Feed on
Posts

            Pán nezakázal len súdenie blížnych ale tiež ich odsudzovanie (porov.: Lk 6, 37), s výnimkou keď je potreba súdiť pre dobro spoločnosti. Boh dáva tento druh súdu; bez neho by dobro skĺzlo do risku zmätenia so zlom a naše skutky by nikdy neboli dobré a páčiace sa Bohu. Takýto súd sa dá len zriedka nájsť medzi ľuďmi; ale ten, ktorý Boh zakazuje, nachádzame neprestajne. Dôvodom je úplný nedostatok ich pozornosti k sebe samým, nepamätanie svojej hriešnosti, vyhýbanie sa pokániu, namyslenosť a pýcha. Pán prišiel na zem zachrániť hriešnikov a tak očakáva nevyhnutné uznanie hriešnosti od každého človeka; posudzovanie blížneho je odmietnutím tohto uznania; je to prisudzovanie falošnej spravodlivosti sebe samým, čo prináša iba opovrhovanie a posudzovanie druhých. Takýchto ľudí je najlepšie nazvať nijak inak než pokrytcami. (Pole, kapitola 5, odstavec 30.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Pán zakázal naháňanie sa kvôli svetským záležitostiam, aby nás nerozptyľovali a neoslabili v nás nevyhnutnú túžbu nadobudnúť nebeské kráľovstvo (porov.: Mt 6, 24-34). Tieto zbytočné starosti sú ničím iným ako chorobou duše a výrazom jej nedostatočnej viery v Boha. Preto Pán povedal: „Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev?“ (Mt 6, 25). Pohŕdaj lenivosťou, ktorú Boh nenávidí, a zamiluj si prácu, ktorá sa páči Bohu. Na druhej strane nenaplň svoju dušu nepotrebnou zaneprázdnenosťou, ktorá je vždy nepotrebná a neužitočná. Aby si ostal pevný v duši a zapálený pre Božie dielo a pre prácu na svojej spáse, Boh sľúbil dať ti všetko potrebné pre tento život s jeho všemocnou pravou rukou, ktorou je jeho Prozreteľnosť. (Pole, kapitola 5, odstavec 29.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Pán dal prikázanie na ochranu mysle, prikázanie, o ktoré sa ľudia zvyčajne nestarajú alebo dokonca o ňom nevedia, tobôž o jeho nevyhnutnosti a špeciálnej dôležitosti. Ale Pán, volajúc myseľ okom duše, povedal: „Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude celé tvoje telo vo tme“ (Mt 6, 22-23). „Celé telo“ znamená celý život. Tvoj život nadobudne také hlavné kvality, ku ktorým vedie nastavenie tvojej mysle. Snažme sa o správne nastavenie mysle, pretože dáva zdravie, celistvosť mysle, keď nasleduje Pravdu a nedovoľuje vstúpiť žiadnej škvrnke falošnosti. Inými slovami: myseľ je zdravá iba vtedy, keď človek plne nasleduje učenie Krista s pomocou a aktivitou Svätého Ducha. Väčšie alebo menšie odvrátenie sa od učenia Krista spôsobuje väčšiu alebo menšiu chorobu mysle, ktorá stratila svoju jednoduchosť. Úplné odvrátenie sa od učenia Krista je smrťou pre myseľ. Potom svetlo prestáva byť svetlom a stáva sa temnotou. Skutky človeka úplne závisia na stave jeho mysle. Skutky vychádzajúce zo zdravej mysle sú príjemné Bohu; skutky vychádzajúce z mysle zatemnenej falošným učením, z mysle, ktorá odmietla učenie Krista, sú úplne nečisté a bláznivé. „A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama?!“ (Mt 6, 24). (Pole, kapitola 5, odstavec 28.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Svojím najbližším učeníkom a nasledovníkom Pán prikázal dobrovoľnú chudobu. „Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú“ (Mt 6, 19). „Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu! Robte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce“ (Lk 12, 33-34). Aby sme nadobudli lásku pre duchovné a nebeské veci, musíme odmietnuť lásku pre pozemské veci. Aby sme si zamilovali prisľúbenú krajinu, musíme sa zrieknuť lásky ku krajine vyhnanstva. (Pole, kapitola 5, odstavec 27.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Pán nám prikázal odpustiť blížnym všetko, čo nám urobili: „Lebo ak vy odpustíte ľudom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy“ (Mt 6, 14-15). Z týchto slov vyplýva zreteľný uzáver, že skutočným znakom odpustenia našich hriechov je stav nášho srdca, keď cítime, že sme konečne a úplne odpustili blížnemu všetky jeho hriechy voči nám. Tento stav je vytvorený a môže byť vytvorený iba Bohom samým. Je to Boží dar. Zatiaľ čo ostávame nehodní tohto daru, skúmajme svoje svedomie pred každou modlitbou a ak v ňom nájdeme spomienku na zlo, vykoreňme ju už spomenutými liekmi – modlitbou za našich nepriateľov a ich žehnaním (porov.: Mk 11, 25). Kedykoľvek si spomenieme na nášho nepriateľa, nesmieme pripustiť žiadnu inú myšlienku okrem modlitby a požehnania. (Pole, kapitola 5, odstavec 26.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Pán prikázal tým, ktorí dávajú almužny, aby to robili v skrytosti; tým, ktorí sa modlia, aby sa modlili v samote ich izby; a tým, čo sa postia prikázal, aby tak robili v skrytosti (porov.: Mt 6, 18). Tieto čnosti majú byť uskutočňované iba so zámerom páčiť sa Bohu a pre úžitok duší blížnych a našej. Naše duchovné poklady nemajú byť schované iba pred zrakom sveta, ale dokonca pred našou ľavou rukou. Diela, ktoré oslavujú ľudí, kradnú naše čnosti, keď ich robíme verejne bez úsilia o ich ukrytie. Takto začíname nachádzať záľubu v páčení sa ľuďom a v pokrytectve. Dôvodom pre toto je poškodený a hriešny stav našej duše. Tak ako choré telo potrebuje byť chránené pred vetrom, chladom, škodlivým jedlom a nápojom, tak chorá duša potrebuje byť chránená zo všetkých strán. Ako chránime svoje čnosti, aby neboli zničené ľudskou chválou, tak tiež ich musíme uchrániť od zla, ktoré v nás prebýva, ktoré je našou „ľavou rukou“. Nesmieme sa dať vyrušiť márnivými myšlienkami a fantáziami, spolu s radosťou a potešením, ktoré prichádzajú po dobrom skutku, pretože toto zničí ovocie čnosti. (Pole, kapitola 5, odstavec 25.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Srdce infikované hnevom a neschopnosťou evanjeliového prikázania lásky k nepriateľom musí byť uzdravené tými liekmi, na ktoré poukázal náš Pán – človek sa musí modliť za svojich nepriateľov bez ich odsúdenia, nesmie o nich hovoriť zlé, musí o nich hovoriť dobré veci a robiť im tak veľa dobrých vecí, ako je len možné. Tieto aktivity vyhasia nenávisť, ktorá zapálila srdce, ovláda ho a oslabuje. Ale úplné vykorenenie hnevu zo srdca je dielom Božej milosti. (Pole, kapitola 5, odstavec 24.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Pán nám prikázal milovať našich nepriateľov (Mt 5, 44) a k nadobudnutiu tejto lásky nám povedal, aby sme žehnali tým, ktorí nás preklínajú, robili dobré tým, ktorí nás nenávidia a modlili sa za tých, ktorí nám škodia a prenasledujú nás. Láska k nepriateľom dáva srdcu plnosť lásky. V takomto srdci jednoducho nie je miesto pre zlo a stáva sa podobným Bohu v dobrote. Apoštol Pavol povzbudzoval kresťanov usilovať o tento vyšší morálny stav, keď napísal: „Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!“ (Kol 3, 12-13).

