Feed on
Posts

Archive for September 2019

            Mojžišov zákon postavil mimo zákon cudzoložstvo, ale Pán zakázal telesnú žiadostivosť. Ako mocne tento zákon účinkuje v našej padnutej prirodzenosti! Praješ si zdržať sa od nečistých pohľadov, myšlienok a fantázií? Pamätaj na tieto slová, keď začnú v tebe pôsobiť: „Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo“ telesnými očami alebo v mysli, „už s ňou scudzoložil vo svojom srdci“ (Mt 5, 28).

            Medzi telami dvoch pohlaví jestvuje prirodzená príťažlivosť. Táto príťažlivosť neúčinkuje vždy rovnako; niektorí ľudia necítia takmer žiadnu príťažlivosť k telám druhého pohlavia, zatiaľ čo iní to cítia veľmi intenzívne. Pán nám prikázal držať si odstup od tých, ktorí v nás vzbudzujú zvlášť silnú žiadostivosť, bez ohľadu aké dobré sú ich duchovné kvality a bez ohľadu na to, akí užitoční pre nás môžu byť. Toto je zmysel príkazu odťatia ruky alebo vylúpnutia oka (porov.: Mt 5, 29-30). (Pole, kapitola 5, odstavec 16-17.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Pán nám prikázal žiť v pokoji s blížnym z celej sily (Mt 5, 23). Apoštol povedal: „Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi“ (Rim 12, 18). Nemrhaj časom dokazovať kto má pravdu a kto nie, ty alebo tvoj blížny. Namiesto toho skús obviniť seba samého a uchovať pokoj s blížnym skrze svoju pokoru. (Pole, kapitola 5, odstavec 15.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Výzva k svätosti

19. Nedeľa po ZSD - Lk 6, 31-36

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

             Starý zákon zakazoval zlé následky hnevu, ale Pán zakazuje dokonca aktivitu tejto vášne v srdci (Mt 5, 21-22). Boh sám vyslovil tento zákaz a preto má obrovskú moc. Vášeň slabne už len od spomienky na tieto krátke a jednoduché Božie slová. Tento efekt sa dá všimnúť pri všetkých Božích prikázaniach. Pán adresoval tieto slová proti hnevu ako najvážnejšiemu hriešnemu zraneniu, hlavnej vášne, ktorá sa stavia proti dvom hlavným čnostiam – láske k blížnemu a pokore. Na týchto dvoch hlavných čnostiach je postavená celá štruktúra kresťanského života. Ostávaním v otroctve tejto vášne hnevu sa človeku odoberá akákoľvek schopnosť pre duchovný pokrok. (Pole, kapitola 5, odstavec 14.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva“ (Mt 5, 20). Spravodlivosť zákonníkov a farizejov sa uspokojovala štúdiom litery Božieho zákona bez zodpovedajúceho štúdia života podľa Zákona, a tak viedli život oponujúci Zákonu. Výsledkom ich povrchnej znalosti, tí, ktorí sa sústredili iba na štúdium litery zákona, upadli do pýchy a nafúkanosti, ako to hovorí svätý Marek Asketik vo svojej štvrtej homílií. To je presne to, čo sa stalo zákonníkom a farizejom v Kristovom čase. Božie prikázania, ktoré sa učia iba uskutočňovaním, ostali skryté pred farizejmi. Duchovné oči, ktoré sú osvetlené uskutočňovaním prikázaní, neboli nikdy otvorené pre farizejov. Kvôli ich skutkom, ktoré protivili Božiemu zákonu, obsiahli falošné pochopenie Božieho zákona a tento zákon, ktorý ich mal priviesť bližšie k jednote s Bohom, stal sa pre nich oddelením od Boha a urobil ich jeho nepriateľmi. Každé Božie prikázanie je sväté tajomstvo; je plne odhalené iba tým, ktorí ho uskutočňujú a v miere ako ho napĺňajú. (Pole, kapitola 5, odstavec 13.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo; keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen“ (1 Pt 4, 10-11). Boh oslávi tých, ktorí zabúdajú na svoju vlastnú slávu a hľadajú ako osláviť Boha a pomôcť ľuďom, aby ho spoznali. „Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec“ (Jn 12, 26). Kto koná všetky svoje dobré skutky v skrytosti, iba s úmyslom osláviť Boha, bude oslávený pre dobro druhých tajomným pôsobením Božej prozreteľnosti. (Pole, kapitola 5, odstavec 12.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 16). Zároveň však Pán prikázal svojím učeníkom konať dobré skutky v skrytosti a očakávať, že budú nenávidení a hanobení ľuďmi (porov.: Mt 6, 1-19). Ako môžeme naplniť toto Božie prikázanie ak máme robiť dobré skutky v skrytosti? Obidva prikázania môžeme naplniť vtedy, keď odmietneme svoju túžbu po sláve, keď úplne odmietneme seba samých a keď hľadáme Božiu slávu podľa Evanjelia. (Pole, kapitola 5, odstavec 11.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Prvým prikázaním daným ľuďom vteleným Pánom, je príkaz pokánia. Svätí Otcovia trvajú na tom, že pokánie musí byť začiatkom spravodlivého života a srdcom a dušou pre celú jeho dĺžku. Bez pokánia je nemožné ani vyznať Spasiteľa ani zotrvať v tomto vyznaní. Pokánie je spoznanie vlastného padnutého stavu, ktorý urobil ľudskú prirodzenosť poškvrnenou a hanebnou a tak neustále potrebuje vykúpenie. Vykupiteľ, ktorý je presvätý, nahrádza padnutého človeka, ktorý sa mu vyznáva. (Pole, kapitola 5, odstavec 10.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Prikázanie Nového zákona, ktoré v sebe zhrňuje všetky prikázania, je samé Evanjelium. „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15).

