Feed on
Posts

Archive for March 2021

            „Nevedomosť spôsobuje odmietnutie toho, čo je užitočné; a keď sa stane veľmi smelou, posilňuje zovretie zla.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 50.)

 

Read Full Post »

            „Krivda od ľudí spôsobuje trápenie srdcu; ale keď je prijatá s trpezlivosťou, spôsobuje čistotu.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 49.)

 

Read Full Post »

            „Každá vášeň nakoniec vedie k zakázanému potešeniu; a každá čnosť k duchovnému požehnaniu. Každá vzbudzuje to, čo sa jej podobá.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 48.)

 

Read Full Post »

            „Každé požehnanie prichádza z Božej prozreteľnosti. Ale toto uniká tým, ktorí sú nevďační a záhaľčiví.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 47.)

 

Read Full Post »

            „Lepší je ľudský hriech než hriech démonov. Nasledovaním Pánovej vôle premôžeme obidva.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 46.)

 

Read Full Post »

            „Keď sa modlíme za ľudí, ktorí nám krivdia, premáhame diabla; keď sa im staviame na odpor, sme ním zranení.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 45.)

 

Read Full Post »

            „Čím väčšia je viera človeka v budúcu odmenu od Krista, tým väčšia je jeho pripravenosť zniesť každú nespravodlivosť.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 44.)

 

Read Full Post »

            „Kto vie znášať ohovárania, ten sa vyhne hriechu a aj v nešťastí nachádza ochranu.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 43.)

 

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, diakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

 

Read Full Post »

            „Utrpenia prinášajú požehnanie pre človeka, márnomyseľnosť a pôžitky zmyslov zlo.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 42.)

 

Read Full Post »

            Keď vykonáš nejaké dobro, pamätaj na slová: „Bezo mňa nemôžete nič vykonať“ (Jn 15, 5). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 41.)

 

Read Full Post »

            Boh je zdrojom každej čnosti tak ako je slnko zdrojom denného svetla. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 40.)

 

Read Full Post »

            Prestaň napomínať človeka, ktorý skoncoval s hriechom a vykonal pokánie. Ak hovoríš, že tak robíš v Božom mene, tak najprv odhaľ zlo, ktoré je v tebe. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 39.)

 

Read Full Post »

            Pokarhania môžu vychádzať zo zloby a sebaobrany alebo z bázne Božej a rešpektu voči pravde. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 38.)

 

Read Full Post »

            Stáva sa aj to, že niekto robí niečo zdanlivo dobré na obranu svojho blížneho, iný svojou nečinnosťou nadobúda osoh poznania. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 37.)

 

Read Full Post »

            Kto pod vyjadrovaním pochvál podsúva klebety a zneuctenia, toho nemôžu pochopiť jednoduchí ľudia. Podobá sa na toho, kto pod zdaním pokory ukrýva ctibažnosť. Takýto sa dlho chytrácky pokúšajú ukrývať pravdu pod klamstvom, až napokon sa dostanú do vleku (svojich skutočných mravov), čo sa odhalí v ich skutkoch. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 36.)

 

Read Full Post »

            Sú skutky, ktoré sa zdajú dobré, ale motív človeka, ktorý ich koná, nie je dobrý. Sú iné, ktoré sa zdajú zlé, ale motív človeka je dobrý. To isté platí o rôznych tvrdeniach. Tento rozpor je zapríčinený niekedy z neskúsenosti alebo neznalosti, niekedy zo zlého úmyslu a niekedy z dobrého. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 35.)

 

Read Full Post »

            Tí, ktorí sa nepovažujú za vinníkov v každom Kristovom prikázaní, zachovávajú zákon Boží iba telesne a nerozumejú ani tomu, čo hovoria, ani tomu, čo tvrdia (1 Tim 1, 7), preto si aj myslia, že ho splnia skutkami. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 34.)

 

Read Full Post »

            „Keď nás svedomie pobáda dodržiavať všetky Božie prikázania, potom pochopíme, že Pánov zákon je bezchybný. Je uskutočňovaný našimi dobrými skutkami, ale nemôže sa v nás stať dokonalým bez Božieho milosrdenstva.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 33.)

 

Read Full Post »

            „Zákon slobody je študovaný prostriedkami pravého poznania, chápe sa uskutočňovaním prikázaní, ale napĺňa sa Kristovým milosrdenstvom.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 32.)

 

Read Full Post »

            „Nehľadaj dokonalosť tohto zákona v ľudských čnostiach, lebo dokonalosť tam nenájdeš: dokonalosť je ukrytá na Kristovom kríži.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 31.)

 

Read Full Post »

            „Zákon slobody nás poučuje o každej pravde. Mnohí ho spoznávajú rozumom, ale iba máloktorí ho chápu primeraným uskutočňovaním prikázaní.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 30.)

 

Read Full Post »

            „Tak milosrdné srdce príjme milosrdenstvo, zatiaľ čo nemilosrdné opak.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 29.)

 

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, diakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

 

Read Full Post »

            „Ako sa v skutkoch a v slovách odhaľuje zmýšľanie, tak aj láskavými skutkami sa vopred poukazuje na odmenu v budúcnosti.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 28.)

 

Read Full Post »

            „Vieru Písmo pomenováva Základom toho, čo dúfame (Hebr 11, 1) a tých, ktorí nespoznávajú, že je v nich Kristus, nazvalo nehodnými (2 Kor 13, 5).“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 27.)

 

Read Full Post »

            „Keď budeš čítať Písmo, snaž sa porozumieť, čo je v ňom ukryté (pre teba samého): Všetko, čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie (Rim 15, 4).“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 26.)

 

Read Full Post »

Svoju skúsenosť som podrobne opísal v brožúrke Duchovná obnova po Covid-19 a iných krízach

 

Read Full Post »

            „Keď spomínaš na Boha, veľa sa modli, aby si Boh spomenul na teba, keď na Neho zabudneš. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 25.)

 

Read Full Post »

            „Dávid si najprv zaumienil, že zabije Nábala z Karmela, avšak pri spomienke na Božiu odplatu sa od tohto zámeru odvrátil a veľmi potom za to ďakoval. My však vieme, čo vykonal, keď pozabudol na Boha a zotrvával v tom (zabúdaní na Boha a v nekajúcnosti), až keď prorok Nátan ho nepriviedol k tomu, aby pamätal na Boha.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 24.)

 

Read Full Post »

            „Jeden človek, ktorý si zaumienil spôsobiť zlo, sa najprv s rozvahou pomodlil tak, ako to mal vo zvyku, ale keďže duchovne si takto vytvoril zábranu (vzhľadom na zlo), neskôr veľmi ďakoval (za to).“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 23.)

 

Read Full Post »

            „Sú rôzne spôsoby modlitby, ktoré sa navzájom líšia. Napokon ani jeden spôsob modlitby nie je na škodu, okrem toho, čo nie je modlitbou, čiže vyčíňanie satana.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 22.)

 

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, diakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

 

Read Full Post »

            „Železná brána, čo vedie do mesta (Sk 12, 10) predstavuje kruté srdce. Pre toho, kto vie znášať zlo a je skrúšený sa sama otvára, ako Petrovi. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 21.)

 

Read Full Post »

            „Pôžitkárske srdce pri odchádzaní z tela býva temnicou a okovami pre dušu, kým pracovité (ktoré má záľubu v námahe a v premáhaní sa kvôli Pánovi) predstavuje otvorené dvere (do iného života). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 20.)

 

Read Full Post »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App