            Dokonalá láska k blížnemu robí z nás adoptívnych Božích synov a dcéry (porov.: Mt 5, 45). Milosť Svätého Ducha je priťahovaná k srdcu takého človeka a presvätá láska k Bohu sa vlieva do neho. (Pole, kapitola 5, odstavec 22-23.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Pán zakázal pomstu, ktorá bola povolená Mojžišovým zákonom a cez ktorý zlo bolo oplatené zlom. Zbraň, ktorú nám Pán dáva proti zlu, je pokora. „Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty nechaj aj plášť“ (Mt 5, 39-40). (Pole, kapitola 5, odstavec 21.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Pán zakazuje prísahy (porov.: Mt 5, 33-37). Otcovia správne hovoria, že nikto si nezaslúži menej dôvery ako ten, kto často prisahá. A zas opačne, nikto si nezaslúži väčšiu dôveryhodnosť ako ten, kto vždy hovorí pravdu a nikdy neprisahá. Hovor pravdu a nikdy nebudeš potrebovať použiť prísahu, ktorá ako urážka nábožnosti, je dielom démonov. (Pole, kapitola 5, odstavec 20.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Pán znovu obnovil panenstvo ako štýl života, poskytnutím možnosti uchovania si ho pre všetkých, ktorí po ňom túžia (porov.: Mt 19, 11-12). (Pole, kapitola 5, odstavec 19.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

            Pán zakázal rozvod, ktorý bol povolený Mojžišovým zákonom, okrem tých prípadov, keď manželstvo bolo zlomené nezákonným cudzoložstvom jedného z partnerov (porov.: Mt 5, 31-32). Rozvod bol dovolený pre ľudskú prirodzenosť poníženú pádom, ale po obnove ľudstva Bohočlovekom, zákon daný ľudskej prirodzenosti bol obnovený do pôvodného stavu (porov.: Mt 19, 4-9). (Pole, kapitola 5, odstavec 18.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Mojžišov zákon postavil mimo zákon cudzoložstvo, ale Pán zakázal telesnú žiadostivosť. Ako mocne tento zákon účinkuje v našej padnutej prirodzenosti! Praješ si zdržať sa od nečistých pohľadov, myšlienok a fantázií? Pamätaj na tieto slová, keď začnú v tebe pôsobiť: „Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo“ telesnými očami alebo v mysli, „už s ňou scudzoložil vo svojom srdci“ (Mt 5, 28).