            Pán nazýva svoje prikázania „malé“ kvôli ich jednoduchosti a stručnosti, čo ich robí ľahko naplniteľnými pre každého človeka. Ale hoci ich nazýva malými, hovorí, že ktokoľvek zruší čo i len jedno z nich „bude v Nebeskom kráľovstve najmenší“ (Mt 5, 19), čo znamená, že bude bez tohto kráľovstva.

            Obávajme sa možnosti byť odmietnutí Kristom! Študujme Evanjelia; nájdime v nich všetky Pánove prikázania; vložme ich do pamäte pre neúnavné a stále napĺňanie; verme so živou vierou v Evanjelia! (Pole, kapitola 5, odstavec 7-9.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Svätí apoštoli Peter a Pavol naplnili Mojžišov zákon s vernosťou, kvôli láske k Bohu. Čistota smerovania ich života ich uschopnila uveriť v Spasiteľa a stať sa jeho apoštolmi. Veľa očividných hriešnikov, ktorí vo svojich hriechoch sa pripodobnili otrokom a zvieratám, často sa stali schopní viery po uznaní svojich hriechov a rozhodnutí konať pokánie. Tí menej schopní viery boli hriešnici, ktorých samoľúbosť a pýcha sa stala podobnou tej démonov a podobne ako démoni, odmietli vidieť svoju hriešnosť a robiť pokánie (Mt 21, 31-32).

            Pán nazval celé svoje učenie „prikázania“. „Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život“ (Jn 6, 63).Tieto slová menia telesného človeka na duchovného. Kriesia mŕtvych a menia potomkov starého Adama na potomkov nového Adama, synov človeka podľa prirodzenosti na Božích synov skrze milosť. (Pole, kapitola 5, odstavec 5-6.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Dôležitosť Starého zákona pre človeka môže byť porovnaná k testamentu, ktorý má zvyčajne všetky možné detailné vysvetlenia o dedičstve vrátane faktov, čísel a plánov pre budovy. Nový zákon je dedičstvo samo. Predtým všetko bolo opísané na papieri; teraz je všetko dané skutočnou pravdou.

