Feed on
Posts

Archive for the 'Čítanie' Category

            Hanbíš sa pripustiť, že si padnutý pyšný človek, pyšný dokonca na svoj pád, že musíš hľadať pravdu, ktorá prichádza zvonka, a že jej vstup musí prísť skrze počúvanie a iné zmysly? Ale toto je nepopierateľná pravda, ktorá len odhaľuje, ako hlboko si padol.

            Náš pád je tak hlboký, tak hrozný, že Božie Slovo prijalo ľudskú prirodzenosť, aby tak všetci ľudia mohli byť obrátení z učeníkov diabla na učeníkov Boha a Pravdy; aby takto mohli byť oslobodení od otroctva hriechu sprostredkovaním Slova a duchom pravdy a poznaním všetkej pravdy (Jn 8, 31-32). (Pole, kapitola 7, odstavec 5-6.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Nedaj sa oklamať oslnivým titulom knihy, ktorá sľubuje kresťanskú dokonalosť niekomu, kto ešte môže jesť iba jedlo nemluvniat. Nedaj sa oklamať nádhernou väzbou alebo svietivými obrázkami alebo údajnou svätosťou autora, dokazovanou zázrakmi, ktoré sám vytrubuje.

            Falošné učenie sa nezastavuje pred žiadnou lžou, žiadnym výmyslom, aby dalo svojim bájkam náznak pravovernosti, čo ho robí viac efektívnym v otrávení duše.

            Falošné učenie je v podstate lžou. Autor bol už oklamaný pred čitateľom (2 Tim 3, 13).

            Kniha, ktorá je pravdivá – je vo svojej podstate požehnaním pre dušu – je kniha napísaná svätým, ktorý je členom Ortodoxnej Cirkvi a je schválená svätou Cirkvou. Amen. (Pole, kapitola 4, odstavec 23-26.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

 

Read Full Post »

            Skúsenosť dokazuje ako nebezpečné môžu byť následky nekritického čítania. Môžeme nájsť veľa rôznych mienok medzi deťmi Ortodoxnej Cirkvi, z ktorých mnohé sú nesprávne a protiviace učeniu Cirkvi. Toto všetko je výsledok čítania heretických kníh!

            Môj priateľ, nebuď dotknutý mojím varovaním, ktoré bolo inšpirované túžbou po tvojom skutočnom dobre. Či otec, matka alebo láskavý učiteľ sa neobávajú o nevinné a neskúsené dieťa, ktoré chce mať slobodu vojsť do každej izby v dome a dokonca i tam, kde sa na jednom mieste nachádza jedlo i jed?

            Smrť duše je horšia než smrť tela. Mŕtve telo vstane znova a často smrť tela ústí v život pre dušu. Na druhej strane, duša zabitá zlom je obeťou večnej smrti. Duša môže byť usmrtená jednou rúhačskou myšlienkou, dokonca ak je nepatrná a nezbadaná nevedomým.

            „Lebo príde čas,“ varuje svätý apoštol Pavol, „keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam“ (2 Tim 4, 3-4). (Pole, kapitola 4, odstavec 19-22.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Duchom naplnení svätí Otcovia a učitelia Cirkvi čítali diela rúhajúcich sa heretikov, pretože boli prinútení tak urobiť kvôli potrebám celého kresťanského sveta. Svojimi mocnými, Duchom naplnenými slovami odsúdili nepravdy heréz, ktoré sa maskovali ako sväté a zbožné učenie a odhalili ich skryté nebezpečenstvo všetkým deťom Cirkvi.

            Ale ty aj ja musíme sa ochrániť pred čítaním kníh napísaných falošnými učiteľmi. Každý, kto nepatrí do svätej Ortodoxnej Cirkvi a napriek tomu sa odvažuje písať o Kristovi a o kresťanskej viere a morálke, je falošným učiteľom.

