

 

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 11, odstavec 20.

***

 

 

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 11, odstavec 18-19.

***

 

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 11, odstavec 17.

***

 

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 11, odstavec 15-16.

***

 

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 11, odstavec 14.

***

 

 

Read Full Post »

Vidieť niečo viac

Vianočné prianie

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 11, odstavec 13.

***

 

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 11, odstavec 11-12.

***

 

 

Read Full Post »

Táto séria podcastov má za cieľ priblížiť život a posolstvo svätého Jozefa Hesychastu. Jeho život inšpiroval mnohých po celom svete. Dúfam, že tieto podcasty sprostredkujú podobnú inšpiráciu.

            Svätý Jozef Hesychast, pros Boha za nás hriešnych.

 

 

Read Full Post »

             Náš milosrdný Spasiteľ a Pán Ježiš Kristus neodmietal tých, ktorí boli považovaní za verejných hriešnikov, ale nezabúdal ani na farizejov. Prišiel uzdraviť ľudí zo všetkých chorôb a spomedzi nich bolo najťažšie uzdraviť farizejov, pretože ich choroba predstiera a vyhlasuje, že majú prekypujúce zdravie. Odmieta preto lekára a jeho liečbu; vyžaduje namiesto toho uzdravenie druhých. Pokúša sa odstrániť sotva viditeľnú smietku z oka blížneho úderom ťažkého brvna. (Pole, kapitola 11, odstavec 10.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Aké úžasné je uznať si vlastnú hriešnosť! Kto sa považuje za hriešnika, má otvorený prístup k Ježišovi. Aké požehnanie je v spoznaní svojich hriechov! Aké požehnané je vidieť hĺbky svojho srdca! Ktokoľvek pozrie do svojho srdca zabudne, že na zemi sú iní hriešnici. Jeho blížni sa mu budú zdať čistí a bez škvrny a anjelskí. Pozerajúc na seba, skúmajúc svoje škvrny hriechov, príde k presvedčeniu, že jedinou možnosťou spásy je Božie milosrdenstvo. Je otrokom, nie iba kvôli nedodržiavaniu Božích prikázaní, ale tiež z ich nedostatočnému napĺňaniu, pretože jeho napĺňanie je lepšie nazvať prekrútením prikázaní. Nakoľko potrebuje veľké milosrdenstvo, vylieva ho na tých, ktorí ho obklopujú. „Choďte a naučte sa, čo to znamená: „Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.“ Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov“ (Mt 9, 12-13). (Pole, kapitola 11, odstavec 9.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            V jeden sobotný deň Pán kráčal so svojimi svätými učeníkmi cez pšeničné pole. Učeníci boli hladní a tak začali trhať pšeničné klasy, očistili semená a jedli ich. Keď to videli farizeji, povedali Pánovi: „Pozri, tvoji učeníci robia, čo neslobodno robiť v sobotu“ (Mt 12, 2). Pán im na to pripomenul Dávida a kňazov, prvý porušil sobotu náhodou, druhí podľa zákona. Potom zopakoval svoje prísne napomenutie: „Keby ste vedeli, čo to znamená: „Milosrdenstvo chcem, a nie obetu,“ neboli by ste odsúdili nevinných“ (Mt 12, 7).

            Toto pokušenie je tak hrozné a zlé! Predstiera dodržiavanie zákona s úzkostlivou správnosťou, ale ničí podstatu zákona. Ó slepý farizej! Neporozumel si, že Pán ti hovorí: „Budem milosrdný?“ Keď vidíš nedokonalosť blížneho, zľutuj sa nad ním – to je tvoja povinnosť! Slabosť, ktorú v ňom vidíš, môže sa zajtra stať tvojou slabosťou. Ty si pokúšaný, pretože si pyšný a slepý! Naplňuješ iba niektoré z večných zákonov a stal si sa ohromený sám sebou! Zavrhuješ a súdiš blížnych, ktorí porušili zákon bezvýznamným spôsobom a nepovšimol si si, že konajú veľké a skryté čnosti, ktoré sa páčia Bohu, pretože tieto čnosti sú neznáme tvojmu pyšnému a krutému srdcu. Ešte si neskúmal svoje srdce. Ešte si nevidel seba samého, preto sa nepovažuješ za hriešnika. Preto tvoje srdce ešte nie je zlomené; nie je naplnené pokáním a pokorou. Preto nechápeš, že potrebuješ Božie milosrdenstvo a spásu tak ako každý iný. Je to hrozná vec nepokladať sa za hriešnika! Ježiš odmieta tých, ktorí nepriznávajú svoju hriešnosť: „Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali“ (Lk 5, 32). (Pole, kapitola 11, odstavec 7-8.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Pánova odpoveď je rovnaká pre všetky ich skutky poškvrnené duchovnou chorobou. Táto odpoveď je hrozným odsúdením a odmietnutím spred Božej tváre pre každého, kto sa považuje za spravodlivého podľa múdrosti ľudí, zvlášť keď táto spravodlivosť je sprevádzaná posúdením blížneho. „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: „Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.“ Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov“ (Mt 9, 12-13). (Pole, kapitola 11, odstavec 6.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Stalo sa, že Pán vstúpil do domu istého Matúša a zmenil vyberača daní na apoštola; vtelený Boh sa usadil k stolu s hriešnikmi. Farizeji boli pohoršení, keď to videli. Spýtali sa Ježišových učeníkov: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ (Mt 9, 11).

            Povedzte mi najprv farizeji, prečo voláte týchto ľudí hriešnikmi? Nebolo by viac vhodné volať ich požehnanými anjelmi, cherubínmi, pretože sám Boh uznal za hodné s nimi stolovať? Nebolo by lepšie povedať: „My sme tiež hriešnici! Prijmi nás, milosrdný Ježiš, dovoľ nám priblížiť sa k tvojím nohám. Uprednostnil si týchto hriešnikov pred nami, ty, ktorý poznáš srdcia a pravý súd! Stoluješ s nimi. Je to zrejmé: naše hriechy sú v tvojich očiach ťažšie než ich. Stoluješ s nimi; dovoľ nám aspoň padnúť k tvojím nohám.“

            Ale žiadna sladká vôňa pokory nebola v týchto temných, takzvaných spravodlivých mužoch, ktorí sú naplnení pokladmi padnutej ľudskej prirodzenosti, vykonštruovanej pravdy sveta, pravdy démonov. Nehanebne súdia Pána, súdia hriešnikov, ktorých prijal. Odmietajú Pána hovoriac: „váš učiteľ,“ aby tak bolo zrejmé, že ho neprijímajú ako „svojho učiteľa“. (Pole, kapitola 11, odstavec 3-5.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Táto séria podcastov má za cieľ priblížiť život a posolstvo svätého Jozefa Hesychastu. Jeho život inšpiroval mnohých po celom svete. Dúfam, že tieto podcasty sprostredkujú podobnú inšpiráciu.

            Svätý Jozef Hesychast, pros Boha za nás hriešnych.

 

 

Read Full Post »

            Bratia! Pozrime sa na život nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista! Uvidíme, že nikdy nebol pohoršený hriechmi druhých, nech by už boli akokoľvek veľké. Tiež nenájdeme v Evanjeliách jediný príklad, aby apoštoli boli pohoršení hriechmi druhých. Na druhej strane farizeji boli neustále pokúšaní hriechmi druhých; dokonca boli pohoršení najdokonalejším Pánom, vteleným Bohom. Boli pohoršení tak často, že ho dokonca odsúdili ako zločinca a vydali ho na potupnú popravu. Ukrižovali Spasiteľa na kríži medzi zlodejmi! Z toho vyplýva,  že pohoršenie nad hriechmi druhými je vážnou duchovnou chorobou. Človek musí rozlišovať a pozorne strážiť svoje srdce a umŕtvovať každé pokušenie súdiť blížneho. Toto učia Evanjelia.

            Evanjelium je svätá kniha! Ako sa slnko dokonale odráža v čistom prameni, tak Evanjelia odrážajú Krista. Kto si praje vidieť Krista, musí očistiť svoje srdce a myseľ pokáním! V Evanjeliách uvidí Krista, pravého Boha, Spasiteľa padnutého ľudstva. Z Evanjelií sa Kristov učeník  naučí čnostiam, ktoré má nadobudnúť, pretože je povolaný naučiť sa miernosti a pokore od samotného Pána. V tomto čnostnom napodobňovaní Boha, nájde blažený pokoj pre svoju dušu. (Pole, kapitola 11, odstavec 1-2.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Strážme svoje zmysly, nedovoľme im, aby sa stali kanálom pre vstup hriechu do duše. Vládnime naším zvedavým očiam a ušiam. Spútajme na prvý pohľad malý jazyk, ktorý však môže spôsobiť veľké spustošenie. Pokorme nerozumné túžby tela striedmosťou, pozornosťou, asketickými námahami, častým pripomínaním smrti a sústredenou a neprestajnou modlitbou. Potešenia tela sú tak krátkodobé! Aký odporný je ich nevyhnutný koniec! Naopak, telo, ktoré je obrnené zdržanlivosťou a strážením zmyslov, očistené slzami pokánia a posvätené častou modlitbou, tajomne sa premieňa na chrám Svätého Ducha, voči ktorému sú všetky útoky nepriateľa neúčinné.

            Pokora chráni pred všetkými nástrahami diabla, ktorý sa nás tak ani nemôže dotknúť. Amen. (Pole, kapitola 10, odstavec 18-19.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            A čo povedať o našom srdci? Zaštepme plodonosnú vetvu do toho neplodného figovníka, zaštepme sa do Kristových dobier, učme sa evanjeliovej pokore, prinúťme sa prijať vôľu Evanjelií. Keď vidíme naše srdce v ustavičnom nesúhlase s Evanjeliami, v ustavičnom protirečení, viďme v týchto protirečeniach, ak v zrkadle, našu padnutú prirodzenosť. Nariekajme pre svoje hriechy pred Pánom, našim Stvoriteľom a Vykupiteľom, zakúsme bolesť spasiteľného utrpenia. Ostaňme v tomto zármutku, kým neuvidíme svoje uzdravenie. Zarmúteným a pokorným srdcom Boh nepohŕda.  Boh je náš Stvoriteľ a nás veľký Pán. Môže znovu stvoriť naše srdce a pretransformovať ho z milovníka hriechu na milovníka Boha. (Pole, kapitola 10, odstavec 17.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Zabarikádujme svoju myseľ s pokorou, nedovoľme jej bezohľadne usilovať o všetko, čo si praje, bezstarostne zhromažďujúc informácie; ale radšej ochráňme ju bez ohľadu na to, ako atraktívne sa to zdá. Ochráňme svoju myseľ pred pokušením falošných učiteľov, ktorí sa skrývajú pod kostýmom kresťanskej viery. Pokorme svoju myseľ poslušnosťou Cirkvi, odložiac všetky myšlienky, ktoré chcú prevziať Božie miesto. Úzky chodník poslušnosti Cirkvi je pre myseľ najprv veľmi ťažký; ale vedie myseľ k šírke a slobode duchovnej múdrosti, v protiklade ku všetkému, čo hovorí telesná myseľ. Nedovoľme našej mysli čítanie duchovnej literatúry, ktorá je nie je napísaná autormi pravej Cirkvi, ktorým Cirkev vydala svedectvo, že sú pravými nádobami Svätého Ducha. Kto číta svätých autorov, bezpochyby má účasť na milosti Ducha, ktorý v nich prebýval a hovoril cez nich; ale kto číta diela heretikov, dokonca aj keď sú nazývaní svätými v ich heretických zhromaždeniach, má účasť na duchu klamu. Kvôli neposlušnosti Cirkvi, čo je pýcha, sa padá do nástrah princa tohto sveta. (Pole, kapitola 10, odstavec 16.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Nedeľa Praotcov