            Aký je rozdiel medzi evanjeliovými prikázaniami a Starým zákonom? Ten druhý nedovolil padnutému človeku padnúť ešte hlbšie do neprirodzeného stavu, ale zároveň nemal moc pozdvihnúť človeka do stavu bezhriešnosti, v ktorom bol stvorený. Desatoro zachovalo v človeku schopnosť neskôr prijať evanjeliové prikázania. Evanjeliové prikázania dvíhajú nás k bezhriešnosti a to ešte k väčšej, než v ktorej sme boli stvorení – premieňajú človeka na chrám živého Boha (porov.: Jn 14, 23). Urobiac ho Božím chrámom, udržujú ho v tomto milosťou naplnenom, nadprirodzenom stave (porov.: Jn 15, 10). (Pole, kapitola 5, odstavec 3-4.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Spasiteľ sveta, náš Pán Ježiš Kristus, predtým než nám začal dávať svoje presväté prikázania, povedal: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť“ (Mt 5, 17).

            Ako Kristus naplnil zákon a prorokov? Spečatil predpovedané obete u prorokov prinesením seba samého ako obeť za ľudstvo; Nahradil tiene a špekulácie Starého zákona s milosťou a pravdou Nového zákona. Naplnil predpovede prorokov uskutočnením toho, čo predpovedali. Doplnil morálny zákon s takými pozdvihnutými inštrukciami, že zákon, aj keď ostal nezmenený, bol zároveň úplne premenený ako výsledok pozdvihnutej prirodzenosti nových prikázaní rovnakým spôsobom, ako keď dieťa, ktoré dosiahne dospelosť, stále ostáva rovnakou osobou. (Pole, kapitola 5, odstavec 1-2.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Nedaj sa oklamať oslnivým titulom knihy, ktorá sľubuje kresťanskú dokonalosť niekomu, kto ešte môže jesť iba jedlo nemluvniat. Nedaj sa oklamať nádhernou väzbou alebo svietivými obrázkami alebo údajnou svätosťou autora, dokazovanou zázrakmi, ktoré sám vytrubuje.

            Falošné učenie sa nezastavuje pred žiadnou lžou, žiadnym výmyslom, aby dalo svojim bájkam náznak pravovernosti, čo ho robí viac efektívnym v otrávení duše.

            Falošné učenie je v podstate lžou. Autor bol už oklamaný pred čitateľom (2 Tim 3, 13).

            Kniha, ktorá je pravdivá – je vo svojej podstate požehnaním pre dušu – je kniha napísaná svätým, ktorý je členom Ortodoxnej Cirkvi a je schválená svätou Cirkvou. Amen. (Pole, kapitola 4, odstavec 23-26.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

 

Read Full Post »

            Skúsenosť dokazuje ako nebezpečné môžu byť následky nekritického čítania. Môžeme nájsť veľa rôznych mienok medzi deťmi Ortodoxnej Cirkvi, z ktorých mnohé sú nesprávne a protiviace učeniu Cirkvi. Toto všetko je výsledok čítania heretických kníh!

            Môj priateľ, nebuď dotknutý mojím varovaním, ktoré bolo inšpirované túžbou po tvojom skutočnom dobre. Či otec, matka alebo láskavý učiteľ sa neobávajú o nevinné a neskúsené dieťa, ktoré chce mať slobodu vojsť do každej izby v dome a dokonca i tam, kde sa na jednom mieste nachádza jedlo i jed?

            Smrť duše je horšia než smrť tela. Mŕtve telo vstane znova a často smrť tela ústí v život pre dušu. Na druhej strane, duša zabitá zlom je obeťou večnej smrti. Duša môže byť usmrtená jednou rúhačskou myšlienkou, dokonca ak je nepatrná a nezbadaná nevedomým.