            Povedz mi, ako je možné dovoliť si čítať hoci len jednu takúto knihu, keď každá kniha, ktorú čítaš vedie ťa kde chce a núti ťa súhlasiť so všetkým čo obsahuje a odmietnuť všetko, čo chce, aby si odmietol? (Pole, kapitola 4, odstavec 16-18.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Svätá Cirkev dovoľuje čítať knihy heretikov iba tým, ktorých myšlienky a srdcia boli uzdravené a osvietené Svätým Duchom, pretože takýto ľudia môžu vždy rozlíšiť medzi skutočným dobrom a zlom, ktoré predstiera, že je dobrom a nosí masku dobra.

            Najväčší Boží spravodliví, ktorí poznali všeobecnú chorobu ľudstva, obávali sa pekla herézy a falošnosti, a tak so všetkou pozornosťou utekali od rozhovorov s ľuďmi, ktorí boli infikovaní falošným učením a čítaním heretických kníh. Vidiac pád najvzdelanejších ľudí do herézy – vrátane Origena, Áriusa, veľkého rečníka Nestória a mnoho iných múdrych mužov toho sveta, ktorí zahynuli z prílišnej sebaistoty a márnomyseľnosti, Otcovia hľadali spásu a našli ju v úteku od falošného učenia v úplnej poslušnosti Cirkvi. (Pole, kapitola 4, odstavec 14-15.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Pozemská múdrosť je vojnou proti Bohu. Nechce a ani sa nemôže podriadiť Božiemu zákonu (porov.: Rim 8, 7). Od samého začiatku to tak bolo a tak to aj ostane do konca, kým „sa nebesia s rachotom pominú, živly sa páľavou rozplynú aj zem i diela, ktoré sú na nej“ (2 Pt 3. 10). (Pole, kapitola 4, odstavec 13.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Iba tie náboženské knihy, ktoré sú napísané svätými Otcami všeobecnej Ortodoxnej Cirkvi sú prijateľné na čítanie. Toto Ortodoxná Cirkev vyžaduje od svojich detí.

            Ak si myslíš opak alebo ak považuješ tento príkaz Cirkvi za menej dôležitý než tvoje názory alebo názory iných, ktorí s tebou súhlasia, potom už nie si dieťa Cirkvi, ale kritik Cirkvi.

            Nazývaš ma jednostranným, neosvieteným dogmatikom? Nechaj mi moju jednostrannosť a všetky moje ostatné nedostatky. Radšej budem zaostalé, neosvietené dieťa Cirkvi, než zdanlivo dokonalý človek, ktorý sa opovažuje riadiť Cirkev, vedie sám seba k neposlušnosti a oddelenia sa od nej. Moje slová budú príjemné skutočným deťom Cirkvi.

            Tieto skutočné deti vedia, že ktokoľvek chce získať nebeskú múdrosť, musí najprv za sebou nechať svoju pozemskú múdrosť, nech je akokoľvek veľká a spoznať, čo je jej skutočnou prirodzenosťou – útok na Boha (porov.: 1 Kor 3, 19). (Pole, kapitola 4, odstavec 9-12.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Ak tvoja myseľ a srdce je ešte nepopísanou tabuľou, nechaj Pravdu a Ducha napísať na ňu Božie prikázania a jeho duchovné učenie.

            Ak si dovolil, aby tvoja duša bola popísaná rôznymi mienkami a dojmami bez starostlivého rozlišovania, kto bol tým pisateľom a o čom písal, potom zostri špongiou veci napísané falošnými učiteľmi, očisť svoju dušu pokáním a odmietnutím všetkého, čo protiví Bohu.

            Nech jediným pisateľom na tabuli tvojej duši je Boží prst.

            Priprav svoju myseľ a srdce pre tohto autora so zbožnosťou a čistým životom. Potom, skrze tvoje modlitby a tvoje čítanie, tabula tvojej duše bude nenápadne a tajomne popísaná zákonom Ducha. (Pole, kapitola 4, odstavec 5-8.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Opäť ti adresujem, verný syn Východnej cirkvi, úprimné a dobré slovo. Toto slovo nie je moje – patrí svätým Otcom. Všetky moje rady prichádzajú od nich.

            Drž svoju myseľ a srdce od falošného učenia. Ani nerozprávaj o kresťanstve s ľuďmi, ktorí boli infikovaní falošnými myšlienkami; nečítaj knihy o kresťanstve napísané heretikmi.

            Svätý Duch sprevádza všetku Pravdu. On je Duch Pravdy. Diabol sprevádza a koná spolu s každou lžou. Je falošný a otec lží.

            Kto číta knihy heretikov vstupuje do duchovnej jednoty so zlým a temným duchom klamstva. Toto by sa ti nemalo zdať čudné alebo neuveriteľné – toto je spoločná mienka svätých Otcov. (Pole, kapitola 4, odstavec 1-4.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Vy, ktorí ležíte v špinavom a páchnucom močiari svojich hriechov, nájdite potešenie v Evanjeliách! Zdvihnite svoje hlavy, pozrite na čistú oblohu – tam je vaše miesto! Boh Vám dáva dôstojnosť bohov; vy, ktorí ste odmietli túto dôstojnosť, vybrali ste si pre seba niečo iné – dôstojnosť najnižších zvierat. Spamätajte sa! Opusťte zapáchajúci močiar, očistite sa cez vyznanie hriechov a skrze slzy pokánia, skrášlite sa slzami ľútosti, vstaňte zo zeme a vystúpte do neba! Evanjelium vás tam povedie. „Dokiaľ máte svetlo,“ – Evanjelia, v ktorom je skrytý Kristus – „verte v svetlo, aby ste boli synmi svetla“ (Jn 12, 36), ktorým je Kristus. (Pole, kapitola 2, odstavec 26.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Keď Pán bol na tomto svete so svojim presvätým telom, mnohí ho videli a predsa ho nevideli. Aký úžitok prijíma človek, keď sa pozerá iba očami svojho tela, ktoré zdieľa so zvieratami a nevidí nič očami svojej duše – jej mysle a srdca? A dnes mnohí čítajú Evanjelium denne, ale v tom istom čase ho vlastne vôbec nečítajú; vôbec ho nepoznajú.

            Svätý Marek Asketik povedal, že Evanjelium sa musí čítať iba s čistou mysľou; je pochopené, až keď jeho prikázania sú naplnené v skutkoch. A predsa presné a úplné zjavenie zmyslu Evanjelia je nemožné dosiahnuť vlastnými silami. Je to Kristov dar.

            Keď Svätý Duch vstúpi do úprimného verného služobníka, urobí ho úplným čitateľom a uskutočňovateľom Evanjelia.

            Evanjelium je obrazom kvalít nového človeka, ktorý je „Pán z neba“ (porov.: 1 Kor 15, 47). Tento nový človek je Bohom v podstate. Jeho sväté pokolenie ľudí, ktorí v neho veria a sú v ňom premenení, robí bohmi svojou milosťou. (Pole, kapitola 2, odstavec 22-25.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „A na takéhoto zhliadnem: na pokorného a zroneného duchom a ktorý sa trasie pred mojimi slovami“ (Iz 66, 2) hovorí Pán. Takýmto musíš byť, keď stretávaš Evanjelia a Pána, ktorý je v nich prítomný.

            Opusť svoj hriešny život, opusť pozemské vášne a potešenia, zriekni sa svojej padnutej duše. Iba potom Evanjelium sa stane pochopiteľným a dosiahnuteľným.

            „Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život“ (Jn 12, 25) hovorí Pán. Pre toho, kto miluje svoju padnutú dušu, kto nechce zaprieť seba samého, Evanjelium je zatvorené. Číta iba slová, ale Slovo života a Duch pre neho ostávajú za neprehľadným závesom. (Pole, kapitola 2, odstavec 19-21.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Neodvažuj sa sám interpretovať Evanjelia a ostatné knihy Svätého písma. Písmo bolo vyrieknuté svätými prorokmi a apoštolmi, vyrieknuté nie svojvoľne, ale z inšpirácie Svätého Ducha (porov.: 2 Pt 1, 21). Aké bláznivé je potom to interpretovať svojvoľne!

            Božie slovo a rovnako jeho interpretácia sú darom Svätého Ducha. Svätý Duch, ktorý vyriekol Božie slovo cez prorokov a apoštolov, interpretuje ich cez svätých Otcov. Táto interpretácia je prijatá Cirkvou. Táto interpretácia je prijímaná jej pravými deťmi.

            Ktokoľvek svojvoľne vysvetľuje Evanjelium a celé Písmo odmieta interpretáciu svätých Otcov a Svätého Ducha. Ktokoľvek odmieta interpretáciu Písma Svätým Duchom, odmieta bez pochyby Písmo samé.

            A Božie slovo, slovo spásy, stáva sa pre takých nehanebných vykladačov dvojsečným mečom, ktorým sa smrteľne bodajú a tak vstupujú do večnej smrti (porov.: 2 Pt 3, 16; 2 Kor 2, 15-16). Takto Árius, Nestorius, Eutychius a ostatní heretici sa sami usmrtili, keď padli do rúhania cez ich ochotné a svojvoľné vykladanie Písma. (Pole, kapitola 2, odstavec 15-18.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Svätý Pachomius Veľký, jeden z najväčších starodávnych Otcov, poznal Evanjelium naspamäť a podľa Božieho zjavenia uložil svojim učeníkom nevyhnutnosť potreby naučiť sa ho naspamäť. Evanjelium ich takto usmerňovalo v každej etape života ako neustály spoločník na ceste.

            Prečo by i dnes nemal kresťanský rodič skôr skrášľovať myseľ svojho nevinného dieťaťa učením Evanjelia, než ju špiniť učením Ezopových bájok a ostatnými ničotnosťami?

            Aká radosť, aké bohatstvo je nájdené v učení Evanjelia naspamäť. Nie je možné si predstaviť všetky tie búrky a súženia, ktoré sa môžu odohrať v našich pozemských životoch. Evanjelium, ak je ukotvené v pamäti, môže byť čítané slepcom, môže byť spoločníkom väzňa v žalári, môže hovoriť farmárovi, keď zalieva polia potom svojej práce, môže inštruovať sudcu pri procese, môže riadiť obchodníka na trhovisku a môže dať radosť chorému, keď nemôže spať a je premožený osamelosťou. (Pole, kapitola 2, odstavec 12-14.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Pokúšaj sa integrovať Evanjelium do svojej mysle a srdca tak, aby sa odrážalo v tvojej vôli a rozprávaní; plávaj v ňom, ži v ňom. Potom každý tvoj skutok sa skutočne stane evanjeliovým. Môžeš to dosiahnuť skrze neustále úctivé čítanie a štúdium Evanjelií. (Pole, kapitola 2, odstavec 11.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Nadobudni tiež správnu dispozíciu pre prijatie tohto uzdravenia. Tí, ktorí sú schopní ho prijať, poznajú svoju hriešnosť a sú odhodlaní ju opustiť (Jn 9, 39-41). Pyšný, pokrytecký človek – to je hriešnik, ktorý nevidí svoju hriešnosť a nepotrebuje Spasiteľa (Mt 9, 13).

            Uvedomenie si hriešnosti, uznanie pádu, v ktorom je celé ľudské pokolenie, je osobitý Boží dar. Pros o tento dar a lepšie porozumieš knihe nebeského lekára – Evanjeliu. (Pole, kapitola 2, odstavec 9-10.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Keď čítaš o malomocných, ochrnutých, slepých, chromých a posadnutých, ktorých Pán uzdravil, pamätaj, že tvoja duša, pokrytá ranami hriechu a zviazaná démonmi, je ako tí chorí ľudia. Uč sa z Evanjelia viere, aby Pán, ktorý ich uzdravil, rovnako uzdravil aj teba, ak ho o to budeš neprestajne prosiť. (Pole, kapitola 2, odstavec 8.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Skrúšene sa modli k Pánovi, aby ti otvoril oči na videnie zázrakov skrytých v jeho zákone, v Evanjeliu (Ž 118, 18). Keď sú oči otvorené, uvidíš zázračné uzdravenie svojej duše od hriechu spôsobené Božím slovom. Uzdravenie telesných chorôb je prísľubom uzdravenia duše, dôkazom pre telesne zmýšľajúcich a pre mysle oslepené žiadostivosťami.

            Čítaj Evanjelium s najväčšou úctivosťou a pozornosťou. Nepovažuj nič za nedôležité alebo nehodné štúdia. Každá iota žiari lúčmi života. Pohŕdanie týmto životom je väčšie než smrť. (Pole, kapitola 2, odstavec 6-7.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Keď otvoríš Evanjelium, aby si čítal, pamätaj, že určí tvoj večný osud. Budeme ním súdení a v závislosti na tom, ako sme žili podľa neho, dosiahneme buď večnú blaženosť alebo večný trest (Jn 12, 48).

            Boh zjavil svoju vôľu bezcennej štipke prachu – človeku! Kniha, ktorá odhaľuje jeho veľkú a presvätú vôľu, je v tvojich rukách. Môžeš si zvoliť buď prijať alebo odmietnuť vôľu svojho Stvoriteľa a Vykupiteľa. Tvoj večný život alebo večná smrť je v tvojich rukách. Uváž ako musíš byť opatrný a múdry. Nezahrávaj sa so svojím večným údelom. (Pole, kapitola 2, odstavec 4-5.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Nemysli si, že tieto najsvätejšie knihy, štyri Evanjelia, začínajú s Evanjeliom podľa Matúša a končia podľa Jána. Matúš sa sústredil viac na to, ako uskutočňovať Božiu vôľu a jeho učenie je zvlášť vhodné pre tých, ktorí práve začínajú kráčať Božou cestou. Ján vysvetľuje obraz zjednotenia Boha s človekom, ktorý je obnovený prikázaniami. To je pochopiteľné pre tých, ktorí už mali úspech na Božej ceste. (Pole, kapitola 2, odstavec 3.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Neuspokojuj sa s bezvýsledným čítaním Evanjelií; namáhaj sa naplniť ich prikázania, čítaj ich so skutkami. Toto je kniha života a musíš ju čítať so svojím životom. (Pole, kapitola 2, odstavec 2.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Keď čítaš Evanjelia, nehľadaj potešenie, nehľadaj povznášajúce pocity, nepokúšaj sa nájsť brilantné myšlienky. Namiesto toho sa usiluj vidieť svätú Pravdu. (Pole, kapitola 2, odstavec 1.)

***

 

 

Read Full Post »

            Oslavujme a buďme vďační Bohu za mnohé dobrodenia, ktoré nám dal pre naplnenie našich potrieb, za náš dočasný domov na zemi. S čistou mysľou kontemplujme význam týchto dobrodení, ktoré sú iba vyblednutou napodobeninou dobrých nebeských vecí. Napodobňujú večné dobrá tak slabo a neúčinne ako tieň napodobňuje objekt, ktorý ho vrhá. Dávaním týchto pozemských dobier Boh nám tajomne hovorí:

            Môj ľud! Vaše dočasné putovanie je požehnané rôznymi a nespočítateľnými dobrami, ktoré môžu uchvátiť vaše oko a srdce a vrchovato naplniť všetky vaše potreby. Pochopte nesmiernu a nepredstaviteľnú dobrotu Boha, nekonajte bláznivo, ale premýšľajte o nich a používajte ich s mierou. Nedajte sa nimi zotročiť, nezničte sa kvôli ním. Používajte z nich tak veľa ako potrebujete a s celou silou usilujte o dosiahnutie nebeských dobrých vecí.

