Feed on
Posts

 

 

            Zaoberaj sa svojimi hriechmi a nie hriechmi blížneho; potom miesto námah tvojej mysle nebude rozkradnuté. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 63.)

 

            Peklo je nevedomosť, pretože oboje je temnotou; a zatratenie je zábudlivosťou, pretože oboje vedú k zániku. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 62.)

 

            Písmo hovorí: „Aj záhrobie a podsvetie sú (odhalené) pred Pánom“ (Prís 15, 11). To odkazuje na nevedomosť srdca a zábudlivosť. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 61.)

 

Evergetinos 1.5.1

Hypothesis 1

 Nikto by nikdy nemal zúfať, aj keby spáchal veľa hriechov, ale mal by mať nádej, že skrze pokánie môže byť spasený.

E. Svätý Amfilochios o vyhnutí sa beznádeje - 1

 

            Konaj dobro, keď si spomenieš a to, čo zabudneš, ti bude odhalené; neodovzdávaj svoju myseľ slepej zábudlivosti. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 60.)

 

            Nehovor: „Čo mám robiť? Nechcem byť zábudlivý, ale stáva sa to.“ Pretože keď si pamätal, podvádzal si v tom, čo si dlžil. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 59.)

 

            Zábudlivosť sama o sebe nemá veľkú silu, ale nadobúda ju v miere našej nedbanlivosti. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 58.)

 

            Dovoľ všetkým nedobrovoľným utrpeniam, aby ťa učili pamätať na Boha a nikdy ti nebude chýbať príležitosť na pokánie. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 57.)

 

            „Utrpenie múdremu pripomína Boha, ale drví toho, kto na Neho zabúda.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 56.)

 

            Pretože Božia spravodlivosť je neúprosná, je ťažko obsiahnuť odpustenie hriechov, ktoré sú spáchané s úplným vedomým. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 55.)

 

            „Nič si nemysli ani nerob bez toho, aby to nemalo svoj cieľ v Bohu, lebo človek, ktorý cestuje bez cieľa, nadarmo vynakladá námahu.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 54.)

 

Svätý Ján Kronštadtský - Môj život v Kristovi II.

 

            Odhaľ sa pred Pánom vo svojom duchu. „Človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce“ (1 Sam 16, 7). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 53.)

 

Evergetinos 1.4

Hypothesis 1

 Nikto by nikdy nemal zúfať, aj keby spáchal veľa hriechov, ale mal by mať nádej, že skrze pokánie môže byť spasený.

D. Z Gerontikona

 

            Keď si zhrešil v skrytosti, nesnaž sa to skryť. Pretože „všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať“ (Hebr 4, 13). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 52.)

 

Svätý Ján Kronštadtský - Môj život v Kristovi II.

 

            Aj keď všetko ide dobre, buď pripravený na ťažkosti; a nakoľko budeš musieť vydať zúčtovanie, nedávaj vydierajúce požiadavky. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 51.)

 

            „Nevedomosť spôsobuje odmietnutie toho, čo je užitočné; a keď sa stane veľmi smelou, posilňuje zovretie zla.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 50.)

 

            „Krivda od ľudí spôsobuje trápenie srdcu; ale keď je prijatá s trpezlivosťou, spôsobuje čistotu.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 49.)

 

            „Každá vášeň nakoniec vedie k zakázanému potešeniu; a každá čnosť k duchovnému požehnaniu. Každá vzbudzuje to, čo sa jej podobá.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 48.)

 

            „Každé požehnanie prichádza z Božej prozreteľnosti. Ale toto uniká tým, ktorí sú nevďační a záhaľčiví.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 47.)

 

Evergetinos 1.3

Hypothesis 1

 Nikto by nikdy nemal zúfať, aj keby spáchal veľa hriechov, ale mal by mať nádej, že skrze pokánie môže byť spasený.

C. Od svätého Palladiosa

 

            „Lepší je ľudský hriech než hriech démonov. Nasledovaním Pánovej vôle premôžeme obidva.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 46.)

 

            „Keď sa modlíme za ľudí, ktorí nám krivdia, premáhame diabla; keď sa im staviame na odpor, sme ním zranení.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 45.)

 

            „Čím väčšia je viera človeka v budúcu odmenu od Krista, tým väčšia je jeho pripravenosť zniesť každú nespravodlivosť.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 44.)

 

            „Kto vie znášať ohovárania, ten sa vyhne hriechu a aj v nešťastí nachádza ochranu.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 43.)

 

M&M SHOW 51

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, diakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

 

            „Utrpenia prinášajú požehnanie pre človeka, márnomyseľnosť a pôžitky zmyslov zlo.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 42.)

 

            Keď vykonáš nejaké dobro, pamätaj na slová: „Bezo mňa nemôžete nič vykonať“ (Jn 15, 5). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 41.)

 

            Boh je zdrojom každej čnosti tak ako je slnko zdrojom denného svetla. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 40.)

 

Evergetinos 1.2

Hypothesis 1

 Nikto by nikdy nemal zúfať, aj keby spáchal veľa hriechov, ale mal by mať nádej, že skrze pokánie môže byť spasený.

B. Zo života svätej Synkletiky

 

            Prestaň napomínať človeka, ktorý skoncoval s hriechom a vykonal pokánie. Ak hovoríš, že tak robíš v Božom mene, tak najprv odhaľ zlo, ktoré je v tebe. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 39.)

 

            Pokarhania môžu vychádzať zo zloby a sebaobrany alebo z bázne Božej a rešpektu voči pravde. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 38.)

 

            Stáva sa aj to, že niekto robí niečo zdanlivo dobré na obranu svojho blížneho, iný svojou nečinnosťou nadobúda osoh poznania. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 37.)

 

            Kto pod vyjadrovaním pochvál podsúva klebety a zneuctenia, toho nemôžu pochopiť jednoduchí ľudia. Podobá sa na toho, kto pod zdaním pokory ukrýva ctibažnosť. Takýto sa dlho chytrácky pokúšajú ukrývať pravdu pod klamstvom, až napokon sa dostanú do vleku (svojich skutočných mravov), čo sa odhalí v ich skutkoch. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 36.)

 

Evergetinos 1.1

Hypothesis 1

 Nikto by nikdy nemal zúfať, aj keby spáchal veľa hriechov, ale mal by mať nádej, že skrze pokánie môže byť spasený.

A. Od svätého Palladiosa

 

            Sú skutky, ktoré sa zdajú dobré, ale motív človeka, ktorý ich koná, nie je dobrý. Sú iné, ktoré sa zdajú zlé, ale motív človeka je dobrý. To isté platí o rôznych tvrdeniach. Tento rozpor je zapríčinený niekedy z neskúsenosti alebo neznalosti, niekedy zo zlého úmyslu a niekedy z dobrého. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 35.)

 

            Tí, ktorí sa nepovažujú za vinníkov v každom Kristovom prikázaní, zachovávajú zákon Boží iba telesne a nerozumejú ani tomu, čo hovoria, ani tomu, čo tvrdia (1 Tim 1, 7), preto si aj myslia, že ho splnia skutkami. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 34.)

 

            „Keď nás svedomie pobáda dodržiavať všetky Božie prikázania, potom pochopíme, že Pánov zákon je bezchybný. Je uskutočňovaný našimi dobrými skutkami, ale nemôže sa v nás stať dokonalým bez Božieho milosrdenstva.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 33.)

 

Evergetinos - úvod

            „Zákon slobody je študovaný prostriedkami pravého poznania, chápe sa uskutočňovaním prikázaní, ale napĺňa sa Kristovým milosrdenstvom.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 32.)

 

            „Nehľadaj dokonalosť tohto zákona v ľudských čnostiach, lebo dokonalosť tam nenájdeš: dokonalosť je ukrytá na Kristovom kríži.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 31.)

 

            „Zákon slobody nás poučuje o každej pravde. Mnohí ho spoznávajú rozumom, ale iba máloktorí ho chápu primeraným uskutočňovaním prikázaní.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 30.)

 

            „Tak milosrdné srdce príjme milosrdenstvo, zatiaľ čo nemilosrdné opak.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 29.)

 

M&M SHOW 50

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, diakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

 

            „Ako sa v skutkoch a v slovách odhaľuje zmýšľanie, tak aj láskavými skutkami sa vopred poukazuje na odmenu v budúcnosti.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 28.)

 

            „Vieru Písmo pomenováva Základom toho, čo dúfame (Hebr 11, 1) a tých, ktorí nespoznávajú, že je v nich Kristus, nazvalo nehodnými (2 Kor 13, 5).“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 27.)

 

            „Keď budeš čítať Písmo, snaž sa porozumieť, čo je v ňom ukryté (pre teba samého): Všetko, čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie (Rim 15, 4).“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 26.)

 

Svoju skúsenosť som podrobne opísal v brožúrke Duchovná obnova po Covid-19 a iných krízach

 

« Newer Posts - Older Posts »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App