Lk 14, 16-24

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Zármutok svätého Antona bol oprávnený. Aký väčší by mal byť zármutok kresťana v našich časoch, keď vidí nástrahy diabla? Žalostná otázka je podstatná: „Pane! Kto z ľudí sa môže vyhnúť týmto nástrahám a prijať spásu?“

            Odpoveď spravodlivému pustovníkovi bola: „Ten, kto je pokorný, vyhne sa týmto nástrahám a ani sa ho nebudú môcť dotknúť.“

            Aká božská odpoveď! Ako odstraňuje všetky pochybnosti zo srdca, ako dobre opisuje pár slovami najistejšiu cestu víťazstva nad naším nepriateľom, cestu zničenia a roztrhania jeho spletitých sietí, ktoré utkal z niekoľko tisícročnej nenávistnej skúsenosti. (Pole, kapitola 10, odstavec 13-15.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Agio Geronta Ephraim!!! Well done, thou good and faithful servant!!!

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Táto séria podcastov má za cieľ priblížiť život a posolstvo svätého Jozefa Hesychastu. Jeho život inšpiroval mnohých po celom svete. Dúfam, že tieto podcasty sprostredkujú podobnú inšpiráciu.

            Svätý Jozef Hesychast, pros Boha za nás hriešnych.

 

 

Read Full Post »

            Toto je však slabý opis všetkých tých nástrah, ktoré nastavil princ tohto sveta pre kresťanov. Nespôsobuje však tento slabý opis chvenie, nenúti nás spýtať sa rovnakú otázku: „Kto môže uniknúť tým nástrahám?“

            Ale ja som ešte neskončil s  maľbou tohto hrozného obrazu! Môj štetec je inšpirovaný pokračovať v maľbe, vedený Božím slovom.

            Čo toto Božie slovo hovorí? Predpovedá udalosti, ktoré sa už odohrávajú pred našimi očami, proroctvo o posledných časoch, keď „sa rozmnoží neprávosť, (a) v mnohých vychladne láska“ (Mt 24, 12). Božie slovo, viac nemenné ako nebo a zem, nám hovorí, že v posledných časoch, nástrahy zla sa rozmnožia, ako aj počet tých, ktorí do nich upadnú.

            Je to pravda! Pozerám sa na svet a vidím, že diabolské nástrahy sa zväčšujú, zvlášť keď to porovnáme s prvotnou Cirkvou. Rozmnožili sa nespočítateľne! Zväčšil sa počet kníh, ktoré obsahujú falošnú náuku; počet myslí, ktoré prijali a učia falošnú náuku sa zvýšil. Nasledovníkov svätej Pravdy ubudlo na minimum. Viac a viac ľudí si ctí takzvané čnosti, ktoré sú viditeľne pohanské, v protiklade k ľudskej prirodzenosti, ktorá sa im bridí. Chápane kresťanských čností ubudlo a to som ani nezačal hovoriť o smrti ich praktizovania. Telesný život je uprednostňovaný; duchovný život sa vytráca. Potešenia a starosti o svet pohlcujú všetok náš čas; neostáva nám žiaden čas na pamätanie na Boha. A toto všetko sa nestalo len slobodnou voľbou, ale požiadavkou, zákonom. Pre hojnosť hanebnosti láska mnohých vychladne, a ubudne dokonca aj počet tých, ktorí by zotrvávali v Božej láske, ak by nebolo nátlaku zla a zväčšujúceho sa počtu nástrah diabla. (Pole, kapitola 10, odstavec 9-12.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Emócie, dvere do duše, ktorými duša komunikuje s vonkajším svetom, sú neustále vedené diablom k telesným potešeniam a ich neoddeliteľným putám. V slávnych koncertoch hlasná hudba vyjadruje a vzbudzuje rôzne vášne; tieto vášne sú predstavené na javiskách divadiel. Ľudia sú vedení všetkými možnými cestami k potešeniam smrteľného zla. Keď pijeme tieto potešenia, ľudia zabúdajú na božskú dobrotu, ktorá ich zachraňuje, na krv Bohočloveka, ktorá im dáva spásu. (Pole, kapitola 10, odstavec 8.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Ako veľa nástrah je položených pre moje telo! Samo o sebe je veľkou nástrahou! Ako hrozne to princ tohto sveta používa! Skrze telo a jeho hanebné náklonnosti a túžby sa stávame ako nemý dobytok. Aká priepasť! Aké oddelenie od podobnosti s Bohom! Vrháme sa do tejto hlbokej priepasti a oddelenosti od Boha, keď sa oddávame telesným žiadostivostiam, vhodne pomenovaným podľa ich hriešnej závažnosti. Ale ani ľahšie telesné hriechy nie sú menej deštruktívne. Kvôli nim sa človek prestáva starať o svoju dušu a zabúda na Boha, nebo, večnosť a povolania ľudstva. Princ tohto sveta skúša udržať nás v neustálom rozptýlení a držaním v temnote skrze potešenia tela. (Pole, kapitola 10, odstavec 7.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Tak veľa nástrah je pripravených pre moje srdce! Vidím zreteľné i sotva postrehnuteľné. Ktoré sa majú považovať za viac nebezpečné? Neviem. Lovec je skúsený a ktokoľvek unikne zreteľným nástrahám, často padne do tých rafinovanejších. Ale koniec lovu je ten istý – zatratenie. Nástrahy sú skryté mnohorakým spôsobom s neprekonateľnou šikovnosťou. Hriešne pády sú skryté vo všetkých triumfoch; túžba potešiť ľudí, pokrytectvo a márnosť sú skryté vo všetkých pokusoch o čnosť. Temnota sebaklamu a démonický prelud je skrytý za zdaním nebeskej masky. Vášnivá láska, často hriešna, sa skrýva za vzhľadom svätej lásky. Falošná, hriešna sladkosť fantázie predstiera, že je duchovnou radosťou. Princ tohto sveta skúša každý možný prostriedok, aby udržal človeka v padnutom stave; a toto stačí, hoci bez ťažkých hriechov, na udržanie človeka ďaleko od Boha. Zreteľné pády do hriechu sú ľahko nahradené  pyšnými myšlienkami kresťana, ktorý je uspokojený s takzvanými čnosťami padnutej prirodzenosti a sebaklamu. Taký kresťan sa oddeľuje od Krista. (Pole, kapitola 10, odstavec 6.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Táto séria podcastov má za cieľ priblížiť život a posolstvo svätého Jozefa Hesychastu. Jeho život inšpiroval mnohých po celom svete. Dúfam, že tieto podcasty sprostredkujú podobnú inšpiráciu.

            Svätý Jozef Hesychast, pros Boha za nás hriešnych.

 

 

Read Full Post »

            Pasce zamerané na moju myseľ, sú nastražené v rôznych knihách ktoré sľubujú osvietenie, ale namiesto toho obsahujú učenie temnoty, napísané so zjavným alebo skrytým učením diabla, zo zdroja padnutého rozumu, zničeného hriechom, „klamlivým ľudským učením“ (Ef 4, 14) ako hovorí apoštol; autormi, ktorí sa „len márne nadúvajú vo svojom telesnom zmýšľaní“ (Kol 2, 18). Môj brat, ktorého spásu si želám, tiež sa môže stať pre mňa pascou, vediacou do zatratenia, ak jeho myseľ je zachytená v sieti falošného učenia a takzvanej múdrosti. Moja vlastná myseľ je poznačená pádom; je obklopená temnotou, je infikovaná jedom lži. Moja vlastná myseľ oklamaná princom tohto sveta, kladie pasce pre seba samú.

            Dokonca v Edene, myseľ skúšala dosiahnutie poznanie bez múdrosti a pozornosti, a to poznanie sa ukázalo smrteľným! Po páde, sa myseľ stala ešte menej súdna a pozorná. Drzo pije z pohára otráveného poznania, a sebavedome ničí v sebe chuť a túžbu po božskej čaši poznania, ktoré dáva spásu. (Pole, kapitola 10, odstavec 4-5.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            So znakom svätého kríža, vediem ťa, brat, k duchovnej vízií. Naším sprievodcom bude veľký Otec medzi svätými, Anton Veľký, egyptský pustovník.