            Medzi telami dvoch pohlaví jestvuje prirodzená príťažlivosť. Táto príťažlivosť neúčinkuje vždy rovnako; niektorí ľudia necítia takmer žiadnu príťažlivosť k telám druhého pohlavia, zatiaľ čo iní to cítia veľmi intenzívne. Pán nám prikázal držať si odstup od tých, ktorí v nás vzbudzujú zvlášť silnú žiadostivosť, bez ohľadu aké dobré sú ich duchovné kvality a bez ohľadu na to, akí užitoční pre nás môžu byť. Toto je zmysel príkazu odťatia ruky alebo vylúpnutia oka (porov.: Mt 5, 29-30). (Pole, kapitola 5, odstavec 16-17.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Pán nám prikázal žiť v pokoji s blížnym z celej sily (Mt 5, 23). Apoštol povedal: „Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi“ (Rim 12, 18). Nemrhaj časom dokazovať kto má pravdu a kto nie, ty alebo tvoj blížny. Namiesto toho skús obviniť seba samého a uchovať pokoj s blížnym skrze svoju pokoru. (Pole, kapitola 5, odstavec 15.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Výzva k svätosti

19. Nedeľa po ZSD - Lk 6, 31-36

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

             Starý zákon zakazoval zlé následky hnevu, ale Pán zakazuje dokonca aktivitu tejto vášne v srdci (Mt 5, 21-22). Boh sám vyslovil tento zákaz a preto má obrovskú moc. Vášeň slabne už len od spomienky na tieto krátke a jednoduché Božie slová. Tento efekt sa dá všimnúť pri všetkých Božích prikázaniach. Pán adresoval tieto slová proti hnevu ako najvážnejšiemu hriešnemu zraneniu, hlavnej vášne, ktorá sa stavia proti dvom hlavným čnostiam – láske k blížnemu a pokore. Na týchto dvoch hlavných čnostiach je postavená celá štruktúra kresťanského života. Ostávaním v otroctve tejto vášne hnevu sa človeku odoberá akákoľvek schopnosť pre duchovný pokrok. (Pole, kapitola 5, odstavec 14.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva“ (Mt 5, 20). Spravodlivosť zákonníkov a farizejov sa uspokojovala štúdiom litery Božieho zákona bez zodpovedajúceho štúdia života podľa Zákona, a tak viedli život oponujúci Zákonu. Výsledkom ich povrchnej znalosti, tí, ktorí sa sústredili iba na štúdium litery zákona, upadli do pýchy a nafúkanosti, ako to hovorí svätý Marek Asketik vo svojej štvrtej homílií. To je presne to, čo sa stalo zákonníkom a farizejom v Kristovom čase. Božie prikázania, ktoré sa učia iba uskutočňovaním, ostali skryté pred farizejmi. Duchovné oči, ktoré sú osvetlené uskutočňovaním prikázaní, neboli nikdy otvorené pre farizejov. Kvôli ich skutkom, ktoré protivili Božiemu zákonu, obsiahli falošné pochopenie Božieho zákona a tento zákon, ktorý ich mal priviesť bližšie k jednote s Bohom, stal sa pre nich oddelením od Boha a urobil ich jeho nepriateľmi. Každé Božie prikázanie je sväté tajomstvo; je plne odhalené iba tým, ktorí ho uskutočňujú a v miere ako ho napĺňajú. (Pole, kapitola 5, odstavec 13.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            „Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo; keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen“ (1 Pt 4, 10-11). Boh oslávi tých, ktorí zabúdajú na svoju vlastnú slávu a hľadajú ako osláviť Boha a pomôcť ľuďom, aby ho spoznali. „Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec“ (Jn 12, 26). Kto koná všetky svoje dobré skutky v skrytosti, iba s úmyslom osláviť Boha, bude oslávený pre dobro druhých tajomným pôsobením Božej prozreteľnosti. (Pole, kapitola 5, odstavec 12.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 16). Zároveň však Pán prikázal svojím učeníkom konať dobré skutky v skrytosti a očakávať, že budú nenávidení a hanobení ľuďmi (porov.: Mt 6, 1-19). Ako môžeme naplniť toto Božie prikázanie ak máme robiť dobré skutky v skrytosti? Obidva prikázania môžeme naplniť vtedy, keď odmietneme svoju túžbu po sláve, keď úplne odmietneme seba samých a keď hľadáme Božiu slávu podľa Evanjelia. (Pole, kapitola 5, odstavec 11.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Prvým prikázaním daným ľuďom vteleným Pánom, je príkaz pokánia. Svätí Otcovia trvajú na tom, že pokánie musí byť začiatkom spravodlivého života a srdcom a dušou pre celú jeho dĺžku. Bez pokánia je nemožné ani vyznať Spasiteľa ani zotrvať v tomto vyznaní. Pokánie je spoznanie vlastného padnutého stavu, ktorý urobil ľudskú prirodzenosť poškvrnenou a hanebnou a tak neustále potrebuje vykúpenie. Vykupiteľ, ktorý je presvätý, nahrádza padnutého človeka, ktorý sa mu vyznáva. (Pole, kapitola 5, odstavec 10.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Prikázanie Nového zákona, ktoré v sebe zhrňuje všetky prikázania, je samé Evanjelium. „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15).