            Oddeľme sa od každého falošného učenia a aktivity. Kristova ovečka nenasleduje cudzí hlas. „Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú“ (Jn 10, 5). Spoznajme Kristov hlas, aby sme ho okamžite rozoznali a nasledovali jeho priania, keď ho začujeme. Nadobudnutím túžby nášho ducha po jeho hlase, nadobudneme odstup od cudzieho hlasu, ktorý napĺňa našu telesnú myseľ rôznymi predstavami. Hneď ako počujeme tento cudzí hlas, utečme od neho ako pravé Kristove ovečky, ktoré sa zachraňujú od cudzieho hlasu útekom a tvrdohlavým odmietaním počúvať ho. Dokonca počúvať tento hlas je nebezpečné; po počutí prichádza pokušenie, po pokušení – záhuba. Pád prarodičov začal s nevinným počúvaním cudzieho hlasu.

            Náš Pastier nás nevolá iba svojím hlasom, ale vedie nás tiež príkladom svojho vlastného života. Kráča pred svojimi ovečkami. Prikázal nám zrieknuť sa sveta, zrieknuť sa seba samých a vziať svoj kríž; to všetko sám urobil pred našimi očami. „Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach“ (1 Pt 2, 21). Zvolil si stať sa človekom, a hoci sa narodil z kráľovskej línie, bola to línia, ktorá padla na úroveň najnižších a najbežnejších ľudí. Narodil sa z presvätej Matky počas cestovania, ktorá nemohla nájsť miesto, kde zložiť hlavu. Narodil sa v jaskyni, kde držali dobytok pred nepriazňou počasia; jeho kolískou bolo kŕmidlo pre zvieratá. Hneď po  narodení sa rozšírilo sprisahanie na jeho vraždu. Dieťa bolo prenasledované! Dieťa bolo hľadané, aby bolo zabité! Dieťa utieklo od vrahov cez púšť do Egypta.

            Bohočlovek strávil svoje detstvo v poslušnosti svojim rodičom, jeho adoptívny otec a vlastná Matka, ukazujú príklad pokory všetkým ľuďom, ktorí hynú v pýche a hrdej neposlušnosti. Svoj dospelý vek Pán zasvätil hlásaniu Evanjelia, putujúc z mesta do mesta, z dediny do dediny, nemajúc vlastný domov. Jeho odevom nebolo nič viac než tunika a plášť. Zatiaľ čo ohlasoval spásu ľuďom a zahŕňal ich božskou milosťou, tí istí ľudia ho nenávideli akoby bol usvedčený zločinec. Dovolil im spáchať hroznú ukrutnosť, ktorú si želali ich srdcia, pretože skrze smrť presvätého chcel vykúpiť zločinnú ľudskú rasu z večného prekliatia a smrti. Pozemský život Bohočloveka bol plný utrpenia a skončil bolestivou smrťou.

            Nasledovaním Pána, všetci svätí vstúpili do požehnanej večnosti úzkou a bolestivou cestou, zrieknutím sa všetkej slávy a pôžitkov tohto sveta, umlčaním vášní svojho tela asketickou námahou a pribitím svojho ducha na Kristov kríž. Vystavili sa núdzi, prenasledovaniu zlými duchmi a trápeniu bratov. Nasledujme Krista a veľké množstvo svätých, ktorí kráčali za tým, ktorý „keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach“ (Hebr 1, 3). Všetkých, ktorí ho nasledujú, hovorí: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta“ (Mt 25, 34). Amen. (Pole, kapitola 1, odstavec 38-42.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Play this podcast on Podbean App