            „Lebo príde čas,“ varuje svätý apoštol Pavol, „keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam“ (2 Tim 4, 3-4). (Pole, kapitola 4, odstavec 19-22.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Duchom naplnení svätí Otcovia a učitelia Cirkvi čítali diela rúhajúcich sa heretikov, pretože boli prinútení tak urobiť kvôli potrebám celého kresťanského sveta. Svojimi mocnými, Duchom naplnenými slovami odsúdili nepravdy heréz, ktoré sa maskovali ako sväté a zbožné učenie a odhalili ich skryté nebezpečenstvo všetkým deťom Cirkvi.

            Ale ty aj ja musíme sa ochrániť pred čítaním kníh napísaných falošnými učiteľmi. Každý, kto nepatrí do svätej Ortodoxnej Cirkvi a napriek tomu sa odvažuje písať o Kristovi a o kresťanskej viere a morálke, je falošným učiteľom.

            Povedz mi, ako je možné dovoliť si čítať hoci len jednu takúto knihu, keď každá kniha, ktorú čítaš vedie ťa kde chce a núti ťa súhlasiť so všetkým čo obsahuje a odmietnuť všetko, čo chce, aby si odmietol? (Pole, kapitola 4, odstavec 16-18.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Svätá Cirkev dovoľuje čítať knihy heretikov iba tým, ktorých myšlienky a srdcia boli uzdravené a osvietené Svätým Duchom, pretože takýto ľudia môžu vždy rozlíšiť medzi skutočným dobrom a zlom, ktoré predstiera, že je dobrom a nosí masku dobra.

            Najväčší Boží spravodliví, ktorí poznali všeobecnú chorobu ľudstva, obávali sa pekla herézy a falošnosti, a tak so všetkou pozornosťou utekali od rozhovorov s ľuďmi, ktorí boli infikovaní falošným učením a čítaním heretických kníh. Vidiac pád najvzdelanejších ľudí do herézy – vrátane Origena, Áriusa, veľkého rečníka Nestória a mnoho iných múdrych mužov toho sveta, ktorí zahynuli z prílišnej sebaistoty a márnomyseľnosti, Otcovia hľadali spásu a našli ju v úteku od falošného učenia v úplnej poslušnosti Cirkvi. (Pole, kapitola 4, odstavec 14-15.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Pozemská múdrosť je vojnou proti Bohu. Nechce a ani sa nemôže podriadiť Božiemu zákonu (porov.: Rim 8, 7). Od samého začiatku to tak bolo a tak to aj ostane do konca, kým „sa nebesia s rachotom pominú, živly sa páľavou rozplynú aj zem i diela, ktoré sú na nej“ (2 Pt 3. 10). (Pole, kapitola 4, odstavec 13.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Prijatie kríža

Nedeľa po Povýšení svätého Kríža - Mk 8,34 – 9, 1

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Iba tie náboženské knihy, ktoré sú napísané svätými Otcami všeobecnej Ortodoxnej Cirkvi sú prijateľné na čítanie. Toto Ortodoxná Cirkev vyžaduje od svojich detí.

            Ak si myslíš opak alebo ak považuješ tento príkaz Cirkvi za menej dôležitý než tvoje názory alebo názory iných, ktorí s tebou súhlasia, potom už nie si dieťa Cirkvi, ale kritik Cirkvi.

            Nazývaš ma jednostranným, neosvieteným dogmatikom? Nechaj mi moju jednostrannosť a všetky moje ostatné nedostatky. Radšej budem zaostalé, neosvietené dieťa Cirkvi, než zdanlivo dokonalý človek, ktorý sa opovažuje riadiť Cirkev, vedie sám seba k neposlušnosti a oddelenia sa od nej. Moje slová budú príjemné skutočným deťom Cirkvi.

            Tieto skutočné deti vedia, že ktokoľvek chce získať nebeskú múdrosť, musí najprv za sebou nechať svoju pozemskú múdrosť, nech je akokoľvek veľká a spoznať, čo je jej skutočnou prirodzenosťou – útok na Boha (porov.: 1 Kor 3, 19). (Pole, kapitola 4, odstavec 9-12.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Ak tvoja myseľ a srdce je ešte nepopísanou tabuľou, nechaj Pravdu a Ducha napísať na ňu Božie prikázania a jeho duchovné učenie.

            Ak si dovolil, aby tvoja duša bola popísaná rôznymi mienkami a dojmami bez starostlivého rozlišovania, kto bol tým pisateľom a o čom písal, potom zostri špongiou veci napísané falošnými učiteľmi, očisť svoju dušu pokáním a odmietnutím všetkého, čo protiví Bohu.

            Nech jediným pisateľom na tabuli tvojej duši je Boží prst.

            Priprav svoju myseľ a srdce pre tohto autora so zbožnosťou a čistým životom. Potom, skrze tvoje modlitby a tvoje čítanie, tabula tvojej duše bude nenápadne a tajomne popísaná zákonom Ducha. (Pole, kapitola 4, odstavec 5-8.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Opäť ti adresujem, verný syn Východnej cirkvi, úprimné a dobré slovo. Toto slovo nie je moje – patrí svätým Otcom. Všetky moje rady prichádzajú od nich.

            Drž svoju myseľ a srdce od falošného učenia. Ani nerozprávaj o kresťanstve s ľuďmi, ktorí boli infikovaní falošnými myšlienkami; nečítaj knihy o kresťanstve napísané heretikmi.

            Svätý Duch sprevádza všetku Pravdu. On je Duch Pravdy. Diabol sprevádza a koná spolu s každou lžou. Je falošný a otec lží.

            Kto číta knihy heretikov vstupuje do duchovnej jednoty so zlým a temným duchom klamstva. Toto by sa ti nemalo zdať čudné alebo neuveriteľné – toto je spoločná mienka svätých Otcov. (Pole, kapitola 4, odstavec 1-4.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Je nevyhnutné, aby čítanie korešpondovalo s tvojím spôsobom života. Inak môžeš byť naplnený myšlienkami, ktoré môžu byť sväté, ale nie je ich možné naplniť v tvojej situácií. To ústí v bezvýslednému prepadnutiu predstavivosti a túžob. Skutočné skutky čnosti vhodné pre tvoj životný stav tak prekĺznu cez prsty. Nielenže sa staneš neúrodným rojkom, ale myšlienky, neustále odporujúce skutočnej realite tvojho života,  nevyhnutne povedú k zmätku a nedostatku pevnosti v tvojich skutkoch. Oboje bude mať neblahý vplyv nielen na teba, ale aj tých okolo teba. Je ľahké zísť z cesty spásy na nevyspytateľné cesty do hlbokých priepastí, ak nesprávne čítaš Sväté písmo a Otcov. To sa už stalo mnohým. Amen. (Pole, kapitola 3, odstavec 19.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Nech si každý pre seba zvolí Otcov, ktorých diela najviac korešpondujú s jeho spôsobom života. Nech pustovník číta Otcov, ktorí hovorili o hesychazme; nech cenobitský mních číta Otcov, ktorí žijú v kláštorných komunitách; nech kresťania vo svete čítajú tých Otcov, ktorí písali pre osoh všetkých kresťanov. Nech každý človek, nech už je jeho povolanie akékoľvek, zbiera bohatú žatvu z diel Otcov. (Pole, kapitola 3, odstavec 18.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Čítanie svätých Otcov musí byť svedomitou, pozornou a stálou aktivitou. Náš neviditeľný nepriateľ, ktorý nenávidí hlas pravdy (porov.: Prísl 11, 15), zvlášť opovrhuje hlasom svätých Otcov. Tento hlas odsudzuje klamstva nášho nepriateľa, odhaľuje jeho pravdy a spôsob jeho konania. Preto tento nepriateľ bojuje proti čítaniu Otcov skrze rôzne pyšné a rúhavé myšlienky; pokúša sa strhnúť čitateľa do pozemských starostí, aby ho odviedol od spasiteľného čítania; útočí na neho s depresiou, znudením, zábudlivosťou. Z toho zápasu proti čítaniu svätých Otcov môžeme spoznať akou je efektívnou zbraňou a preto sa jej nepriateľ tak veľmi obáva. Nepriateľ pracuje bez odpočinku, aby túto zbraň vytrhol z našich rúk. (Pole, kapitola 3, odstavec 17.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Z dôvodu nedostatku duchovných sprievodcov v našich časoch, svätí Otcovia sa stali najspoľahlivejšími sprievodcami pre tých, ktorí túžia po spáse a kresťanskej dokonalosti.

