Feed on
Posts

Archive for the 'Prikázania' Category

            Bratia! Študujme premocné a životodarné prikázania nášho Boha, Stvoriteľa a Vykupiteľa. Učme sa ich neúnavne, slovom i životom. Môžeme o nich čítať vo svätom Evanjelium, ale spoznáme ich len vtedy, keď sú uskutočnené v našom živote. Začnime boj proti našej padnutej prirodzenosti, keď povstane proti nám a začne s nami zápasiť pre svoju neochotu podriadiť sa Evanjeliu. Nebojme sa ak táto vojna bude ťažká a neutíchajúca. Radšej sa usilujme s väčšou tvrdošijnosťou usilovať o víťazstvo. Toto víťazstvo nevyhnutne príde, pretože je prisľúbené Pánom: „Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci“ – teda tí, ktorí bojujú so svojou prirodzenosťou – „sa ho zmocňujú“ (Mt 11, 12). Amen. (Pole, kapitola 5, odstavec 43.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Jednota človeka s Bohom je odmenou za napĺňanie evanjeliových prikázaní. Keď je Kristov učeník uzdravený z nenávisti voči blížnemu a skrze modlitbu mysle a srdca nasmeruje všetku silu srdca a tela k Bohu, potom začne milovať Boha. „Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok“ (Jn 14, 21.23).

            Jednou podmienkou pre zotrvanie v Božej láske a v jednote s ním je tiež napĺňanie prikázaní. Ich prekračovanie je porušenie tejto podmienky a ten, ktorý sa toho dopustil, je vytrhnutý z milujúceho náručia a spred Božej tváre do vonkajšej tmy, do vlády vášní a démonov. „Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam  prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne“ (Jn 15, 10.6). (Pole, kapitola 5, odstavec 41-42.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

             Starý zákon zakazoval zlé následky hnevu, ale Pán zakazuje dokonca aktivitu tejto vášne v srdci (Mt 5, 21-22). Boh sám vyslovil tento zákaz a preto má obrovskú moc. Vášeň slabne už len od spomienky na tieto krátke a jednoduché Božie slová. Tento efekt sa dá všimnúť pri všetkých Božích prikázaniach. Pán adresoval tieto slová proti hnevu ako najvážnejšiemu hriešnemu zraneniu, hlavnej vášne, ktorá sa stavia proti dvom hlavným čnostiam – láske k blížnemu a pokore. Na týchto dvoch hlavných čnostiach je postavená celá štruktúra kresťanského života. Ostávaním v otroctve tejto vášne hnevu sa človeku odoberá akákoľvek schopnosť pre duchovný pokrok. (Pole, kapitola 5, odstavec 14.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva“ (Mt 5, 20). Spravodlivosť zákonníkov a farizejov sa uspokojovala štúdiom litery Božieho zákona bez zodpovedajúceho štúdia života podľa Zákona, a tak viedli život oponujúci Zákonu. Výsledkom ich povrchnej znalosti, tí, ktorí sa sústredili iba na štúdium litery zákona, upadli do pýchy a nafúkanosti, ako to hovorí svätý Marek Asketik vo svojej štvrtej homílií. To je presne to, čo sa stalo zákonníkom a farizejom v Kristovom čase. Božie prikázania, ktoré sa učia iba uskutočňovaním, ostali skryté pred farizejmi. Duchovné oči, ktoré sú osvetlené uskutočňovaním prikázaní, neboli nikdy otvorené pre farizejov. Kvôli ich skutkom, ktoré protivili Božiemu zákonu, obsiahli falošné pochopenie Božieho zákona a tento zákon, ktorý ich mal priviesť bližšie k jednote s Bohom, stal sa pre nich oddelením od Boha a urobil ich jeho nepriateľmi. Každé Božie prikázanie je sväté tajomstvo; je plne odhalené iba tým, ktorí ho uskutočňujú a v miere ako ho napĺňajú. (Pole, kapitola 5, odstavec 13.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo; keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen“ (1 Pt 4, 10-11). Boh oslávi tých, ktorí zabúdajú na svoju vlastnú slávu a hľadajú ako osláviť Boha a pomôcť ľuďom, aby ho spoznali. „Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec“ (Jn 12, 26). Kto koná všetky svoje dobré skutky v skrytosti, iba s úmyslom osláviť Boha, bude oslávený pre dobro druhých tajomným pôsobením Božej prozreteľnosti. (Pole, kapitola 5, odstavec 12.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 16). Zároveň však Pán prikázal svojím učeníkom konať dobré skutky v skrytosti a očakávať, že budú nenávidení a hanobení ľuďmi (porov.: Mt 6, 1-19). Ako môžeme naplniť toto Božie prikázanie ak máme robiť dobré skutky v skrytosti? Obidva prikázania môžeme naplniť vtedy, keď odmietneme svoju túžbu po sláve, keď úplne odmietneme seba samých a keď hľadáme Božiu slávu podľa Evanjelia. (Pole, kapitola 5, odstavec 11.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Prvým prikázaním daným ľuďom vteleným Pánom, je príkaz pokánia. Svätí Otcovia trvajú na tom, že pokánie musí byť začiatkom spravodlivého života a srdcom a dušou pre celú jeho dĺžku. Bez pokánia je nemožné ani vyznať Spasiteľa ani zotrvať v tomto vyznaní. Pokánie je spoznanie vlastného padnutého stavu, ktorý urobil ľudskú prirodzenosť poškvrnenou a hanebnou a tak neustále potrebuje vykúpenie. Vykupiteľ, ktorý je presvätý, nahrádza padnutého človeka, ktorý sa mu vyznáva. (Pole, kapitola 5, odstavec 10.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Prikázanie Nového zákona, ktoré v sebe zhrňuje všetky prikázania, je samé Evanjelium. „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15).