            Pán nazýva svoje prikázania „malé“ kvôli ich jednoduchosti a stručnosti, čo ich robí ľahko naplniteľnými pre každého človeka. Ale hoci ich nazýva malými, hovorí, že ktokoľvek zruší čo i len jedno z nich „bude v Nebeskom kráľovstve najmenší“ (Mt 5, 19), čo znamená, že bude bez tohto kráľovstva.

            Obávajme sa možnosti byť odmietnutí Kristom! Študujme Evanjelia; nájdime v nich všetky Pánove prikázania; vložme ich do pamäte pre neúnavné a stále napĺňanie; verme so živou vierou v Evanjelia! (Pole, kapitola 5, odstavec 7-9.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Svätí apoštoli Peter a Pavol naplnili Mojžišov zákon s vernosťou, kvôli láske k Bohu. Čistota smerovania ich života ich uschopnila uveriť v Spasiteľa a stať sa jeho apoštolmi. Veľa očividných hriešnikov, ktorí vo svojich hriechoch sa pripodobnili otrokom a zvieratám, často sa stali schopní viery po uznaní svojich hriechov a rozhodnutí konať pokánie. Tí menej schopní viery boli hriešnici, ktorých samoľúbosť a pýcha sa stala podobnou tej démonov a podobne ako démoni, odmietli vidieť svoju hriešnosť a robiť pokánie (Mt 21, 31-32).

            Pán nazval celé svoje učenie „prikázania“. „Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život“ (Jn 6, 63).Tieto slová menia telesného človeka na duchovného. Kriesia mŕtvych a menia potomkov starého Adama na potomkov nového Adama, synov človeka podľa prirodzenosti na Božích synov skrze milosť. (Pole, kapitola 5, odstavec 5-6.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Dôležitosť Starého zákona pre človeka môže byť porovnaná k testamentu, ktorý má zvyčajne všetky možné detailné vysvetlenia o dedičstve vrátane faktov, čísel a plánov pre budovy. Nový zákon je dedičstvo samo. Predtým všetko bolo opísané na papieri; teraz je všetko dané skutočnou pravdou.

            Aký je rozdiel medzi evanjeliovými prikázaniami a Starým zákonom? Ten druhý nedovolil padnutému človeku padnúť ešte hlbšie do neprirodzeného stavu, ale zároveň nemal moc pozdvihnúť človeka do stavu bezhriešnosti, v ktorom bol stvorený. Desatoro zachovalo v človeku schopnosť neskôr prijať evanjeliové prikázania. Evanjeliové prikázania dvíhajú nás k bezhriešnosti a to ešte k väčšej, než v ktorej sme boli stvorení – premieňajú človeka na chrám živého Boha (porov.: Jn 14, 23). Urobiac ho Božím chrámom, udržujú ho v tomto milosťou naplnenom, nadprirodzenom stave (porov.: Jn 15, 10). (Pole, kapitola 5, odstavec 3-4.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Spasiteľ sveta, náš Pán Ježiš Kristus, predtým než nám začal dávať svoje presväté prikázania, povedal: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť“ (Mt 5, 17).

            Ako Kristus naplnil zákon a prorokov? Spečatil predpovedané obete u prorokov prinesením seba samého ako obeť za ľudstvo; Nahradil tiene a špekulácie Starého zákona s milosťou a pravdou Nového zákona. Naplnil predpovede prorokov uskutočnením toho, čo predpovedali. Doplnil morálny zákon s takými pozdvihnutými inštrukciami, že zákon, aj keď ostal nezmenený, bol zároveň úplne premenený ako výsledok pozdvihnutej prirodzenosti nových prikázaní rovnakým spôsobom, ako keď dieťa, ktoré dosiahne dospelosť, stále ostáva rovnakou osobou. (Pole, kapitola 5, odstavec 1-2.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Nedaj sa oklamať oslnivým titulom knihy, ktorá sľubuje kresťanskú dokonalosť niekomu, kto ešte môže jesť iba jedlo nemluvniat. Nedaj sa oklamať nádhernou väzbou alebo svietivými obrázkami alebo údajnou svätosťou autora, dokazovanou zázrakmi, ktoré sám vytrubuje.

            Falošné učenie sa nezastavuje pred žiadnou lžou, žiadnym výmyslom, aby dalo svojim bájkam náznak pravovernosti, čo ho robí viac efektívnym v otrávení duše.

            Falošné učenie je v podstate lžou. Autor bol už oklamaný pred čitateľom (2 Tim 3, 13).

            Kniha, ktorá je pravdivá – je vo svojej podstate požehnaním pre dušu – je kniha napísaná svätým, ktorý je členom Ortodoxnej Cirkvi a je schválená svätou Cirkvou. Amen. (Pole, kapitola 4, odstavec 23-26.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

 

            Skúsenosť dokazuje ako nebezpečné môžu byť následky nekritického čítania. Môžeme nájsť veľa rôznych mienok medzi deťmi Ortodoxnej Cirkvi, z ktorých mnohé sú nesprávne a protiviace učeniu Cirkvi. Toto všetko je výsledok čítania heretických kníh!

            Môj priateľ, nebuď dotknutý mojím varovaním, ktoré bolo inšpirované túžbou po tvojom skutočnom dobre. Či otec, matka alebo láskavý učiteľ sa neobávajú o nevinné a neskúsené dieťa, ktoré chce mať slobodu vojsť do každej izby v dome a dokonca i tam, kde sa na jednom mieste nachádza jedlo i jed?

