Feed on
Posts

Archive for the 'Filokalia' Category

Sv. Maxim Vyznávač, 400 textov o láske, 1.9.

 

Read Full Post »

200 kapitol o duchovnom zákone, 16.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

100 duchovných textov, 11.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

400 textov o láske, 1.8.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

200 kapitol o duchovnom zákone, 15.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

100 duchovných textov, 10.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

400 textov o láske, 1.7.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

200 kapitol o duchovnom zákone, 13-14.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

100 duchovných textov, 9.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

400 textov o láske, 1.6.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

200 kapitol o duchovnom zákone, 12.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

100 duchovných textov, 8.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

400 textov o láske, 1.5.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Nevystatuj sa poznatkami z Písma, ktoré si si osvojil, aby si so svojím rozumom neupadol do zahanbenia.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 11.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Sv. Theodoros Veľký Asketik, 100 duchovných textov, 7.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

400 textov o láske, 1.4.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Sv. Theodoros Veľký Asketik, 100 duchovných textov, 6.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

400 textov o láske, 1.3.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Ústa trpezlivého a pokorného hovoria pravdu, kým protirečiaci sa podobá sluhovi, ktorý udrel Pána po líci.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 9.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Sv. Theodoros Veľký Asketik, 100 duchovných textov, 5.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

400 textov o láske 1.2.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Ak máš nejaké duchovné nadanie a súcitíš s tým, kto ho nemá, týmto súcitom opatruješ svoj dar, kým namyslenec ho stratí, lebo sa stáva obeťou svojej utajovanej namyslenosti. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 8.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Sv. Theodoros Veľký Asketik, 100 duchovných textov, 4.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

400 textov o láske 1.1.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Vzývaj Boha, aby otvoril oči tvojho srdca a ty si uzrel úžitok z tvojej modlitby a zo skúsenosti poučeného čítania.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 7.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Keď dodržujeme Kristove prikázania, nerobíme to pre Boha, nakoľko On nič nepotrebuje a je Darcom všetkých požehnaní. My sme to, kto má z toho osoh, pretože tým vyhrávame pre seba večný život a potešenie z nevýslovných požehnaní.“ (Sv. Theodoros Veľký Asketik, 100 duchovných textov, 3.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Sv. Maxim Vyznávač: 400 textov o láske.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Tak ako dobrý skutok vykonaný bez úprimnej viery je mŕtvy a neúčinný, tak tiež viera samotná bez spravodlivých skutkov nás nezachráni od večného ohňa; pretože Pán hovorí: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania“ (Jn 14, 15). Ak teda milujeme Pána a veríme v neho, budeme sa snažiť naplniť jeho prikázania a tak obdržať večný život. Ale ako sa môžeme nazývať veriacimi, ak zanedbávame dodržiavanie jeho príkazov, ktoré celé stvorenie poslúcha, a ak hoci sme boli vyvýšení nad celé stvorenie, sme jedinými, ktorí neposlúchajú Stvoriteľa a ukazujú nevďačnosť svojmu Dobrodincovi? (Sv. Theodoros Veľký Asketik, 100 duchovných textov, 2.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Nech nad každým tvojím počínaním vládne Najvyšší, ktorý je pôvodcom každého dobra, aby tvoje počínanie bolo v súlade s Bohom.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 5.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Nakoľko Božou milosťou sme sa zriekli Satana a jeho skutkov a prisahali vernosť Kristovi, ako pri krste tak teraz aj pri vstupe do mníšstva, dodržujme prikázania. Nevyžaduje to len toto naše dvojité povolanie, ale tiež naša prirodzená povinnosť, pretože sme boli pôvodne stvorení Bohom ako veľmi dobrí (porov.: Gn 1, 31), dlžíme Bohu takými aj byť. Hoci hriech vstúpil do nás skrze našu nedbanlivosť a uviedol nás do stavu, ktorý odporuje prirodzenosti, boli sme vykúpení skrze veľkú Božiu milosť a obnovení vášňou Toho, ktorý je bez vášní. Boli sme draho vykúpení (porov.: 1 Kor 6, 20), a to krvou Krista a vyslobodení z hriechu predkov. Ak teda sa staneme spravodliví, to nie je nič veľké; ale odpadnutie od spravodlivosti je opovrhnutiahodné a zaslúži odsúdenie.“ (Sv. Theodoros Veľký Asketik, 100 duchovných textov, 1.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

„Čítanie diel svätých Otcov je začiatok a koniec všetkých čností. Z tohto čítania sa učíme skutočnému významu Svätého písma; sme štepení do pravej viery, do života podľa evanjeliových prikázaní a nadobudneme k nim hlbokú úctu. Jedným slovom tieto diela učia nás spáse a kresťanskej dokonalosti.“ (Sv. Ignác Briančaninov)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Osvedčená viera je ako pevná veža. Pre veriaceho Kristus je všetkým.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 4.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Každé dobro nám však Boh dáva predvídavo (s osobitným zámerom). Kto takto verí, ten ho nezničí.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 3.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Po prvé, Boh, ako je známe, je počiatok, stred aj koniec akéhokoľvek dobra. Dobro však nemôže sa uskutočniť a ani mu nemôžeme ináč uveriť, než v Kristovi Ježišovi a vo Svätom Duchu.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 2.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Nakoľko mnohokrát ste nám vyjadrili túžbu spoznať, čo to je, podľa Apoštola, duchovný zákon (Rim 7, 14), aký je tu myšlienkový systém a ako sa činia tí, ktorí sa snažia ho zachovávať, o tom niečo povieme podľa vlastných síl.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 1.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »