Feed on
Posts

Archive for the 'Svätí Otcovia' Category

Permanentná duchovná formácia podľa učenia svätých otcov v živote farnosti je účinným pastoračným prostriedkom, ktorý prináša mnohoraké ovocie.

Vedecké kolokvium na tému: Návrat/krok vpred k tradícií svätých otcov Cirkvi

GTF PU v Prešove, 13. júna 2022

 

Read Full Post »

Svoju skúsenosť som podrobne opísal v brožúrke Duchovná obnova po Covid-19 a iných krízach

 

Read Full Post »

Svätí Otcovia nám pripomínajú, že duchovné čítanie nemôže byť oddelené od asketického života vedúceho k obráteniu a prehĺbeniu vzťahu s Kristom. Potrebujeme spomaliť a dovoliť Bohu, aby postupne premenil našu myseľ a srdce a dokonca aj spôsob ako vnímame realitu. Nádherné veci rastú pomaly a to je veľká pravda duchovného života.

 

Read Full Post »

Kto začne čítať svätých Otcov, ten musí nevyhnutne očakávať zmenu vo svojom živote.

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Nasiaknutie duše pravdou

Nedeľa svätých otcov – Pamiatka svätého siedmeho koncilu / (Jn 17, 1-13)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Je nevyhnutné, aby čítanie korešpondovalo s tvojím spôsobom života. Inak môžeš byť naplnený myšlienkami, ktoré môžu byť sväté, ale nie je ich možné naplniť v tvojej situácií. To ústí v bezvýslednému prepadnutiu predstavivosti a túžob. Skutočné skutky čnosti vhodné pre tvoj životný stav tak prekĺznu cez prsty. Nielenže sa staneš neúrodným rojkom, ale myšlienky, neustále odporujúce skutočnej realite tvojho života,  nevyhnutne povedú k zmätku a nedostatku pevnosti v tvojich skutkoch. Oboje bude mať neblahý vplyv nielen na teba, ale aj tých okolo teba. Je ľahké zísť z cesty spásy na nevyspytateľné cesty do hlbokých priepastí, ak nesprávne čítaš Sväté písmo a Otcov. To sa už stalo mnohým. Amen. (Pole, kapitola 3, odstavec 19.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Nech si každý pre seba zvolí Otcov, ktorých diela najviac korešpondujú s jeho spôsobom života. Nech pustovník číta Otcov, ktorí hovorili o hesychazme; nech cenobitský mních číta Otcov, ktorí žijú v kláštorných komunitách; nech kresťania vo svete čítajú tých Otcov, ktorí písali pre osoh všetkých kresťanov. Nech každý človek, nech už je jeho povolanie akékoľvek, zbiera bohatú žatvu z diel Otcov. (Pole, kapitola 3, odstavec 18.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Čítanie svätých Otcov musí byť svedomitou, pozornou a stálou aktivitou. Náš neviditeľný nepriateľ, ktorý nenávidí hlas pravdy (porov.: Prísl 11, 15), zvlášť opovrhuje hlasom svätých Otcov. Tento hlas odsudzuje klamstva nášho nepriateľa, odhaľuje jeho pravdy a spôsob jeho konania. Preto tento nepriateľ bojuje proti čítaniu Otcov skrze rôzne pyšné a rúhavé myšlienky; pokúša sa strhnúť čitateľa do pozemských starostí, aby ho odviedol od spasiteľného čítania; útočí na neho s depresiou, znudením, zábudlivosťou. Z toho zápasu proti čítaniu svätých Otcov môžeme spoznať akou je efektívnou zbraňou a preto sa jej nepriateľ tak veľmi obáva. Nepriateľ pracuje bez odpočinku, aby túto zbraň vytrhol z našich rúk. (Pole, kapitola 3, odstavec 17.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Z dôvodu nedostatku duchovných sprievodcov v našich časoch, svätí Otcovia sa stali najspoľahlivejšími sprievodcami pre tých, ktorí túžia po spáse a kresťanskej dokonalosti.

            Knihy svätých Otcov, podľa slov jedného z nich, sú ako zrkadlo – duša, ktorá sa na ne pozerá často a s pozornosťou, vidí všetky svoje nedostatky.

            Tieto knihy sú ako veľký sklad medicínskych potrieb – v ňom duša môže nájsť život zachraňujúci liek pre každú duchovnú chorobu.