            Smrť duše je horšia než smrť tela. Mŕtve telo vstane znova a často smrť tela ústí v život pre dušu. Na druhej strane, duša zabitá zlom je obeťou večnej smrti. Duša môže byť usmrtená jednou rúhačskou myšlienkou, dokonca ak je nepatrná a nezbadaná nevedomým.

            „Lebo príde čas,“ varuje svätý apoštol Pavol, „keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam“ (2 Tim 4, 3-4). (Pole, kapitola 4, odstavec 19-22.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Duchom naplnení svätí Otcovia a učitelia Cirkvi čítali diela rúhajúcich sa heretikov, pretože boli prinútení tak urobiť kvôli potrebám celého kresťanského sveta. Svojimi mocnými, Duchom naplnenými slovami odsúdili nepravdy heréz, ktoré sa maskovali ako sväté a zbožné učenie a odhalili ich skryté nebezpečenstvo všetkým deťom Cirkvi.

            Ale ty aj ja musíme sa ochrániť pred čítaním kníh napísaných falošnými učiteľmi. Každý, kto nepatrí do svätej Ortodoxnej Cirkvi a napriek tomu sa odvažuje písať o Kristovi a o kresťanskej viere a morálke, je falošným učiteľom.

            Povedz mi, ako je možné dovoliť si čítať hoci len jednu takúto knihu, keď každá kniha, ktorú čítaš vedie ťa kde chce a núti ťa súhlasiť so všetkým čo obsahuje a odmietnuť všetko, čo chce, aby si odmietol? (Pole, kapitola 4, odstavec 16-18.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Svätá Cirkev dovoľuje čítať knihy heretikov iba tým, ktorých myšlienky a srdcia boli uzdravené a osvietené Svätým Duchom, pretože takýto ľudia môžu vždy rozlíšiť medzi skutočným dobrom a zlom, ktoré predstiera, že je dobrom a nosí masku dobra.

            Najväčší Boží spravodliví, ktorí poznali všeobecnú chorobu ľudstva, obávali sa pekla herézy a falošnosti, a tak so všetkou pozornosťou utekali od rozhovorov s ľuďmi, ktorí boli infikovaní falošným učením a čítaním heretických kníh. Vidiac pád najvzdelanejších ľudí do herézy – vrátane Origena, Áriusa, veľkého rečníka Nestória a mnoho iných múdrych mužov toho sveta, ktorí zahynuli z prílišnej sebaistoty a márnomyseľnosti, Otcovia hľadali spásu a našli ju v úteku od falošného učenia v úplnej poslušnosti Cirkvi. (Pole, kapitola 4, odstavec 14-15.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Pozemská múdrosť je vojnou proti Bohu. Nechce a ani sa nemôže podriadiť Božiemu zákonu (porov.: Rim 8, 7). Od samého začiatku to tak bolo a tak to aj ostane do konca, kým „sa nebesia s rachotom pominú, živly sa páľavou rozplynú aj zem i diela, ktoré sú na nej“ (2 Pt 3. 10). (Pole, kapitola 4, odstavec 13.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Prijatie kríža

Nedeľa po Povýšení svätého Kríža - Mk 8,34 – 9, 1

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Iba tie náboženské knihy, ktoré sú napísané svätými Otcami všeobecnej Ortodoxnej Cirkvi sú prijateľné na čítanie. Toto Ortodoxná Cirkev vyžaduje od svojich detí.

            Ak si myslíš opak alebo ak považuješ tento príkaz Cirkvi za menej dôležitý než tvoje názory alebo názory iných, ktorí s tebou súhlasia, potom už nie si dieťa Cirkvi, ale kritik Cirkvi.

            Nazývaš ma jednostranným, neosvieteným dogmatikom? Nechaj mi moju jednostrannosť a všetky moje ostatné nedostatky. Radšej budem zaostalé, neosvietené dieťa Cirkvi, než zdanlivo dokonalý človek, ktorý sa opovažuje riadiť Cirkev, vedie sám seba k neposlušnosti a oddelenia sa od nej. Moje slová budú príjemné skutočným deťom Cirkvi.

            Tieto skutočné deti vedia, že ktokoľvek chce získať nebeskú múdrosť, musí najprv za sebou nechať svoju pozemskú múdrosť, nech je akokoľvek veľká a spoznať, čo je jej skutočnou prirodzenosťou – útok na Boha (porov.: 1 Kor 3, 19). (Pole, kapitola 4, odstavec 9-12.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Ak tvoja myseľ a srdce je ešte nepopísanou tabuľou, nechaj Pravdu a Ducha napísať na ňu Božie prikázania a jeho duchovné učenie.

            Ak si dovolil, aby tvoja duša bola popísaná rôznymi mienkami a dojmami bez starostlivého rozlišovania, kto bol tým pisateľom a o čom písal, potom zostri špongiou veci napísané falošnými učiteľmi, očisť svoju dušu pokáním a odmietnutím všetkého, čo protiví Bohu.

            Nech jediným pisateľom na tabuli tvojej duši je Boží prst.

