Feed on
Posts

Archive for the 'Viera' Category

Viera je dar určený všetkým

 

 

Read Full Post »

            Kto verí v Krista, aj keď zomrie smrťou hriechu, bude vzkriesený skrze pokánie. Videli sme veľa svätých, ktorí padli z výšok svätosti do priepasti ťažkých hriechov, ale s pomocou viery a pokánia, ktoré inšpirovala, neskôr znovu vystúpili do výšok čistoty a svätosti.

            Beznádej je žalobca skrytého nedostatku viery a sebectva v srdci – kto verí v seba a dôveruje iba sebe samému, nepovstane z hriechu skrze pokánie; iba ten, kto verí v Krista, večného Vykupiteľa a Lekára, vstane znovu skrze pokánie.

            Viera prichádza z počúvania (Rim 10, 17). Počúvaj Evanjelia, ktoré k tebe hovoria a svätých Otcov, ktorí ti Evanjelia vysvetľujú. Počúvaj s pozornosťou, a krok za krokom, živá viera sa usadí v tebe a povedie ťa k napĺňaniu evanjeliových prikázaní; a pre toto naplnenie budeš odmenený nádejou očakávanej spásy. Viera ťa urobí nasledovníkom Krista na zemi a spoludediča v nebi. Amen. (Pole, kapitola 8, odstavec 66-68.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Viera je matkou trpezlivosti, matkou odvahy, silou modlitby, učiteľom pokory, darcom nádeje, rebríkom k trónu lásky.

            Viera v Krista, zjavená a vyznaná viditeľne a neviditeľne skrze dodržiavanie Kristových prikázaní, obsahuje nezlomný prísľub spásy a tým, ktorí opúšťajú svet, aby sa úplne oddali tejto evanjeliovej námahe, dáva kresťanskú dokonalosť.

            V tých, ktorí obdŕžali kresťanskú dokonalosť, posilnili svoju vieru, pohľad na Božie prisľúbenia je taký zreteľný, akoby už videli a cítili nebeské dobrá už v tomto živote. A niekedy tomu skutočne aj tak je podľa učenia apoštola Pavla: „Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme“ (Hebr 11, 1).

            Tí, ktorí boli obohatení živou vierou v Krista, menia svoj vzťah k viditeľnému svetu a pozemskému životu. Zákon smrti, dočasnosť všetkých pozemských vecí je im zjavná; pozemské priority, ako niečo dočasné, stávajú sa v ich čistom pohľade úplne bezvýznamné.

            Tí, ktorí boli obohatení živou vierou v Krista, letia cez všetky ťažkosti a neľahké okolnosti, akoby mali krídla. Tí, ktorí sú nasýtení vierou vo všemohúceho Boha, nepovažujú žiadnu ťažkosť za namáhavú, necítia bolesť v chorobách. Vidia Boha, ako vládcu vesmíru a prijali ho za svojho vládcu skrze živú vieru. (Pole, kapitola 8, odstavec 61-65.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Utrpenie a zomieranie pre evanjeliové prikázania je tiež skutkom živej viery v Krista, je to forma mučeníctva. Táto forma mučeníctva patrí väčšinou svätým mníchom.

            Inšpirovaní živou vierou svätí mnísi – podobne ako Abrahám, opustili svoju domovinu a dom svojich rodičov. Podobne ako Mojžiš, uprednostnili utrpenie pre Krista pred pozemskými pôžitkami; podobne ako Eliáš, zvolili si púšť a jaskyne za miesto pozemského prebývania; a hoci polonahí, uvideli prisľúbenia neba očami viery.

            V púšti, ďaleko od ľudí, ďaleko od pôžitkov a ruchu sveta, vstúpili do zápasu proti hriechu, vyhnali ho zo svojich skutkov, myšlienok, emócií a Svätý Duch zostúpil do ich čistých duší a naplnil ich milosťou naplnenými darmi. Živá viera v Krista a v Evanjelia dala im silu prejsť týmto zápasom proti hriechu a urobila ich nádobami pre Svätého Ducha. (Pole, kapitola 8, odstavec 58-60.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Podstatnou dôležitosťou v živote viery je jej vyznanie ústami. Počas svojho života viery veľký židovský zákonodarca Mojžiš iba utrúsil slovo poškvrnené pochybnosťou a bol mu odmietnutý vstup do zasľúbenej zeme (Nm 20, 10-12).

            Učeník istého egyptského pustovníka vo svojej jednoduchosti počas rozhovoru so Židom utrúsil sotva falošné slovo o kresťanstve a krstná milosť ho opustila.