            Knihy svätých Otcov, podľa slov jedného z nich, sú ako zrkadlo – duša, ktorá sa na ne pozerá často a s pozornosťou, vidí všetky svoje nedostatky.

            Tieto knihy sú ako veľký sklad medicínskych potrieb – v ňom duša môže nájsť život zachraňujúci liek pre každú duchovnú chorobu.

            Svätý Epifanius Cypersky povedal v „Abecednom paterikone“: „Už len pohľad na tieto sväté knihy inšpiruje k zbožnému životu.“ (Pole, kapitola 3, odstavec 13- 16.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Všetci, ktorí bláznivo a pyšne odmietajú svätých Otcov a pristupujú k Evanjeliám priamo s bláznivou neúctivosťou a nečistou mysľou a srdcom, upadajú do smrteľného sebaklamu. Evanjelium ich odmietne, pretože prijíma len tých, ktorí sú pokorní.

            Čítanie diel svätých Otcov je začiatok a koniec všetkých čností. Z tohto čítania sa učíme skutočnému významu Svätého písma; sme štepení do pravej viery, do života podľa evanjeliových prikázaní a nadobudneme k nim hlbokú úctu. Jedným slovom tieto diela učia nás spáse a kresťanskej dokonalosti. (Pole, kapitola 3, odstavec 11- 12.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Všetky vody zeme sa napokon vlievajú do oceánov a možno, že oceány sú tiež zdrojom všetkých pozemských vôd. Všetky diela svätých Otcov sa spájajú v Evanjeliách; učia nás správnemu dodržiavaniu prikázaní nášho Pána Ježiša Krista; vychádzajú z jedného zdroja a vlievajú sa do toho istého – do svätých Evanjelií.

            Svätí Otcovia nás učia ako sa priblížiť k Evanjeliám, ako ich čítať, správne pochopiť a čo pomáha a prekáža takémuto správnemu pochopeniu. Takto by bolo múdre, aby si v prvom rade študoval diela Otcov. Keď ťa naučia ako čítať Evanjelia, potom aj pre teba sa stanú hlavným zdrojom.

            Nemysli si, že ti stačí čítať iba Evanjelia bez čítania svätých Otcov! Toto je pyšná myšlienka, veľmi nebezpečná myšlienka. Je pre teba lepšie, keď ťa Otcovia privedú k Evanjeliám ako ich milované dieťa, ktorého vychovávajú a vzdelávajú skrze svoje dielo. (Pole, kapitola 3, odstavec 8-10.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Nebo privítalo svätých Otcov do ich blaženosti. Takto sa stáva zrejmé, že ich myšlienky, pocity a skutky si zasluhujú nebo. Svätí Otcovia zdieľali svoje myšlienky, srdcia a skutky vo svojich písomnostiach. Akými neoceniteľnými sprievodcami do neba sú tieto ich diela!

            Všetky tieto diela svätých Otcov boli spísané z inšpirácie alebo pod vplyvom Svätého Ducha. Akú zázračnú zhodu v nich nachádzame. Aký neuveriteľný súzvuk! Každý, kto sa nimi riadi, má bez akejkoľvek pochybnosti za sprievodcu samotného Svätého Ducha. (Pole, kapitola 3, odstavec 6-7.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Nie je žiadna užšia známosť, ani intímne spojenie než jednota myšlienok, pocitov a cieľov (porov.: 1 Kor 1, 10).

