Feed on
Posts

Archive for August 2019

Daj, aby som pochopil cestu tvojich príkazov

12. Nedeľa po ZSD - Mt 19, 16-26

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „A na takéhoto zhliadnem: na pokorného a zroneného duchom a ktorý sa trasie pred mojimi slovami“ (Iz 66, 2) hovorí Pán. Takýmto musíš byť, keď stretávaš Evanjelia a Pána, ktorý je v nich prítomný.

            Opusť svoj hriešny život, opusť pozemské vášne a potešenia, zriekni sa svojej padnutej duše. Iba potom Evanjelium sa stane pochopiteľným a dosiahnuteľným.

            „Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život“ (Jn 12, 25) hovorí Pán. Pre toho, kto miluje svoju padnutú dušu, kto nechce zaprieť seba samého, Evanjelium je zatvorené. Číta iba slová, ale Slovo života a Duch pre neho ostávajú za neprehľadným závesom. (Pole, kapitola 2, odstavec 19-21.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Neodvažuj sa sám interpretovať Evanjelia a ostatné knihy Svätého písma. Písmo bolo vyrieknuté svätými prorokmi a apoštolmi, vyrieknuté nie svojvoľne, ale z inšpirácie Svätého Ducha (porov.: 2 Pt 1, 21). Aké bláznivé je potom to interpretovať svojvoľne!

            Božie slovo a rovnako jeho interpretácia sú darom Svätého Ducha. Svätý Duch, ktorý vyriekol Božie slovo cez prorokov a apoštolov, interpretuje ich cez svätých Otcov. Táto interpretácia je prijatá Cirkvou. Táto interpretácia je prijímaná jej pravými deťmi.

            Ktokoľvek svojvoľne vysvetľuje Evanjelium a celé Písmo odmieta interpretáciu svätých Otcov a Svätého Ducha. Ktokoľvek odmieta interpretáciu Písma Svätým Duchom, odmieta bez pochyby Písmo samé.

            A Božie slovo, slovo spásy, stáva sa pre takých nehanebných vykladačov dvojsečným mečom, ktorým sa smrteľne bodajú a tak vstupujú do večnej smrti (porov.: 2 Pt 3, 16; 2 Kor 2, 15-16). Takto Árius, Nestorius, Eutychius a ostatní heretici sa sami usmrtili, keď padli do rúhania cez ich ochotné a svojvoľné vykladanie Písma. (Pole, kapitola 2, odstavec 15-18.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Heréza emocionalizmu

„Dokonalosť v láske sa nachádza v jednote s Bohom; úspech v láske je spojený s nevýslovnou duchovnou útechou, radosťou a osvietením. Ale na začiatku tohto úsilia, učeník lásky musí prejsť hroznou vojnou so sebou samým, so svojou vážne poškodenou prirodzenosťou. Zlo, ktoré sa stalo prirodzeným skrze hriech, stalo sa pre neho zákonom, ktorý vzdoruje a bojuje proti Božiemu zákonu, proti zákonu svätej lásky.“ (Sv. Ignác Briančaninov)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Svätý Pachomius Veľký, jeden z najväčších starodávnych Otcov, poznal Evanjelium naspamäť a podľa Božieho zjavenia uložil svojim učeníkom nevyhnutnosť potreby naučiť sa ho naspamäť. Evanjelium ich takto usmerňovalo v každej etape života ako neustály spoločník na ceste.

            Prečo by i dnes nemal kresťanský rodič skôr skrášľovať myseľ svojho nevinného dieťaťa učením Evanjelia, než ju špiniť učením Ezopových bájok a ostatnými ničotnosťami?