            Priprav svoju myseľ a srdce pre tohto autora so zbožnosťou a čistým životom. Potom, skrze tvoje modlitby a tvoje čítanie, tabula tvojej duše bude nenápadne a tajomne popísaná zákonom Ducha. (Pole, kapitola 4, odstavec 5-8.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Opäť ti adresujem, verný syn Východnej cirkvi, úprimné a dobré slovo. Toto slovo nie je moje – patrí svätým Otcom. Všetky moje rady prichádzajú od nich.

            Drž svoju myseľ a srdce od falošného učenia. Ani nerozprávaj o kresťanstve s ľuďmi, ktorí boli infikovaní falošnými myšlienkami; nečítaj knihy o kresťanstve napísané heretikmi.

            Svätý Duch sprevádza všetku Pravdu. On je Duch Pravdy. Diabol sprevádza a koná spolu s každou lžou. Je falošný a otec lží.

            Kto číta knihy heretikov vstupuje do duchovnej jednoty so zlým a temným duchom klamstva. Toto by sa ti nemalo zdať čudné alebo neuveriteľné – toto je spoločná mienka svätých Otcov. (Pole, kapitola 4, odstavec 1-4.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Je nevyhnutné, aby čítanie korešpondovalo s tvojím spôsobom života. Inak môžeš byť naplnený myšlienkami, ktoré môžu byť sväté, ale nie je ich možné naplniť v tvojej situácií. To ústí v bezvýslednému prepadnutiu predstavivosti a túžob. Skutočné skutky čnosti vhodné pre tvoj životný stav tak prekĺznu cez prsty. Nielenže sa staneš neúrodným rojkom, ale myšlienky, neustále odporujúce skutočnej realite tvojho života,  nevyhnutne povedú k zmätku a nedostatku pevnosti v tvojich skutkoch. Oboje bude mať neblahý vplyv nielen na teba, ale aj tých okolo teba. Je ľahké zísť z cesty spásy na nevyspytateľné cesty do hlbokých priepastí, ak nesprávne čítaš Sväté písmo a Otcov. To sa už stalo mnohým. Amen. (Pole, kapitola 3, odstavec 19.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Nech si každý pre seba zvolí Otcov, ktorých diela najviac korešpondujú s jeho spôsobom života. Nech pustovník číta Otcov, ktorí hovorili o hesychazme; nech cenobitský mních číta Otcov, ktorí žijú v kláštorných komunitách; nech kresťania vo svete čítajú tých Otcov, ktorí písali pre osoh všetkých kresťanov. Nech každý človek, nech už je jeho povolanie akékoľvek, zbiera bohatú žatvu z diel Otcov. (Pole, kapitola 3, odstavec 18.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Čítanie svätých Otcov musí byť svedomitou, pozornou a stálou aktivitou. Náš neviditeľný nepriateľ, ktorý nenávidí hlas pravdy (porov.: Prísl 11, 15), zvlášť opovrhuje hlasom svätých Otcov. Tento hlas odsudzuje klamstva nášho nepriateľa, odhaľuje jeho pravdy a spôsob jeho konania. Preto tento nepriateľ bojuje proti čítaniu Otcov skrze rôzne pyšné a rúhavé myšlienky; pokúša sa strhnúť čitateľa do pozemských starostí, aby ho odviedol od spasiteľného čítania; útočí na neho s depresiou, znudením, zábudlivosťou. Z toho zápasu proti čítaniu svätých Otcov môžeme spoznať akou je efektívnou zbraňou a preto sa jej nepriateľ tak veľmi obáva. Nepriateľ pracuje bez odpočinku, aby túto zbraň vytrhol z našich rúk. (Pole, kapitola 3, odstavec 17.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Z dôvodu nedostatku duchovných sprievodcov v našich časoch, svätí Otcovia sa stali najspoľahlivejšími sprievodcami pre tých, ktorí túžia po spáse a kresťanskej dokonalosti.

            Knihy svätých Otcov, podľa slov jedného z nich, sú ako zrkadlo – duša, ktorá sa na ne pozerá často a s pozornosťou, vidí všetky svoje nedostatky.

            Tieto knihy sú ako veľký sklad medicínskych potrieb – v ňom duša môže nájsť život zachraňujúci liek pre každú duchovnú chorobu.

            Svätý Epifanius Cypersky povedal v „Abecednom paterikone“: „Už len pohľad na tieto sväté knihy inšpiruje k zbožnému životu.“ (Pole, kapitola 3, odstavec 13- 16.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Všetci, ktorí bláznivo a pyšne odmietajú svätých Otcov a pristupujú k Evanjeliám priamo s bláznivou neúctivosťou a nečistou mysľou a srdcom, upadajú do smrteľného sebaklamu. Evanjelium ich odmietne, pretože prijíma len tých, ktorí sú pokorní.

            Čítanie diel svätých Otcov je začiatok a koniec všetkých čností. Z tohto čítania sa učíme skutočnému významu Svätého písma; sme štepení do pravej viery, do života podľa evanjeliových prikázaní a nadobudneme k nim hlbokú úctu. Jedným slovom tieto diela učia nás spáse a kresťanskej dokonalosti. (Pole, kapitola 3, odstavec 11- 12.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Všetky vody zeme sa napokon vlievajú do oceánov a možno, že oceány sú tiež zdrojom všetkých pozemských vôd. Všetky diela svätých Otcov sa spájajú v Evanjeliách; učia nás správnemu dodržiavaniu prikázaní nášho Pána Ježiša Krista; vychádzajú z jedného zdroja a vlievajú sa do toho istého – do svätých Evanjelií.

            Svätí Otcovia nás učia ako sa priblížiť k Evanjeliám, ako ich čítať, správne pochopiť a čo pomáha a prekáža takémuto správnemu pochopeniu. Takto by bolo múdre, aby si v prvom rade študoval diela Otcov. Keď ťa naučia ako čítať Evanjelia, potom aj pre teba sa stanú hlavným zdrojom.

            Nemysli si, že ti stačí čítať iba Evanjelia bez čítania svätých Otcov! Toto je pyšná myšlienka, veľmi nebezpečná myšlienka. Je pre teba lepšie, keď ťa Otcovia privedú k Evanjeliám ako ich milované dieťa, ktorého vychovávajú a vzdelávajú skrze svoje dielo. (Pole, kapitola 3, odstavec 8-10.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Nebo privítalo svätých Otcov do ich blaženosti. Takto sa stáva zrejmé, že ich myšlienky, pocity a skutky si zasluhujú nebo. Svätí Otcovia zdieľali svoje myšlienky, srdcia a skutky vo svojich písomnostiach. Akými neoceniteľnými sprievodcami do neba sú tieto ich diela!

            Všetky tieto diela svätých Otcov boli spísané z inšpirácie alebo pod vplyvom Svätého Ducha. Akú zázračnú zhodu v nich nachádzame. Aký neuveriteľný súzvuk! Každý, kto sa nimi riadi, má bez akejkoľvek pochybnosti za sprievodcu samotného Svätého Ducha. (Pole, kapitola 3, odstavec 6-7.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Nie je žiadna užšia známosť, ani intímne spojenie než jednota myšlienok, pocitov a cieľov (porov.: 1 Kor 1, 10).

            Kde je táto jednota mysle, tam musí byť tiež symfónia pocitov a úspech v dosahovaní spoločných cieľov.

            Nadobudni pre seba myslenie a duch svätých Otcov čítaním ich diel. Svätí Otcovia dosiahli konečný cieľ – došli k spáse. Ty tiež dosiahneš tento cieľ podľa prirodzeného poriadku vecí. Ako niekto, kto je s nimi zajedno v mysli a v srdci, budeš spasený. (Pole, kapitola 3, odstavec 3-5.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

             Ľudia, s ktorými sa rozprávaš a spájaš, majú na teba veľký vplyv. Rozprávanie a priateľstvo s vedcami vedie k poznaniu; s básnikmi k mnohým povznášajúcim myšlienkam a pocitom; s cestovateľmi k poznatkom o druhých krajinách, ich živote a tradíciách. Je zrejmé, že rozprávanie a spájanie sa so svätým bude viesť k posväcovaniu. V 18. Žalme čítame: „Voči svätému si svätý, voči šľachetnému šľachetný, voči úprimnému úprimný, voči zvrhlému si neúprosný“ (Ž 18, 26-27).

            Odteraz, počas tohto krátkeho života, ktoré Písmo ani nenazýva životom, ale púťou, staňme sa priateľmi svätých. Chceš patriť do neba a do jeho spoločnosti; chceš mať podiel na jeho blaženosti? Od tohto momentu začni tráviť čas so svätými. Keď opustíš svoje smrteľné telo, príjmu ťa ako vlastného, ako známeho, ako priateľa (porov.: Lk 16,9). (Pole, kapitola 3, odstavec 1-2.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Vy, ktorí ležíte v špinavom a páchnucom močiari svojich hriechov, nájdite potešenie v Evanjeliách! Zdvihnite svoje hlavy, pozrite na čistú oblohu – tam je vaše miesto! Boh Vám dáva dôstojnosť bohov; vy, ktorí ste odmietli túto dôstojnosť, vybrali ste si pre seba niečo iné – dôstojnosť najnižších zvierat. Spamätajte sa! Opusťte zapáchajúci močiar, očistite sa cez vyznanie hriechov a skrze slzy pokánia, skrášlite sa slzami ľútosti, vstaňte zo zeme a vystúpte do neba! Evanjelium vás tam povedie. „Dokiaľ máte svetlo,“ – Evanjelia, v ktorom je skrytý Kristus – „verte v svetlo, aby ste boli synmi svetla“ (Jn 12, 36), ktorým je Kristus. (Pole, kapitola 2, odstavec 26.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Keď Pán bol na tomto svete so svojim presvätým telom, mnohí ho videli a predsa ho nevideli. Aký úžitok prijíma človek, keď sa pozerá iba očami svojho tela, ktoré zdieľa so zvieratami a nevidí nič očami svojej duše – jej mysle a srdca? A dnes mnohí čítajú Evanjelium denne, ale v tom istom čase ho vlastne vôbec nečítajú; vôbec ho nepoznajú.

            Svätý Marek Asketik povedal, že Evanjelium sa musí čítať iba s čistou mysľou; je pochopené, až keď jeho prikázania sú naplnené v skutkoch. A predsa presné a úplné zjavenie zmyslu Evanjelia je nemožné dosiahnuť vlastnými silami. Je to Kristov dar.