            Svätý Epifanius Cypersky povedal v „Abecednom paterikone“: „Už len pohľad na tieto sväté knihy inšpiruje k zbožnému životu.“ (Pole, kapitola 3, odstavec 13- 16.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Všetci, ktorí bláznivo a pyšne odmietajú svätých Otcov a pristupujú k Evanjeliám priamo s bláznivou neúctivosťou a nečistou mysľou a srdcom, upadajú do smrteľného sebaklamu. Evanjelium ich odmietne, pretože prijíma len tých, ktorí sú pokorní.

            Čítanie diel svätých Otcov je začiatok a koniec všetkých čností. Z tohto čítania sa učíme skutočnému významu Svätého písma; sme štepení do pravej viery, do života podľa evanjeliových prikázaní a nadobudneme k nim hlbokú úctu. Jedným slovom tieto diela učia nás spáse a kresťanskej dokonalosti. (Pole, kapitola 3, odstavec 11- 12.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Všetky vody zeme sa napokon vlievajú do oceánov a možno, že oceány sú tiež zdrojom všetkých pozemských vôd. Všetky diela svätých Otcov sa spájajú v Evanjeliách; učia nás správnemu dodržiavaniu prikázaní nášho Pána Ježiša Krista; vychádzajú z jedného zdroja a vlievajú sa do toho istého – do svätých Evanjelií.

            Svätí Otcovia nás učia ako sa priblížiť k Evanjeliám, ako ich čítať, správne pochopiť a čo pomáha a prekáža takémuto správnemu pochopeniu. Takto by bolo múdre, aby si v prvom rade študoval diela Otcov. Keď ťa naučia ako čítať Evanjelia, potom aj pre teba sa stanú hlavným zdrojom.

            Nemysli si, že ti stačí čítať iba Evanjelia bez čítania svätých Otcov! Toto je pyšná myšlienka, veľmi nebezpečná myšlienka. Je pre teba lepšie, keď ťa Otcovia privedú k Evanjeliám ako ich milované dieťa, ktorého vychovávajú a vzdelávajú skrze svoje dielo. (Pole, kapitola 3, odstavec 8-10.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Nebo privítalo svätých Otcov do ich blaženosti. Takto sa stáva zrejmé, že ich myšlienky, pocity a skutky si zasluhujú nebo. Svätí Otcovia zdieľali svoje myšlienky, srdcia a skutky vo svojich písomnostiach. Akými neoceniteľnými sprievodcami do neba sú tieto ich diela!

            Všetky tieto diela svätých Otcov boli spísané z inšpirácie alebo pod vplyvom Svätého Ducha. Akú zázračnú zhodu v nich nachádzame. Aký neuveriteľný súzvuk! Každý, kto sa nimi riadi, má bez akejkoľvek pochybnosti za sprievodcu samotného Svätého Ducha. (Pole, kapitola 3, odstavec 6-7.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Nie je žiadna užšia známosť, ani intímne spojenie než jednota myšlienok, pocitov a cieľov (porov.: 1 Kor 1, 10).

            Kde je táto jednota mysle, tam musí byť tiež symfónia pocitov a úspech v dosahovaní spoločných cieľov.

            Nadobudni pre seba myslenie a duch svätých Otcov čítaním ich diel. Svätí Otcovia dosiahli konečný cieľ – došli k spáse. Ty tiež dosiahneš tento cieľ podľa prirodzeného poriadku vecí. Ako niekto, kto je s nimi zajedno v mysli a v srdci, budeš spasený. (Pole, kapitola 3, odstavec 3-5.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

             Ľudia, s ktorými sa rozprávaš a spájaš, majú na teba veľký vplyv. Rozprávanie a priateľstvo s vedcami vedie k poznaniu; s básnikmi k mnohým povznášajúcim myšlienkam a pocitom; s cestovateľmi k poznatkom o druhých krajinách, ich živote a tradíciách. Je zrejmé, že rozprávanie a spájanie sa so svätým bude viesť k posväcovaniu. V 18. Žalme čítame: „Voči svätému si svätý, voči šľachetnému šľachetný, voči úprimnému úprimný, voči zvrhlému si neúprosný“ (Ž 18, 26-27).

            Odteraz, počas tohto krátkeho života, ktoré Písmo ani nenazýva životom, ale púťou, staňme sa priateľmi svätých. Chceš patriť do neba a do jeho spoločnosti; chceš mať podiel na jeho blaženosti? Od tohto momentu začni tráviť čas so svätými. Keď opustíš svoje smrteľné telo, príjmu ťa ako vlastného, ako známeho, ako priateľa (porov.: Lk 16,9). (Pole, kapitola 3, odstavec 1-2.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App