            História Cirkvi nám hovorí, že v prvých storočiach kresťanstva, počas času prenasledovania, niektorí pohania vyriekli vyznanie Krista s ľahkovážnosťou, s úmyslom zosmiešniť kresťanov. Zrazu boli uchvátení Božou milosťou, okamžite sa zmenili zo zatvrdnutých pohanov na zapálených kresťanov a svoje vyznanie, ktoré predtým vyriekli ako rúhanie, potvrdili vlastnou krvou. (Pole, kapitola 8, odstavec 55-57.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Tak ako je viera dôležitá pre spásu, tak podobne ťažké sú hriechy proti viere. Každý z týchto hriechov je smrteľný – to znamená, že ústi do smrti duše – a potom prichádza zatratenie, večné utrpenie v priepasti pekla.

            Nedostatok viery je smrteľným hriechom; je to odmietnutie jediného prostriedku k spáse – viery v Krista.

            Odmietnutie Krista je smrteľným hriechom; kto odmieta Krista stráca seba samého vyznaním svojich úst.

            Heréza je smrteľný hriech; obsahuje v sebe rúhanie a infikuje toho, kto je ďaleko od pravej viery v Krista, rúhaním.

            Beznádej je smrteľným hriechom; je to odmietnutie živej viery v Krista. (Pole, kapitola 8, odstavec 50-54.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Skutočne žitá viera, hoci ju človek vyznáva iba svojimi perami, prináša spásu. Priniesla spásu lotrovi na kríži; prináša spásu skrze pokánie mnohým hriešnikom v posledných minútach ich života.

            Je to tak dôležité a nevyhnutné vyznať vieru srdca a duše ústami, že svätí mučeníci v každej dobe kresťanstva počínajúc apoštolmi, považovali za lepšie trpieť hrozné a dlhé mučenie, vyliať svoju krv ako vodu, než vyriecť zrieknutie sa Krista, hoci iba s perami bez žiadneho súhlasu srdca.

            Boh požaduje od človeka jedine živú a pravú vieru k spáse. Ako prísľub spásy a večnej blaženosti, to musí byť pre kresťana vzácnejšie než život.

            Mučeníctvo je ovocie pravého poznania Boha daného skrze vieru.

            Mučeníctvo bolo skutkom viery. Tí, ktorí si vysoko vážia padnutú prirodzenosť človeka, rúhajú sa tomuto skutku. Vo svojej slepote nazývajú tento veľkodušný a svätý skutok ponúknutý Bohom človeku ako následok bláznovstva!

            Každá myšlienka Bohom daných dogiem je tak dôležitá, že svätí vyznávači, podobne ako mučeníci, vydali o nej svedectvo dlhým utrpením a potokmi vlastnej krvi. (Pole, kapitola 8, odstavec 44-49.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Židia boli bezprávni nepriatelia viery, pretože vyžadovali od veriacich iba vonkajšie rituálne skutky Starého zákona. Podobne synovia sveta vyžadujú od tých, ktorí veria v Krista naplnenie dobrých skutkov podľa zmýšľania a pocitov našej prirodzenosti, pretože nepoznajú Krista mystickým a teda podstatným spôsobom.

            Ten, kto verí v Krista, drží vytiahnutý meč proti emóciám srdca a týmto mečom núti srdce k poslušnosti Kristovi. Utína ním nielen zrejmé hriešne náklonnosti, ale dokonca aj tie túžby, ktoré sa zdajú dobrými, ale v svojej podstate protirečia evanjeliovým prikázaniam, teda všetkým hnutiam, ktoré sú inšpirované padnutou prirodzenosťou.

            Tieto na pohľad dobré skutky inšpirované padnutou prirodzenosťou dávajú vzrast ľudskému egu, ničia vieru v Krista a sú v opozícií voči Bohu. Diela pravej viery ničia ľudskú sebeckosť, zjednocujú s Kristom a posilňujú vieru.

            „Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu“ (Rim 10, 9-10). (Pole, kapitola 8, odstavec 40-43.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Keď chváli skutky patriarchu Abraháma, svätý Jakub oslavuje skutky jeho viery – prinesenie svojho syna ako obetu podľa Pánovho príkazu, skutok  v úplnom protiklade s našou prirodzenosťou, ktorú nazývame dobrou. Sila k takému skutku bola daná skrze vieru a skutok vyjadril silu viery. Takto apoštol Jakub a Pavol interpretovali konanie Abraháma (Jak 2, 21-22; Rim 4, 1-3).