            Skrze moc božského zjavenia, raz uvidel pasce diabla, ktoré boli rozmiestnené po celom svete, aby zvábili ľudstvo do zatratenia. Vidiac nekonečné množstvo týchto pascí, Anton úpenlivo prosil Pána so slzami: „Pane! Kto sa môže vyhnúť týmto pasciam a získať spásu?“

            Uvažoval som o týchto pasciach diabla. Nachádzajú sa vonku vo svete, ale tiež vo vnútri človeka. Jedna sieť je pevne spojená s druhou. Na niektorých miestach siete týchto pascí sú v mnohých vrstvách; na iných miestach sú nad veľkými priepasťami, ktoré vedú k spletitým sieťam, z ktorých únik sa zdá nemožný. Vidiac početnosť týchto pascí, začal som trpko plakať. Nedobrovoľne som sa tiež opýtal tú istú otázku ako blažený pustovník: „Pane! Kto môže byť vyslobodený z týchto sietí?“ (Pole, kapitola 10, odstavec 1-3.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Užitočná práca, zvlášť služba svojej krajine, ak je urobená s vedomou usilovnosťou, nebráni nadobudnutiu pozorného života. Skôr k tomu napomáha. Ešte viac užitočné sú mníšske poslušnosti (uložené povinnosti), ak sú uskutočnené správnym spôsobom. Aktívny spôsob života je dokonalým spôsobom na nadobudnutie pozornosti a tento spôsob je odporúčaný svätými Otcami všetkým, ktorí sa chcú naučiť pozornosti.

            Pozornosť tých, ktorí žijú v samote, prináša nesmierne duchovné dary, ale taká samota je možná len pre duchovne vyzretých ľudí, ktorí sa dlho namáhali v zbožnosti a naučili sa pozornosti v aktívnom živote.

            ˇOstatní ľudia sú tiež veľkou pomocou pre toho, kto si chce osvojiť pozorný život, pretože mu pripomínajú, ako neustále stráca svoju pozornosť. Byť podriadeným je najlepšou cestou ako sa stať pozorným – nikto nenaučí lepšie pozornosti ako prísny šéf.

            Keď pracuješ medzi ľuďmi, nedovoľ si mrhanie času prázdnymi slovami a hlúpymi žartami. Ak robíš duchovnú prácu, vyhni sa úletom fantázie. Takto tvoje svedomie sa rýchlo stane ostrým; začne ťa napomínať zakaždým, keď upadneš do rozptýlených myšlienok, nakoľko každé takéto upadnutie je porušením zákona Evanjelia. Amen. (Pole, kapitola 9, odstavec 27-30.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Hriech, - a diabol, ktorý ho využíva ako zbraň, - potichu sa vkráda do mysle a srdca. Človek musí byť neustále na stráži proti neviditeľnému nepriateľovi. Ako však môže stať na stráži, keď sa venuje svojím rozptýleným myšlienkam?

            Rozptýlený človek je ako dom bez dverí alebo zámkov – nemôže ochrániť žiadny zo svojich pokladov; všetky sú ukradnuté zlodejmi, vrahmi a prostitútkami.

            Rozptýlený život, plný starostí tohto sveta, robí človeka slabým a hlúpym, akým bol ten ktorý veľa jedol a pil (Lk 21,34). Taký človek priviazaný k zemi, zaneprázdnený iba márnymi a dočasnými záležitosťami. Služba Bohu sa stáva druhoradou pre rozptýleného človeka; každá myšlienka na túto službu sa mu zdá divná, nepríťažlivá a nesmierne ťažká.

            Pozorný život zmierňuje efekt fyzických emócií na človeka; na druhej strane zostruje, posilňuje a formuje vplyv duchovných emócií. Rozptýlený život, na druhej strane, uspáva ducha – živí sa neustálou aktivitou fyzických emócií.