            Keď Svätý Duch vstúpi do úprimného verného služobníka, urobí ho úplným čitateľom a uskutočňovateľom Evanjelia.

            Evanjelium je obrazom kvalít nového človeka, ktorý je „Pán z neba“ (porov.: 1 Kor 15, 47). Tento nový človek je Bohom v podstate. Jeho sväté pokolenie ľudí, ktorí v neho veria a sú v ňom premenení, robí bohmi svojou milosťou. (Pole, kapitola 2, odstavec 22-25.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

12. Nedeľa po ZSD - Mt 19, 16-26

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            „A na takéhoto zhliadnem: na pokorného a zroneného duchom a ktorý sa trasie pred mojimi slovami“ (Iz 66, 2) hovorí Pán. Takýmto musíš byť, keď stretávaš Evanjelia a Pána, ktorý je v nich prítomný.

            Opusť svoj hriešny život, opusť pozemské vášne a potešenia, zriekni sa svojej padnutej duše. Iba potom Evanjelium sa stane pochopiteľným a dosiahnuteľným.

            „Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život“ (Jn 12, 25) hovorí Pán. Pre toho, kto miluje svoju padnutú dušu, kto nechce zaprieť seba samého, Evanjelium je zatvorené. Číta iba slová, ale Slovo života a Duch pre neho ostávajú za neprehľadným závesom. (Pole, kapitola 2, odstavec 19-21.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Neodvažuj sa sám interpretovať Evanjelia a ostatné knihy Svätého písma. Písmo bolo vyrieknuté svätými prorokmi a apoštolmi, vyrieknuté nie svojvoľne, ale z inšpirácie Svätého Ducha (porov.: 2 Pt 1, 21). Aké bláznivé je potom to interpretovať svojvoľne!

            Božie slovo a rovnako jeho interpretácia sú darom Svätého Ducha. Svätý Duch, ktorý vyriekol Božie slovo cez prorokov a apoštolov, interpretuje ich cez svätých Otcov. Táto interpretácia je prijatá Cirkvou. Táto interpretácia je prijímaná jej pravými deťmi.

            Ktokoľvek svojvoľne vysvetľuje Evanjelium a celé Písmo odmieta interpretáciu svätých Otcov a Svätého Ducha. Ktokoľvek odmieta interpretáciu Písma Svätým Duchom, odmieta bez pochyby Písmo samé.

            A Božie slovo, slovo spásy, stáva sa pre takých nehanebných vykladačov dvojsečným mečom, ktorým sa smrteľne bodajú a tak vstupujú do večnej smrti (porov.: 2 Pt 3, 16; 2 Kor 2, 15-16). Takto Árius, Nestorius, Eutychius a ostatní heretici sa sami usmrtili, keď padli do rúhania cez ich ochotné a svojvoľné vykladanie Písma. (Pole, kapitola 2, odstavec 15-18.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Heréza emocionalizmu

„Dokonalosť v láske sa nachádza v jednote s Bohom; úspech v láske je spojený s nevýslovnou duchovnou útechou, radosťou a osvietením. Ale na začiatku tohto úsilia, učeník lásky musí prejsť hroznou vojnou so sebou samým, so svojou vážne poškodenou prirodzenosťou. Zlo, ktoré sa stalo prirodzeným skrze hriech, stalo sa pre neho zákonom, ktorý vzdoruje a bojuje proti Božiemu zákonu, proti zákonu svätej lásky.“ (Sv. Ignác Briančaninov)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Svätý Pachomius Veľký, jeden z najväčších starodávnych Otcov, poznal Evanjelium naspamäť a podľa Božieho zjavenia uložil svojim učeníkom nevyhnutnosť potreby naučiť sa ho naspamäť. Evanjelium ich takto usmerňovalo v každej etape života ako neustály spoločník na ceste.

            Prečo by i dnes nemal kresťanský rodič skôr skrášľovať myseľ svojho nevinného dieťaťa učením Evanjelia, než ju špiniť učením Ezopových bájok a ostatnými ničotnosťami?

            Aká radosť, aké bohatstvo je nájdené v učení Evanjelia naspamäť. Nie je možné si predstaviť všetky tie búrky a súženia, ktoré sa môžu odohrať v našich pozemských životoch. Evanjelium, ak je ukotvené v pamäti, môže byť čítané slepcom, môže byť spoločníkom väzňa v žalári, môže hovoriť farmárovi, keď zalieva polia potom svojej práce, môže inštruovať sudcu pri procese, môže riadiť obchodníka na trhovisku a môže dať radosť chorému, keď nemôže spať a je premožený osamelosťou. (Pole, kapitola 2, odstavec 12-14.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            Pokúšaj sa integrovať Evanjelium do svojej mysle a srdca tak, aby sa odrážalo v tvojej vôli a rozprávaní; plávaj v ňom, ži v ňom. Potom každý tvoj skutok sa skutočne stane evanjeliovým. Môžeš to dosiahnuť skrze neustále úctivé čítanie a štúdium Evanjelií. (Pole, kapitola 2, odstavec 11.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

« Newer Posts - Older Posts »