            Aká radosť, aké bohatstvo je nájdené v učení Evanjelia naspamäť. Nie je možné si predstaviť všetky tie búrky a súženia, ktoré sa môžu odohrať v našich pozemských životoch. Evanjelium, ak je ukotvené v pamäti, môže byť čítané slepcom, môže byť spoločníkom väzňa v žalári, môže hovoriť farmárovi, keď zalieva polia potom svojej práce, môže inštruovať sudcu pri procese, môže riadiť obchodníka na trhovisku a môže dať radosť chorému, keď nemôže spať a je premožený osamelosťou. (Pole, kapitola 2, odstavec 12-14.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Pokúšaj sa integrovať Evanjelium do svojej mysle a srdca tak, aby sa odrážalo v tvojej vôli a rozprávaní; plávaj v ňom, ži v ňom. Potom každý tvoj skutok sa skutočne stane evanjeliovým. Môžeš to dosiahnuť skrze neustále úctivé čítanie a štúdium Evanjelií. (Pole, kapitola 2, odstavec 11.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Nadobudni tiež správnu dispozíciu pre prijatie tohto uzdravenia. Tí, ktorí sú schopní ho prijať, poznajú svoju hriešnosť a sú odhodlaní ju opustiť (Jn 9, 39-41). Pyšný, pokrytecký človek – to je hriešnik, ktorý nevidí svoju hriešnosť a nepotrebuje Spasiteľa (Mt 9, 13).

            Uvedomenie si hriešnosti, uznanie pádu, v ktorom je celé ľudské pokolenie, je osobitý Boží dar. Pros o tento dar a lepšie porozumieš knihe nebeského lekára – Evanjeliu. (Pole, kapitola 2, odstavec 9-10.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Keď čítaš o malomocných, ochrnutých, slepých, chromých a posadnutých, ktorých Pán uzdravil, pamätaj, že tvoja duša, pokrytá ranami hriechu a zviazaná démonmi, je ako tí chorí ľudia. Uč sa z Evanjelia viere, aby Pán, ktorý ich uzdravil, rovnako uzdravil aj teba, ak ho o to budeš neprestajne prosiť. (Pole, kapitola 2, odstavec 8.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Skrúšene sa modli k Pánovi, aby ti otvoril oči na videnie zázrakov skrytých v jeho zákone, v Evanjeliu (Ž 118, 18). Keď sú oči otvorené, uvidíš zázračné uzdravenie svojej duše od hriechu spôsobené Božím slovom. Uzdravenie telesných chorôb je prísľubom uzdravenia duše, dôkazom pre telesne zmýšľajúcich a pre mysle oslepené žiadostivosťami.

            Čítaj Evanjelium s najväčšou úctivosťou a pozornosťou. Nepovažuj nič za nedôležité alebo nehodné štúdia. Každá iota žiari lúčmi života. Pohŕdanie týmto životom je väčšie než smrť. (Pole, kapitola 2, odstavec 6-7.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Keď otvoríš Evanjelium, aby si čítal, pamätaj, že určí tvoj večný osud. Budeme ním súdení a v závislosti na tom, ako sme žili podľa neho, dosiahneme buď večnú blaženosť alebo večný trest (Jn 12, 48).

            Boh zjavil svoju vôľu bezcennej štipke prachu – človeku! Kniha, ktorá odhaľuje jeho veľkú a presvätú vôľu, je v tvojich rukách. Môžeš si zvoliť buď prijať alebo odmietnuť vôľu svojho Stvoriteľa a Vykupiteľa. Tvoj večný život alebo večná smrť je v tvojich rukách. Uváž ako musíš byť opatrný a múdry. Nezahrávaj sa so svojím večným údelom. (Pole, kapitola 2, odstavec 4-5.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Nemysli si, že tieto najsvätejšie knihy, štyri Evanjelia, začínajú s Evanjeliom podľa Matúša a končia podľa Jána. Matúš sa sústredil viac na to, ako uskutočňovať Božiu vôľu a jeho učenie je zvlášť vhodné pre tých, ktorí práve začínajú kráčať Božou cestou. Ján vysvetľuje obraz zjednotenia Boha s človekom, ktorý je obnovený prikázaniami. To je pochopiteľné pre tých, ktorí už mali úspech na Božej ceste. (Pole, kapitola 2, odstavec 3.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Neuspokojuj sa s bezvýsledným čítaním Evanjelií; namáhaj sa naplniť ich prikázania, čítaj ich so skutkami. Toto je kniha života a musíš ju čítať so svojím životom. (Pole, kapitola 2, odstavec 2.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Keď čítaš Evanjelia, nehľadaj potešenie, nehľadaj povznášajúce pocity, nepokúšaj sa nájsť brilantné myšlienky. Namiesto toho sa usiluj vidieť svätú Pravdu. (Pole, kapitola 2, odstavec 1.)