            Je zbytočné pre človeka nazývať svoj rozptýlený život neškodným. Tým iba dokazuje vážnosť choroby, ktorej úplne podľahol. Táto choroba otupila dobré emócie duše, a takto infikovaná duša ani nerozpoznáva svoj chorobný stav.

            Tí, ktorí sa túžia naučiť pozornosti, musia odmietnuť všetky prázdne aktivity vo svojich životoch.

            Súkromné a sociálne zodpovednosti nie sú považované za rozptýlenia v živote – rozptýlenie je vždy spojené s mrhaním času, alebo s aktivitami, ktoré sú  tak bezvýznamné, že sa môžu správne považovať za mrhanie času. (Pole, kapitola 9, odstavec 20-26.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Božie dielo – to je samozrejmé – malo by byť skúmané a študované s veľkou úctou a pozornosťou; inak človek nebude schopný o tom uvažovať ani sa o tom dozvedieť.

            Veľké Božie dielo, stvorenie človeka a obnova človeka po jeho páde skrze Kristovo vykúpenie, malo by byť detailne študované každým kresťanom. Bez tohto poznania nikdy nebude schopné spoznať a naplniť povolanie kresťana. Poznanie tohto veľkého Božieho diela nemôže byť nadobudnuté, keď sa vedie rozptýlený život!

            Božie prikázania nie sú dané iba vonkajšiemu človeku, ale hlavne vnútornému človeku. Dotýkajú sa všetkých myšlienok a emócií človeka, všetkých jeho jemných vnútorných hnutí. Život podľa prikázaní nie je možný bez neustálej bdelosti a intenzívnej pozornosti. Bdelosť a pozornosť sú nemožné v rozptýlenom spôsobe života.  (Pole, kapitola 9, odstavec 17-19.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Táto séria podcastov má za cieľ priblížiť život a posolstvo svätého Jozefa Hesychastu. Jeho život inšpiroval mnohých po celom svete. Dúfam, že tieto podcasty sprostredkujú podobnú inšpiráciu.

            Svätý Jozef Hesychast, pros Boha za nás hriešnych.

 

 

Read Full Post »

            Rozptýlený život, tak nebezpečný v podstate, je zvlášť škodlivý v konaní Božieho diela, diela spásy, ktoré vyžaduje stálu pozornosť a bdelosť.

            „Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!“ (Mt 26, 41) povedal Pán svojim učeníkom.

            „Hovorím všetkým: Bdejte!“ (Mk 13, 37) povedal každému kresťanovi, teda aj nám.

            Kto vedie rozptýlený život, priamo oponuje prikázaniu nášho Pána Ježiša Krista svojím životom.

            Všetci svätci vytrvalo sa chránil rozptýleniam. Neustále, alebo prinajmenšom tak často ako to len bolo možné, mali pod kontrolou svoje myšlienky, venovali pozornosť každému hnutiu mysle a srdca, a usmerňovali ich podľa prikázaní Evanjelia.

            Nacvičenie takejto pozornosti ochraňuje človeka pred prázdnym spôsobom života, zvlášť uprostred hlučných svetských potešení, ktoré obklopujú človeka z každej strany. Pozorný človek ostáva sám dokonca i v strede davu ľudí.

            Abba Agathon, ktorý sa naučil dôležitosti pozornosti a škodlivosti rozptýlených myšlienok, povedal: „Bez rozhodnej pozornosti neurobíme pokrok v žiadnej čnosti.“

            Je bláznivé premrhať náš krátky dočasný život (daný nám na prípravu pre večnosť) iba na pozemské záležitosti, alebo na uspokojenie našich nedôležitých, nekonečných, neuhasiteľných túžob a vášní, pochabo prebiehajúc od jedného pominuteľného pôžitku k druhému, zabúdajúc pritom alebo len zriedka pamätajúc na blízku, majestátnu a hrozivú večnosť“ (Pole, kapitola 9, odstavec 9-16.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Synovia sveta považujú rozptýlenia za nevinné, ale svätí Otcovia ich považujú za začiatok všetkého zla.

