Feed on
Posts

            Bratia! Pozrime sa na život nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista! Uvidíme, že nikdy nebol pohoršený hriechmi druhých, nech by už boli akokoľvek veľké. Tiež nenájdeme v Evanjeliách jediný príklad, aby apoštoli boli pohoršení hriechmi druhých. Na druhej strane farizeji boli neustále pokúšaní hriechmi druhých; dokonca boli pohoršení najdokonalejším Pánom, vteleným Bohom. Boli pohoršení tak často, že ho dokonca odsúdili ako zločinca a vydali ho na potupnú popravu. Ukrižovali Spasiteľa na kríži medzi zlodejmi! Z toho vyplýva,  že pohoršenie nad hriechmi druhými je vážnou duchovnou chorobou. Človek musí rozlišovať a pozorne strážiť svoje srdce a umŕtvovať každé pokušenie súdiť blížneho. Toto učia Evanjelia.

            Evanjelium je svätá kniha! Ako sa slnko dokonale odráža v čistom prameni, tak Evanjelia odrážajú Krista. Kto si praje vidieť Krista, musí očistiť svoje srdce a myseľ pokáním! V Evanjeliách uvidí Krista, pravého Boha, Spasiteľa padnutého ľudstva. Z Evanjelií sa Kristov učeník  naučí čnostiam, ktoré má nadobudnúť, pretože je povolaný naučiť sa miernosti a pokore od samotného Pána. V tomto čnostnom napodobňovaní Boha, nájde blažený pokoj pre svoju dušu. (Pole, kapitola 11, odstavec 1-2.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App