Feed on
Posts

Archive for June 2019

Tito Colliander: Cesta asketikov. Kapitola 8. – O chránení sa pred návratom vyhnaného zla

Read Full Post »

            Každý, kto prijal obnovu vo svätom krste a uchoval si čistotu, ktorú dostal pri krste s pomocou života podľa evanjelií bude spasený. Vstúpi do bohumilého pozemského života cez duchovné znovuzrodenie a vyjde z tohto sveta skrze blaženú smrť a vo večnosti nájde večnú, sladkú duchovnú pastvu.

            Zrieknutie sa sveta musí predchádzať nasledovanie Krista. To druhé nemá miesto v duši, dokiaľ to prvé nie je uskutočnené. Pán povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho“ (Mk 8, 34-35). „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom“ (Lk 14, 26-27).

            Mnohí prichádzajú k Pánovi, ale iba málo sa rozhodne nasledovať ho. Mnohí čítajú Evanjelia, nachádzajú v nich útechu, sú inšpirovaní ich vznešeným a svätým učením, ale málo sa rozhodne formovať svoje skutky podľa evanjeliových prikázaní. Pán hovorí všetkým, ktorí k nemu prichádzajú a túžia byť s ním: „Ak niekto prichádza ku mne“ a nezriekne sa sveta a seba samého,  „nemôže byť mojím učeníkom“ (Lk 14, 26-27).

            „Tvrdá je to reč!“ – povedali dokonca ľudia, ktorí sa zdali byť jeho nasledovateľmi a považovali sa za jeho učeníkov: - „Kto to môže počúvať?!“ (Jn 6, 60). Takto je Božie slovo súdené múdrymi tohto sveta v úbohosti ich rozlišovania. Božie slovo je život, večný život, skutočný život. Týmto slovom je zničené telesné zmýšľanie (porov.: Rim 8, 6) pretože je zrodené zo smrti a vedie ľudí k večnej smrti. Božie slovo je pre tých, ktorí umierajú kvôli telesnému zmýšľaniu, bláznovstvo, „ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou“ (1 Kor 1, 18). (Pole, kapitola 1, odstavec 4-9.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

Read Full Post »

Správne nastavenia duše

3. Nedeľa po ZSD - Mt 6, 22-34

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

Read Full Post »

„Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje!“ (Jn 12, 26) hovorí Pán. Každý kresťan skrze sľub daný pri svätom krste berie na seba zodpovednosť byť otrokom a sluhom Pána Ježiša Krista. Každý kresťan absolútne musí nasledovať Pána Ježiša Krista.

Po tom, čo sa nazval pastierom oviec, Pán povedal, že „ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas“ (Jn 10, 4). Hlas Krista je jeho učenie; hlas Krista je Evanjelium; nasledovanie Krista znamená kompletné nasledovanie jeho prikázaní. 

Aby sme nasledovali Ježiša Krista, musíme poznať jeho hlas (porov.: Jn 10, 4). Študuj Evanjelium a budeš schopný nasledovať Krista celý život. (Pole, kapitola 1, odstavec 1-3.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

Read Full Post »

Dôležitosť správnej formácie

Sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla.

Read Full Post »

Tito Colliander: Cesta asketikov. Kapitola 7. – O prenesení lásky od seba ku Kristovi.

Read Full Post »

Tito Colliander: Cesta asketikov. Kapitola 6. – O odstránení túžby po pôžitkoch.

Read Full Post »

Tito Colliander: Cesta asketikov. Kapitola 5. – O sebazápore a očistení srdca.

Read Full Post »

Tito Colliander: Cesta asketikov. Kapitola 4. – O mlčaní a neviditeľnom zápase.

Read Full Post »

Tito Colliander: Cesta asketikov. Kapitola 3. – O záhrade srdca

Read Full Post »

Tito Colliander: Cesta asketikov. Kapitola 2. – O nedostatočnosti ľudskej sily.

Read Full Post »

Tito Colliander: Cesta asketikov. Kapitola 1. – O pevnom a udržateľnom úmysle.

Read Full Post »

Riešenie pre súčasnosť

Začať hnutie veľkej obrody.

Read Full Post »

Druhá nedeľa po Zostúpení Svätého Ducha - Mt 4, 18-23.

Read Full Post »

"Začiatkom skutočného života človeka je bázeň Božia. Ale bázeň Božia neprebýva v duši spolu s rozptýleniami z vonkajšieho sveta. Srdce človeka slúžiaceho zmyslom je rozptýlené, odtiahnuté od potešenia z Boha.“ (Svätý Izák Sýrsky)

Read Full Post »

Tento podcast chce byť pozvaním k pridaniu sa k našej farskej skupinke, ktorá sa schádza k štúdiu umenia duchovného života . Ak prijmete toto pozvanie,  musím vás upozorniť na jednu vec, ktorú často zdôrazňujem. Nespomínam si už, ktorý svätý to povedal, ale môžem potvrdiť, že má pravdu, keď hovorí, že kto začne s modlitbou študovať svätých Otcov, či chce alebo nie, môže očakávať zmenu vo svojom živote.

Read Full Post »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App