***

 

 

Read Full Post »

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Vykročiť z loďky

9. Nedeľa po ZSD - Mt 14, 22-34

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Oslavujme a buďme vďační Bohu za mnohé dobrodenia, ktoré nám dal pre naplnenie našich potrieb, za náš dočasný domov na zemi. S čistou mysľou kontemplujme význam týchto dobrodení, ktoré sú iba vyblednutou napodobeninou dobrých nebeských vecí. Napodobňujú večné dobrá tak slabo a neúčinne ako tieň napodobňuje objekt, ktorý ho vrhá. Dávaním týchto pozemských dobier Boh nám tajomne hovorí:

            Môj ľud! Vaše dočasné putovanie je požehnané rôznymi a nespočítateľnými dobrami, ktoré môžu uchvátiť vaše oko a srdce a vrchovato naplniť všetky vaše potreby. Pochopte nesmiernu a nepredstaviteľnú dobrotu Boha, nekonajte bláznivo, ale premýšľajte o nich a používajte ich s mierou. Nedajte sa nimi zotročiť, nezničte sa kvôli ním. Používajte z nich tak veľa ako potrebujete a s celou silou usilujte o dosiahnutie nebeských dobrých vecí.

            Oddeľme sa od každého falošného učenia a aktivity. Kristova ovečka nenasleduje cudzí hlas. „Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú“ (Jn 10, 5). Spoznajme Kristov hlas, aby sme ho okamžite rozoznali a nasledovali jeho priania, keď ho začujeme. Nadobudnutím túžby nášho ducha po jeho hlase, nadobudneme odstup od cudzieho hlasu, ktorý napĺňa našu telesnú myseľ rôznymi predstavami. Hneď ako počujeme tento cudzí hlas, utečme od neho ako pravé Kristove ovečky, ktoré sa zachraňujú od cudzieho hlasu útekom a tvrdohlavým odmietaním počúvať ho. Dokonca počúvať tento hlas je nebezpečné; po počutí prichádza pokušenie, po pokušení – záhuba. Pád prarodičov začal s nevinným počúvaním cudzieho hlasu.

            Náš Pastier nás nevolá iba svojím hlasom, ale vedie nás tiež príkladom svojho vlastného života. Kráča pred svojimi ovečkami. Prikázal nám zrieknuť sa sveta, zrieknuť sa seba samých a vziať svoj kríž; to všetko sám urobil pred našimi očami. „Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach“ (1 Pt 2, 21). Zvolil si stať sa človekom, a hoci sa narodil z kráľovskej línie, bola to línia, ktorá padla na úroveň najnižších a najbežnejších ľudí. Narodil sa z presvätej Matky počas cestovania, ktorá nemohla nájsť miesto, kde zložiť hlavu. Narodil sa v jaskyni, kde držali dobytok pred nepriazňou počasia; jeho kolískou bolo kŕmidlo pre zvieratá. Hneď po  narodení sa rozšírilo sprisahanie na jeho vraždu. Dieťa bolo prenasledované! Dieťa bolo hľadané, aby bolo zabité! Dieťa utieklo od vrahov cez púšť do Egypta.

            Bohočlovek strávil svoje detstvo v poslušnosti svojim rodičom, jeho adoptívny otec a vlastná Matka, ukazujú príklad pokory všetkým ľuďom, ktorí hynú v pýche a hrdej neposlušnosti. Svoj dospelý vek Pán zasvätil hlásaniu Evanjelia, putujúc z mesta do mesta, z dediny do dediny, nemajúc vlastný domov. Jeho odevom nebolo nič viac než tunika a plášť. Zatiaľ čo ohlasoval spásu ľuďom a zahŕňal ich božskou milosťou, tí istí ľudia ho nenávideli akoby bol usvedčený zločinec. Dovolil im spáchať hroznú ukrutnosť, ktorú si želali ich srdcia, pretože skrze smrť presvätého chcel vykúpiť zločinnú ľudskú rasu z večného prekliatia a smrti. Pozemský život Bohočloveka bol plný utrpenia a skončil bolestivou smrťou.