            Pán nazýva svoje prikázania „malé“ kvôli ich jednoduchosti a stručnosti, čo ich robí ľahko naplniteľnými pre každého človeka. Ale hoci ich nazýva malými, hovorí, že ktokoľvek zruší čo i len jedno z nich „bude v Nebeskom kráľovstve najmenší“ (Mt 5, 19), čo znamená, že bude bez tohto kráľovstva.

            Obávajme sa možnosti byť odmietnutí Kristom! Študujme Evanjelia; nájdime v nich všetky Pánove prikázania; vložme ich do pamäte pre neúnavné a stále napĺňanie; verme so živou vierou v Evanjelia! (Pole, kapitola 5, odstavec 7-9.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Svätí apoštoli Peter a Pavol naplnili Mojžišov zákon s vernosťou, kvôli láske k Bohu. Čistota smerovania ich života ich uschopnila uveriť v Spasiteľa a stať sa jeho apoštolmi. Veľa očividných hriešnikov, ktorí vo svojich hriechoch sa pripodobnili otrokom a zvieratám, často sa stali schopní viery po uznaní svojich hriechov a rozhodnutí konať pokánie. Tí menej schopní viery boli hriešnici, ktorých samoľúbosť a pýcha sa stala podobnou tej démonov a podobne ako démoni, odmietli vidieť svoju hriešnosť a robiť pokánie (Mt 21, 31-32).

            Pán nazval celé svoje učenie „prikázania“. „Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život“ (Jn 6, 63).Tieto slová menia telesného človeka na duchovného. Kriesia mŕtvych a menia potomkov starého Adama na potomkov nového Adama, synov človeka podľa prirodzenosti na Božích synov skrze milosť. (Pole, kapitola 5, odstavec 5-6.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Dôležitosť Starého zákona pre človeka môže byť porovnaná k testamentu, ktorý má zvyčajne všetky možné detailné vysvetlenia o dedičstve vrátane faktov, čísel a plánov pre budovy. Nový zákon je dedičstvo samo. Predtým všetko bolo opísané na papieri; teraz je všetko dané skutočnou pravdou.

            Aký je rozdiel medzi evanjeliovými prikázaniami a Starým zákonom? Ten druhý nedovolil padnutému človeku padnúť ešte hlbšie do neprirodzeného stavu, ale zároveň nemal moc pozdvihnúť človeka do stavu bezhriešnosti, v ktorom bol stvorený. Desatoro zachovalo v človeku schopnosť neskôr prijať evanjeliové prikázania. Evanjeliové prikázania dvíhajú nás k bezhriešnosti a to ešte k väčšej, než v ktorej sme boli stvorení – premieňajú človeka na chrám živého Boha (porov.: Jn 14, 23). Urobiac ho Božím chrámom, udržujú ho v tomto milosťou naplnenom, nadprirodzenom stave (porov.: Jn 15, 10). (Pole, kapitola 5, odstavec 3-4.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Spasiteľ sveta, náš Pán Ježiš Kristus, predtým než nám začal dávať svoje presväté prikázania, povedal: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť“ (Mt 5, 17).

            Ako Kristus naplnil zákon a prorokov? Spečatil predpovedané obete u prorokov prinesením seba samého ako obeť za ľudstvo; Nahradil tiene a špekulácie Starého zákona s milosťou a pravdou Nového zákona. Naplnil predpovede prorokov uskutočnením toho, čo predpovedali. Doplnil morálny zákon s takými pozdvihnutými inštrukciami, že zákon, aj keď ostal nezmenený, bol zároveň úplne premenený ako výsledok pozdvihnutej prirodzenosti nových prikázaní rovnakým spôsobom, ako keď dieťa, ktoré dosiahne dospelosť, stále ostáva rovnakou osobou. (Pole, kapitola 5, odstavec 1-2.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

12. Nedeľa po ZSD - Mt 19, 16-26

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Play this podcast on Podbean App