            Kde je táto jednota mysle, tam musí byť tiež symfónia pocitov a úspech v dosahovaní spoločných cieľov.

            Nadobudni pre seba myslenie a duch svätých Otcov čítaním ich diel. Svätí Otcovia dosiahli konečný cieľ – došli k spáse. Ty tiež dosiahneš tento cieľ podľa prirodzeného poriadku vecí. Ako niekto, kto je s nimi zajedno v mysli a v srdci, budeš spasený. (Pole, kapitola 3, odstavec 3-5.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

             Ľudia, s ktorými sa rozprávaš a spájaš, majú na teba veľký vplyv. Rozprávanie a priateľstvo s vedcami vedie k poznaniu; s básnikmi k mnohým povznášajúcim myšlienkam a pocitom; s cestovateľmi k poznatkom o druhých krajinách, ich živote a tradíciách. Je zrejmé, že rozprávanie a spájanie sa so svätým bude viesť k posväcovaniu. V 18. Žalme čítame: „Voči svätému si svätý, voči šľachetnému šľachetný, voči úprimnému úprimný, voči zvrhlému si neúprosný“ (Ž 18, 26-27).

            Odteraz, počas tohto krátkeho života, ktoré Písmo ani nenazýva životom, ale púťou, staňme sa priateľmi svätých. Chceš patriť do neba a do jeho spoločnosti; chceš mať podiel na jeho blaženosti? Od tohto momentu začni tráviť čas so svätými. Keď opustíš svoje smrteľné telo, príjmu ťa ako vlastného, ako známeho, ako priateľa (porov.: Lk 16,9). (Pole, kapitola 3, odstavec 1-2.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Vy, ktorí ležíte v špinavom a páchnucom močiari svojich hriechov, nájdite potešenie v Evanjeliách! Zdvihnite svoje hlavy, pozrite na čistú oblohu – tam je vaše miesto! Boh Vám dáva dôstojnosť bohov; vy, ktorí ste odmietli túto dôstojnosť, vybrali ste si pre seba niečo iné – dôstojnosť najnižších zvierat. Spamätajte sa! Opusťte zapáchajúci močiar, očistite sa cez vyznanie hriechov a skrze slzy pokánia, skrášlite sa slzami ľútosti, vstaňte zo zeme a vystúpte do neba! Evanjelium vás tam povedie. „Dokiaľ máte svetlo,“ – Evanjelia, v ktorom je skrytý Kristus – „verte v svetlo, aby ste boli synmi svetla“ (Jn 12, 36), ktorým je Kristus. (Pole, kapitola 2, odstavec 26.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Keď Pán bol na tomto svete so svojim presvätým telom, mnohí ho videli a predsa ho nevideli. Aký úžitok prijíma človek, keď sa pozerá iba očami svojho tela, ktoré zdieľa so zvieratami a nevidí nič očami svojej duše – jej mysle a srdca? A dnes mnohí čítajú Evanjelium denne, ale v tom istom čase ho vlastne vôbec nečítajú; vôbec ho nepoznajú.

            Svätý Marek Asketik povedal, že Evanjelium sa musí čítať iba s čistou mysľou; je pochopené, až keď jeho prikázania sú naplnené v skutkoch. A predsa presné a úplné zjavenie zmyslu Evanjelia je nemožné dosiahnuť vlastnými silami. Je to Kristov dar.

            Keď Svätý Duch vstúpi do úprimného verného služobníka, urobí ho úplným čitateľom a uskutočňovateľom Evanjelia.

            Evanjelium je obrazom kvalít nového človeka, ktorý je „Pán z neba“ (porov.: 1 Kor 15, 47). Tento nový človek je Bohom v podstate. Jeho sväté pokolenie ľudí, ktorí v neho veria a sú v ňom premenení, robí bohmi svojou milosťou. (Pole, kapitola 2, odstavec 22-25.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App