            Človek, ktorý je zakorenený v rozptýlenom spôsobe života, má veľmi povrchné poznanie všetkých vecí, dokonca aj tých najdôležitejších.

            Rozptýlený človek je zvyčajne nestály – emócie jeho srdca nemajú hĺbku a silu, a tak sú slabé a krátkodobé.

            Ako motýľ poletuje z kvetu na kvet, tak rozptýlený človek prechádza od jedného svetského potešenia k druhému, od jednej neužitočnej aktivity k druhej.

            Rozptýlenému človeku chýba láska k blížnemu – vidí jeho utrpenie bez účasti a ľahkovážne dáva neznesiteľné bremená na druhých.

            Rozptýlený človek je veľmi zasiahnutý bolesťami, nakoľko ich neočakáva; očakáva vždy iba potešenia.

            Ak bolesť je veľká, ale krátkodobá, rozptýlený človek na ňu rýchlo zabúda v hluku neustálych rozptýlení. Dlhodobá bolesť ho však zničí.

            Rozptýlený spôsob života sa obracia proti samotnému človeku – niekedy sa stáva príliš nudným, pretože neprináša skutočné poznanie, a človek upadá do smrteľnej depresie. (Pole, kapitola 9, odstavec 1-8.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Kto verí v Krista, aj keď zomrie smrťou hriechu, bude vzkriesený skrze pokánie. Videli sme veľa svätých, ktorí padli z výšok svätosti do priepasti ťažkých hriechov, ale s pomocou viery a pokánia, ktoré inšpirovala, neskôr znovu vystúpili do výšok čistoty a svätosti.

            Beznádej je žalobca skrytého nedostatku viery a sebectva v srdci – kto verí v seba a dôveruje iba sebe samému, nepovstane z hriechu skrze pokánie; iba ten, kto verí v Krista, večného Vykupiteľa a Lekára, vstane znovu skrze pokánie.

            Viera prichádza z počúvania (Rim 10, 17). Počúvaj Evanjelia, ktoré k tebe hovoria a svätých Otcov, ktorí ti Evanjelia vysvetľujú. Počúvaj s pozornosťou, a krok za krokom, živá viera sa usadí v tebe a povedie ťa k napĺňaniu evanjeliových prikázaní; a pre toto naplnenie budeš odmenený nádejou očakávanej spásy. Viera ťa urobí nasledovníkom Krista na zemi a spoludediča v nebi. Amen. (Pole, kapitola 8, odstavec 66-68.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Lk 18, 18-27

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Viera je matkou trpezlivosti, matkou odvahy, silou modlitby, učiteľom pokory, darcom nádeje, rebríkom k trónu lásky.

            Viera v Krista, zjavená a vyznaná viditeľne a neviditeľne skrze dodržiavanie Kristových prikázaní, obsahuje nezlomný prísľub spásy a tým, ktorí opúšťajú svet, aby sa úplne oddali tejto evanjeliovej námahe, dáva kresťanskú dokonalosť.

            V tých, ktorí obdŕžali kresťanskú dokonalosť, posilnili svoju vieru, pohľad na Božie prisľúbenia je taký zreteľný, akoby už videli a cítili nebeské dobrá už v tomto živote. A niekedy tomu skutočne aj tak je podľa učenia apoštola Pavla: „Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme“ (Hebr 11, 1).

            Tí, ktorí boli obohatení živou vierou v Krista, menia svoj vzťah k viditeľnému svetu a pozemskému životu. Zákon smrti, dočasnosť všetkých pozemských vecí je im zjavná; pozemské priority, ako niečo dočasné, stávajú sa v ich čistom pohľade úplne bezvýznamné.

            Tí, ktorí boli obohatení živou vierou v Krista, letia cez všetky ťažkosti a neľahké okolnosti, akoby mali krídla. Tí, ktorí sú nasýtení vierou vo všemohúceho Boha, nepovažujú žiadnu ťažkosť za namáhavú, necítia bolesť v chorobách. Vidia Boha, ako vládcu vesmíru a prijali ho za svojho vládcu skrze živú vieru. (Pole, kapitola 8, odstavec 61-65.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App