            Tí, ktorí dávajú vysokú cenu takzvaným dobrým skutkom našej padnutej prirodzenosti, sú slepí. Tieto skutky majú hodnotu a úctu medzi ľuďmi, ale nie pred Bohom, pred ktorým „všetci poblúdili, všetci sa stali neužitočnými: nikto nerobí dobre, veru, celkom nik“ (Rim 3, 12). Tí, ktorí sa spoliehajú na skutky našej padnutej prirodzenosti, neprišli k poznaniu Krista, nepochopili tajomstvo vykúpenia a uviazli do pascí vlastného falošného uvažovania, povstali proti svojej polomŕtvej a neistej viere a bláznivo sa pýtajú: „Je azda Boh taký nespravodlivý, že by nekorunoval dobré skutky heretikov a modlárov večnou spásou?“ Títo samozvaní sudcovia chcú rozšíriť nesprávnosť a slabosť svojich argumentov na Boží súd.

            Ak dobré skutky podľa pocitov srdca by prinášali spásu, potom vtelenie Krista by bolo nezmyselným aktom. Vykúpenie ľudstva cez utrpenie a kríž by bolo nepotrebné a evanjeliové prikázania bez zmyslu. Takto tí, ktorí veria, že dobré skutky urobené našou padnutou prirodzenosťou sú dostatočné pre spásu, ničia význam Vtelenia a odmietajú Krista samého. (Pole, kapitola 8, odstavec 37-39.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Ale počas pozemského života dobré skutky sú nevyhnutné. Iba tie skutky sú považované za dobré u kresťana, ktoré slúžia k naplneniu evanjeliových prikázaní, skrze ktoré je živená jeho viera, a cez ktorú je podporovaný jeho život v Kristovi, pretože jediný skutočný prameň dobra v kresťanstve je sám Kristus.

            Pokrstený človek nemá právo konať podľa pocitov srdca, ktoré je ovplyvnené telom a krvou, nech by už tie skutky sa zdali dobrými. Má konať tie skutky, ku ktorým ho inšpiruje Duch a Božie slovo, pretože také skutky patria prirodzenosti obnovenej Kristom.

            „Môj spravodlivý bude žiť z viery“ (Hebr 10, 38). Pravá viera v Krista je jedinou cestou k spáse, ale táto viera musí byť žitá, vyjadrená cez celé bytie človeka.

            Svätý apoštol Jakub vyžaduje takúto živú vieru od kresťana, keď hovorí, že viera bez skutkov je mŕtva, ale spolu so  skutkami dosahuje dokonalosť (Jak 2, 17.22).

            Táto spoločná aktivita skutkov a viery obviňuje tú vieru, ktorá sa tajne schováva v srdci človeka. (Pole, kapitola 8, odstavec 32-36.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Je normálne pre každé stvorenie konať, vo vnútornom ako i vonkajšom živote, podľa svojej prirodzenosti. Takto, ten, kto je oblečený v Krista, nový človek, prirodzene zmýšľa, cíti a koná ako Kristus zmýšľa, cíti a koná. Byť vedený myšlienkami a pocitmi starého človeka, i keď sa zdajú dobrými, je neprirodzené pre nového človeka.

            Sprievodcom kresťana musí byť Svätý Duch takým spôsobom, ako boli pre starého človeka sprievodcami telo, krv a zlý duch. „Prvý človek, Adam, sa stal živou bytosťou;“ posledný Adam oživujúcim Duchom“ (1 Kor 15, 45). Všetky myšlienky, pocity a diela kresťana musia vyvierať zo Svätého Ducha a nemajú byť vlastné a padnuté podľa prirodzenosti starého Adama. Dosiahneš to, keď zosúladíš svoj život s prikázaniami Evanjelia, podľa evanjeliových svätých slov: „Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život“ (Jn 6, 63).

            Viera v Krista, spečatená tajomstvom krstu, je sama dostatočná pre spásu, bez skutkov, keď človek nemá čas na ich vykonanie, pretože viera premieňa človeka do Kristovej podoby zatiaľ čo skutky ho menia iba k podobe Kristovho konania. (Pole, kapitola 8, odstavec 29-31.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Myseľ, ktorá nebola očistená pokáním, stále blúdi v temnote pádu a nie je osvetlená a vedená Svätým Duchom. Človek, ktorý sa opovažuje uvažovať o Bohu so svojou chorou mysľou a z temnoty vlastnej pýchy, vždy padne do omylu. Taký omyl nie nič menšie než rúhanie. Poznáme Boha v takej miere, v akej sa nám odhalil v jeho veľkom milosrdenstve.

            Skrze sviatosti Cirkvi sú veriaci vedení k jednote s Božstvom, čo je podstatou spásy, potvrdenie viery so skutkami viery, plné prijatie toho, čo bolo raz iba prísľubom večných dobrých vecí.

            Kto odmieta diabla, hriech a svet kvôli viere v Krista, zomiera životu padnutej prirodzenosti, v ktorej žil v nevere a hriešnosti. Ponorením v krste zomrel pre tento život; z krstiteľnice vychádza už ako narodený pre nový život, život v Kristovi. (Pole, kapitola 8, odstavec 23-25.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Ver v dogmy, ktoré sú vyhlásené Evanjeliom, nauč sa ich a vyznávaj presne ako ich vyznáva Ortodoxná Cirkev, pretože v nich je obsiahnutá čistota a úplnosť evanjeliového učenia.

            Ver vo sviatosti, ustanovené v Cirkvi samotným Pánom.

            Ver vo sväté, životodarne, evanjeliové prikázania, ktorých správne naplnenie je možné iba v pravej Cirkvi, a ktorých naplnenie je nazvané Otcami živou vierou kresťana.

            Dogmy obsahujú teológiu danú samým Bohom. Preto odmietnutie dogiem je ničím iným ako rúhaním, zatiaľ čo prekrúcanie dogiem je inou formou rúhania, ktorá sa nazýva heréza. (Pole, kapitola 8, odstavec 19-22.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Ty, ktorý neveríš! Odvráť sa od nedostatku viery! Hriešnik! Odmietni svoj hriešny život! Rozumný človek! Zapri svoju falošnú múdrosť! Obráť sa k Bohu! So svojou dobrotou a odmietnutím zla, sa staneš ako sú deti a s detskou jednoduchosťou uveríš v Evanjelium.

            Mŕtva viera, alebo vyznávanie Krista iba z neochotnej nutnosti, je niečo, čoho sú schopní démoni! Taká viera iba pridá väčšie odsúdenie na Kristovom súde. Nečistý duch vykríkol na Pána: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý“ (Mk 1, 24). Viera v Evanjelia musí byť živá; človek musí veriť s mysľou a srdcom; viera sa vyznáva ústami a potvrdzuje životom. „Ukáž mi svoju vieru bez skutkov!“ (Jak 2, 18). Takto apoštol Jakub vyzýva toho, kto sa chvastá svojou mŕtvou vierou s prázdnou vedomosťou o jestvovaní Boha.

            „Viera,“ hovorí svätý Simeon Nový Teológ, „v plnom zmysle tohto slova obsahuje v sebe všetky božie prikázania v Kristovi. Je potvrdená istotou, že nejestvuje žiadna malá časť v prikázaniach, ktorá by nemala žiaden význam, a že všetky z nich, do poslednej ioty sú život a opodstatnením pre večný život.“ (Pole, kapitola 8, odstavec 16-18.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Živá viera je kráčanie do duchovného sveta, do Božieho sveta. Nemôže existovať v človeku, ktorý sa vydal svetu, ovládaný telom a hriechom.

            Viera je brána k Bohu. Nejestvuje iná brána: „Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu“ (Hebr 11, 6). Táto brána sa pomaly otvára pre tým, kto sa očisťuje neprestajným pokáním; je otvorená dokorán iba pred čistým srdcom je zatvorená pre milovníka hriechu.

            Iba skrze vieru sa človek môže priblížiť ku Kristovi; iba skrze vieru môže človek nasledovať Krista.

            Viera je prirodzenou kvalitou ľudskej duše, zasadenou pri stvorení milosrdným Bohom. Táto kvalita duše je zvolená Bohom počas priebehu spasenia ako konár, do ktorého môže by naštepená milosť späť padnutému človeku.

            Boh múdro vyvolil vieru ako nástroj spásy ľudstva, pretože pád bol spôsobený uverením lichoteniu nepriateľa Boha a ľudstva. Jeho zlé slová zazneli v Edene a naši prarodičia počúvali a uverili, a boli vyhnaní z Edenu. Teraz v krajine vyhnanstva, ich potomkovia počúvajú Božiemu Slovu, Evanjeliám, a znovu tí, ktorí počúvajú a veria v tieto slová, môžu vstúpiť späť do raja. (Pole, kapitola 8, odstavec 11-15.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Bez sebazáporu človek nie je schopný viery; jeho padnutý rozum bojuje proti viere, vyžaduje odpoveď od Boha vo všetkých jeho dielach a dôkaz pre ním zjavené pravdy. Padnuté srdce chce život padnutých, ktorý viera chce umŕtviť. Telo a krv ignorujúc neprestajnú prítomnosť smrti, chce žiť svoj vlastný život – život smrti a hriechu.

            Toto je dôvod prečo Pán povedal všetkým, ktorí sa ho rozhodli nasledovať so živou vierou: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho“ (Mt 16, 24-25).

            Pád sa tak asimiloval do podstaty ľudstva, že odmietnutie tohto pádu sa stalo rovným odmietnutiu vlastného života. Bez takéhoto sebazáporu je nemožné získať vieru, ktorá je prísľubom večného, požehnaného, duchovného života. Každý, kto podnecuje vášne svojho srdca alebo tela, aby mu priniesli pôžitok, odpadne od viery. (Pole, kapitola 8, odstavec 8-10.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Ja som prišiel na svet ako svetlo,“ (Jn 12, 46) hovorí Pán. Toto svetlo prišlo k Židom oblečené v tele; pred nami stojí oblečené v Evanjeliách.

            Toto svetlo prišlo pred nás, „aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna“ (Jn 3, 16.18).

            Kto neverí v Božieho Syna? Nie iba ten, kto ho otvorene a sebaisto odmieta, ale tiež ten, kto sa prehlasuje za kresťana, ale vedie hriešny život, naháňa sa za potešeniami sveta, ktorého bohom je jeho brucho, ktorého bohom je zlato a striebro, ktorého bohom je svetská sláva, kto si ctí pozemskú múdrosť protiviacu Bohu ako boha samého. „Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu“ (Jn 3, 20-21). (Pole, kapitola 8, odstavec 5-7.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Kajajte sa a verte evanjeliu,“ (Mk 1, 15) bolo nám povedané Evanjeliom.

            Aký jednoduchý, pravdivý a svätý príkaz. Musíme sa kajať, nechať za sebou náš hriešny život, než sa staneme schopní priblížiť sa Evanjeliám. Aby sme mohli prijať Evanjelium, musíme mu veriť.

            Apoštol Pavol považoval posolstvo pokánia a viery za podstatu ohlasovania Krista. „Zaprisahával Židov aj Grékov, že sa majú obrátiť k Bohu a uveriť v nášho Pána Ježiša“ (Sk 20, 21).

            Evanjelium, ako Božie zjavenie, zostáva nepochopiteľné pre padnutý ľudský rozum. Táto nepochopiteľná Božia múdrosť sa dá pochopiť vierou, pretože viera môže prijať všetko, čo je nemožno pre rozum a čo akoby protirečí rozumu. Iba duša, ktorá ochotne odmietne hriech a usmerní všetku silu vôle k božským dobrám je schopná takejto viery. (Pole, kapitola 8, odstavec 1-4.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Sme tak hrubí, tak zmyselní, že bolo nevyhnutné pre svätú Pravdu podriadiť sa našim telesným zmyslom. Nevyžadovali sme len zvuk slov, ale tiež uzdravovanie chorých, hmatateľné zázraky s vodou, na strome a na chlebe, aby sme presvedčení vlastnými očami mohli aspoň letmo zazrieť Pravdu. Toto ukazuje akými temnými sa stali oči našej duše!

            Ježiš povedal: „Ak nevidíte znamenia a divy, neveríte“ (Jn 4, 48). Týmito slovami Pán varoval zmyselných ľudí, ktorí žiadali iba o uzdravenie svojich tiel bez zamyslenia, že ich duše sú v neporovnateľne horšom stave; inak by žiadali oveľa viac uzdravení pre svoje duše od nebeského Lekára, než pre svoje telá.

            Istý muž sa priznal Pánovi, že tieto znamenia, ktoré vnímal vlastnými očami, ho priviedli k viere, k duchovnému videniu. „Prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: „Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh“ (Jn 3 2). A tento muž bol veľmi vzdelaný. (Pole, kapitola 7, odstavec 7-9.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Padnuté ľudstvo sa musí priblížiť k svätej Pravde skrze vieru; nejestvuje iná cesta. Apoštol nás učí: „Viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo“ (Rim 10, 17). Božie slovo je pravda (porov.: Jn 17, 17). Všetky Božie prikázania sú pravdivé (Ž 119, 86). Človek spozná pravdu, ak ostáva v Božom slove (Jn 8, 31-32). Ako môže niekto, kto nepozná pravdu, hovoriť o svätej Pravde?

            Ak chceš počuť tento duchovný hlas svätej Pravdy, musíš sa naučiť čítať Evanjelia. V nich budeš počuť Pravdu; v nich uvidíš Pravdu. Pravda ti odhalí, ako hlboko si padol, tvoje putá sebaklamu, s ktorými je duša každého, kto nebol obnovený Svätým Duchom, neviditeľne spútaná. (Pole, kapitola 7, odstavec 3-4.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Dozrievanie vo viere

4. Nedeľa po ZSD - Mt 8, 5-13

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Play this podcast on Podbean App