            Nasledovaním Pána, všetci svätí vstúpili do požehnanej večnosti úzkou a bolestivou cestou, zrieknutím sa všetkej slávy a pôžitkov tohto sveta, umlčaním vášní svojho tela asketickou námahou a pribitím svojho ducha na Kristov kríž. Vystavili sa núdzi, prenasledovaniu zlými duchmi a trápeniu bratov. Nasledujme Krista a veľké množstvo svätých, ktorí kráčali za tým, ktorý „keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach“ (Hebr 1, 3). Všetkých, ktorí ho nasledujú, hovorí: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta“ (Mt 25, 34). Amen. (Pole, kapitola 1, odstavec 38-42.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Vydať sa na cestu

Premenenie Pána - Mt 17, 1-9

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Budúcnosť Cirkvi

"Budúcnosť Cirkvi môže a bude závisieť od tých, ktorých korene sú hlboké a žijú z čistej plnosti svojej viery. Nebude závisieť od tých, ktorí sa s ňou zosúladia iba na chvíľu, alebo od tých, ktorí iba kritizujú ostatných a predpokladajú, že oni sami sú nejakými neomylným meradlom. A takisto nebude závisieť ani od tých, ktorí si zvolia ľahšiu cestu, alebo od tých ktorí sa vyhýbajú utrpeniu kvôli viere vyhlasujúc ho za falošné, zastarané, tyranské a striktne zákonné – a všetko, čo kladie požiadavky na ľudí, čo im ubližuje alebo núti k obete. Aby som bol pozitívnejší: budúcnosť Cirkvi, opäť ako vždy, bude prebudovaná svätcami, ľuďmi – tými, ktorých myšlienky siahajú hlbšie než len vo forme sloganov na každý deň. Budú to tí, ktorí vidia viac než ostatní, pretože ich životy pokrývajú širšiu realitu. Nesebectvo, ktoré oslobodzuje ľudí, sa dá dosiahnuť len trpezlivosťou v malých každodenných skutkoch sebazapierania. Týmto každodenným utrpením, ktoré samo odhaľuje človeku, ako veľmi je zotročený svojím vlastným egom – týmto každodenným utrpením sa oči človeka pomaly otvoria. Vidí len v takom rozsahu, v akom žil a trpel. Ak dnes už sotva môžeme spoznať Boha, je to preto, že sa mu môžeme ľahko vyhnúť, utiecť z hĺbky nášho bytia pomocou omámenia, nejakého potešenia alebo niečoho iného. Takže naša vlastná vnútorná hĺbka zostáva pre nás zatvorená. Ak je pravda, že človek vidí len svojím srdcom, potom ako veľmi sme slepí!“ (Jozef Ratzinger - 1969)

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Vyprázdnenie srdca

8. Nedeľa po ZSD - Mt 14, 14-22

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Prorok nazýva zem miesto svojho putovania a sám seba pútnikom na zemi: „Veď u teba som iba hosť, len pútnik, ako všetci moji otcovia“ (Ž 39, 13). Aká jasná a hmatateľná pravda, napriek tomu zabudnutá napriek svojej samozrejmosti. Som cudzincom na zemi – vstúpil som na ňu narodením a opustím ju skrze smrť. Som pútnikom na zemi, kde som bol presťahovaný z Edenu, kde som sa znesvätil a poškvrnil hriechom. Vyjmem sa zo sveta, z tohto môjho dočasného vyhnanstva, do ktorého som bol daný mojím Bohom, aby som sa posúdil a očistil od hriešnosti a pripravil na život v nebi. Pre moju tvrdohlavosť a zvrátenosť mal by som byť večne zatratený v temnote pekla. Som pútnikom na zemi – začal som putovanie v kolíske a skončím ho v hrobe. Putujem od mladosti k stareckej vetchosti. Putujem cez rôzne svetské okolnosti a situácie. Som len pútnik, ako všetci moji otcovia. Moji otcovia boli cudzincami a pútnikmi na zemi – vstúpili tu narodením a odišli skrze smrť. Nie sú žiadne výnimky. Žiadny človek neostáva naveky na zemi. Aj ja odídem. Už som začal svoju poslednú cestu, zoslabol som podrobený starému veku. Pôjdem stadiaľ podľa nezmeniteľného zákona a mocného nariadenia môjho Stvoriteľa a Boha.

