Feed on
Posts

Archive for the 'Sv. Marek Asketik' Category

            Chvála od druhých plodí hriešnu túžbu, zatiaľ čo ich napomenutie pre hriech, ak nie je iba vypočuté, ale aj prijaté, plodí sebaovládanie. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 95.)

 

Read Full Post »

            Diabol bagatelizuje malé hriechy; inak by nás nemohol viesť k veľkým. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 94.)

 

Read Full Post »

            Zlo jedno od druhého nadobúda silu; rovnako aj  vášne a tak nás povzbudzujú do stále väčšieho úsilia. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 93.)

 

Read Full Post »

            Mnohí bojovali rôznymi spôsobmi v nepriaznivých okolnostiach; no bez modlitby a pokánia nikto neunikol zlu. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 92.)

 

Read Full Post »

            Nepriateľ pozná, ako sa uplatňuje spravodlivosť duchovného zákona, preto hľadá iba súhlas našej mysle. Ak to dosiahne, prinúti nás buď podstúpiť námahy pokánia alebo – ak nekonáme pokánie – bude nás trápiť rôznymi ťažkosťami, ktoré budú mimo našu kontrolu.  Niekedy nás bude povzbudzovať k odporu voči týmto nešťastiam, aby znásobil naše trápenie a potom, v čase našej smrti, poukáže na tento netrpezlivý odpor ako na dôkaz nedostatku viery. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 91.)

 

Read Full Post »

            Keď spozoruješ, že nejaká skrytá myšlienka ti sľubuje ľudskú slávu, môžeš si byť istý, že ti prinesie zahanbenie. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 90.)

 

Read Full Post »

            Nikdy nepodceňuj význam svojich myšlienok, pretože žiadna neunikne Božej pozornosti. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 89.)

 

Read Full Post »

            Po naplnení prikázania očakávaj pokúšanie; pretože láska ku Kristovi je testovaná protivenstvami. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 88.)

 

Read Full Post »

            Každá myšlienka má svoju váhu a mieru v Božích očiach. Pretože je možné myslieť o tej istej veci buď s vášňou alebo nestranne. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 87.)

 

Read Full Post »

            Kto zanedbáva činnosť a uspokojuje sa iba teoretickým poznaním, namiesto obojstranného meča drží iba trstinovú palicu; a keď sa postaví nepriateľom v čase vojny, prenikne do dlane, prepichne ju (porovnaj Iz 36, 6) a vstrekne svoj prirodzený jed. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 86.)

 

Read Full Post »

            Pochop slová Písma ich napĺňaním a nenafukuj sa rozprávaním o teoretických veciach. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 85.)

 

Read Full Post »

            Nehovor: „Neviem, čo je správne, preto nie som vinný, ak to nerobím.“ Pretože ak by si konal všetko dobro, ktoré poznáš, tak by sa to, čo nepoznáš, pred tebou odkrylo, tak ako sa spoznáva dom prechádzaním z jednej izby do druhej. Nie je užitočné vedieť, čo prichádza neskôr, ak si neurobil to, čo prichádza ako prvé. Lebo poznanie bez praxe „nadúva“, ale láska zušľachťuje, pretože všetko znáša (porovnaj 1 Kor 8 ; 13, 7). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 84.)

 

Read Full Post »

            Chudobné vyjadrovanie nepoškodí zbožnému, ani výrečná múdrosť pokornému. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 83.)

 

Read Full Post »

            Ako múdrosť v reči je jednou vecou a samotná múdrosť inou, tak niečo iné je nevedomosť v slove než samotná nevedomosť. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 82.)

 

Read Full Post »

            Kto pohŕda poznaním a vyzdvihuje nevzdelanosť, je nevedomcom nielen v slovách, ale aj v myslení. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 81.)

 

Read Full Post »

            Iní jednoduchí ľudia, keď počuli chválu od druhých, namiesto napodobnenia ich pokory, stali sa pyšnými na svoju nevedomosť a upadli do namyslenosti. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 80.)

 

Read Full Post »

            Videl som prostých ľudí, ktorí boli skutočne pokorní a stali sa múdrejšími od múdrych. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 79.)

 

Read Full Post »

            Človek radí blížnemu podľa svojho vlastného poznania, ale v tom, kto počúva takúto radu, Boh koná v miere jeho viery. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 78.)

 

Read Full Post »

            Poznanie dobrých vecí pre človeka bolo dané Bohom každému; ale pôžitkárstvo vedie k nedbanlivosti a nedbanlivosť k zábudlivosti. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 77.)

 

Read Full Post »

            Ľahko je zabitý ten, kto si nevšíma pascí nepriateľa; a rýchlo padne ten, kto nepozná príčiny vášní. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 76.)

 

Read Full Post »

            Každý, kto chváli blížneho z pokrytectva, neskôr ho zneužije a poníži. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 75.)

 

Read Full Post »

            Keď človek pomôže druhému slovom alebo skutkom, nech obaja v tom spoznajú Božiu milosť. Kto tomu nerozumie, bude vedený tým, kto tomu rozumie. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 74.)

 

Read Full Post »

            Zakaždým, keď niekto príjme poníženie kvôli Kristovej pravde, bude stonásobne oslávený druhými ľudí. Ale je vždy lepšie robiť dobro kvôli požehnaniu, ktoré prichádza v budúcom živote. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 73.)

 

Read Full Post »

            Ak si nepraješ utrpieť škodu kvôli chvále ľudí, tak si najprv od nich obľúb karhanie za svoje hriechy. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 72.)

 

Read Full Post »

            Človek koná tak, ako môže, podľa svojich vlastných prianí, ale o výsledku jeho skutkov rozhoduje Boh v súlade so spravodlivosťou. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 71.)

 

Read Full Post »

            Boh a naše svedomie poznajú naše tajomstvá. Nechajme ich, aby nás napravili. Kto sa namáha s neochotou, porastie úboho v každom smere, zatiaľ čo ten, ktorý sa tlačí dopredu v nádeji je dvojnásobne bohatý. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 70.)

 

Read Full Post »

            Ak chceš duchovné zdravie, počúvaj svoje svedomie, rob všetko, čo ti povie a budeš mať z toho úžitok. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 69.)

 

Read Full Post »

            Rady blížnych sú osožné, ale najlepšie je naše posúdenie. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 68.)

 

Read Full Post »

            Uvažuj nad výsledkom každého nedobrovoľného utrpenia a objavíš v ňom zničenie hriechu. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 67.)

 

Read Full Post »

            Nehovor, že si dosiahol čnosť, kým si nepretrpel skúšku, pretože bez skúšky čnosť nebola vyskúšaná. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 66.)

 

Read Full Post »

            Prijať utrpenie kvôli Bohu je skutočný skutok svätosti; pretože pravá láska je skúšaná ťažkosťami. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 65.)

 

Read Full Post »

            Nevykonanie dobra, ktoré je v našich silách, je ťažko odpustiť. Ale milosrdenstvo a modlitba však vyliečia nedbanlivca. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 64.)

 

Read Full Post »

            Zaoberaj sa svojimi hriechmi a nie hriechmi blížneho; potom miesto námah tvojej mysle nebude rozkradnuté. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 63.)

 

Read Full Post »

            Peklo je nevedomosť, pretože oboje je temnotou; a zatratenie je zábudlivosťou, pretože oboje vedú k zániku. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 62.)

 

Read Full Post »

            Písmo hovorí: „Aj záhrobie a podsvetie sú (odhalené) pred Pánom“ (Prís 15, 11). To odkazuje na nevedomosť srdca a zábudlivosť. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 61.)

 

Read Full Post »

            Konaj dobro, keď si spomenieš a to, čo zabudneš, ti bude odhalené; neodovzdávaj svoju myseľ slepej zábudlivosti. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 60.)

 

Read Full Post »

            Nehovor: „Čo mám robiť? Nechcem byť zábudlivý, ale stáva sa to.“ Pretože keď si pamätal, podvádzal si v tom, čo si dlžil. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 59.)

 

Read Full Post »

            Zábudlivosť sama o sebe nemá veľkú silu, ale nadobúda ju v miere našej nedbanlivosti. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 58.)

 

Read Full Post »

            Dovoľ všetkým nedobrovoľným utrpeniam, aby ťa učili pamätať na Boha a nikdy ti nebude chýbať príležitosť na pokánie. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 57.)

 

Read Full Post »

            „Utrpenie múdremu pripomína Boha, ale drví toho, kto na Neho zabúda.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 56.)

 

Read Full Post »

            Pretože Božia spravodlivosť je neúprosná, je ťažko obsiahnuť odpustenie hriechov, ktoré sú spáchané s úplným vedomým. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 55.)

 

Read Full Post »

            „Nič si nemysli ani nerob bez toho, aby to nemalo svoj cieľ v Bohu, lebo človek, ktorý cestuje bez cieľa, nadarmo vynakladá námahu.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 54.)

 

Read Full Post »

            Odhaľ sa pred Pánom vo svojom duchu. „Človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce“ (1 Sam 16, 7). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 53.)

 

Read Full Post »

            Keď si zhrešil v skrytosti, nesnaž sa to skryť. Pretože „všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať“ (Hebr 4, 13). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 52.)

 

Read Full Post »

            Aj keď všetko ide dobre, buď pripravený na ťažkosti; a nakoľko budeš musieť vydať zúčtovanie, nedávaj vydierajúce požiadavky. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 51.)

 

Read Full Post »

            „Nevedomosť spôsobuje odmietnutie toho, čo je užitočné; a keď sa stane veľmi smelou, posilňuje zovretie zla.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 50.)

 

Read Full Post »

            „Krivda od ľudí spôsobuje trápenie srdcu; ale keď je prijatá s trpezlivosťou, spôsobuje čistotu.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 49.)

 

Read Full Post »

            „Každá vášeň nakoniec vedie k zakázanému potešeniu; a každá čnosť k duchovnému požehnaniu. Každá vzbudzuje to, čo sa jej podobá.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 48.)

 

Read Full Post »

            „Každé požehnanie prichádza z Božej prozreteľnosti. Ale toto uniká tým, ktorí sú nevďační a záhaľčiví.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 47.)

 

Read Full Post »

            „Lepší je ľudský hriech než hriech démonov. Nasledovaním Pánovej vôle premôžeme obidva.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 46.)

 

Read Full Post »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App