            Uvedomme si, že sme len pútnikmi na zemi. Jedine tak budeme schopní vydať správne vyúčtovanie z nášho pozemského života. Jedine tak budeme môcť dať nášmu životu správny smer a použiť ho na dosiahnutie blaženej večnosti; nie pre ničotu, nie pre skazu. Pád nás oslepil a stále oslepuje! Po akomkoľvek dlhom čase budeme prinútení čeliť pravdám, ktoré sú tak zrejmé, že nepotrebujú žiadne potvrdenie.

            Keď sa pútnik na svojej ceste zastaví v dome pre pútnikov, nevenuje príliš pozornosti stavu toho domu. Prečo by aj, veď tam ostáva len na krátky čas. Je spokojný iba s jednoduchými nevyhnutnosťami; nemrhá peniazmi, ktoré potrebuje na pokračovanie svojej cesty a na nájdenie ubytovania v veľkom meste, do ktorého cestuje. Trpí núdzu a nedostatok pohodlia s trpezlivosťou, pretože vie, že sú to nepríjemnosti, ktorým čelí každý, kto cestuje. Neupína sa k žiadnym veciam v tejto ubytovni, nech by boli akokoľvek atraktívne. Nestráca čas zbytočnými vecami, pretože potrebuje všetok čas použiť na dokončenie namáhavej cesty. Je neustále ponorený do uvažovania o slávnom hlavnom meste, do ktorého cestuje; uvažuje o ťažkostiach, ktoré musí na ceste prekonať a o rôznych veciach, ktoré môžu jeho putovanie uľahčiť; uvažuje o možnosti prepadnutia zlodejmi na ceste, o smútku tých, ktorí neboli schopní dokončiť cestu a o preveľkom šťastí tých, ktorí ju úspešne dokončili. Po zotrvaní v ubytovne na nevyhnutný čas, pútnik poďakuje vlastníkovi, odchádza a zabúda na ubytovňu alebo si ju len matne pamätá, pretože jeho srdce k nej nepriľnulo.

            Nadobudnime si rovnaký nezáujem voči svetu. Nemrhajme bláznivo schopnosťami duše a tela; nedávajme ich ako obetu márnemu a pomíňajúcemu svetu. Ochráňme sa pred pripútaním ku krátkodobým a materiálnym veciam, aby tak svet nám nezabránil nájsť tie nebeské a večné. Ochráňme sa pred našimi nenásytnými a neuhasiteľnými túžbami, ktoré iba urýchľujú pád v hroznej miere. Ochráňme sa pred nadbytočnosťami a uspokojme sa s tým, čo je nevyhnutné. Upriamujme svoju pozornosť k životu po smrti, ktorý nemá konca.

            Spoznajme Boha, ktorý nám prikázal, aby sme ho poznali a vedie nás k tomuto poznaniu skrze svoje slovo a milosť. Priľnime k Bohu počas tohto pozemského života. Ponúka nám najintímnejšie zjednotenie so sebou samým a dáva nám istú mieru času – pozemský život, aby sme k tejto jednote dospeli. Nejestvuje žiaden iný čas, okrem tohto obmedzeného pozemského života, kedy sa s ním môžeme zjednotiť. Ak to nenastane počas tohto času, nestane sa to nikdy. Staňme sa priateľmi s obyvateľmi neba, so svätými anjelmi a svätými, aby nás prijali do „večného domova“ (Lk 16, 9). Poznajme tiež padnutých duchov, tých zlých a hrozných nepriateľov ľudského pokolenia, aby sme sa vyhli ich pasciam a večnému životu s nimi v plameňoch pekla. Nech Božie slovo osvecuje našu cestu (porov.: Ž 118, 105). (Pole, kapitola 1, odstavec 33-37.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App